SayıEkSirkülerTarih
2023/265Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.18.04.2023
2023/264Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından İstisna ve İndirim Matrahlarına Uygulanacak Olan Ek Vergiye Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.15.04.2023
2023/2632023 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlendi.05.04.2023
2023/262Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı.01.04.2023
2023/261Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı.29.03.2023
2023/260Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yapılandırmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayınlandı.21.03.2023
2023/259Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen İllerde Vergi Dairelerince Takip Edilen Hacizlerin Kaldırılmasına İlişkin 127 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayınlandı03.03.2023
2023/258Elektrik Motorlu Araçların Özel Tüketim Vergisi Matrah Ve Oranları Yeniden Belirlendi.03.03.2023
2023/257Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(EYT) Yayınlandı.03.03.2023
2023/256Bazı Kurumlar Vergisi İndirimlerine Yönelik Yapılan Düzenlemelerin Usul ve Esasları Belirlendi.01.03.2023
2023/255Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen İller İçin İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.25.02.2023
2023/254Olağanüstü Hal Kapsamında Deprem Bölgesindeki İller İçin Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğine İlişkin Karar Yayınlandı22.02.2023
2023/253Deprem Bölgelerinde Bulunan Mükelleflerin Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı.18.02.2023
2023/252Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Ödemelere İlişkin Tebliğ Yayınlandı.17.02.2023
2023/251Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi Yayınlandı16.02.2023
2023/250Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin Dağıtılmış Kâr Payı Sayılan Tutarlar Üzerinden Uygulanacak Tevkifat Oranına İlişkin Karar Yayınlandı.14.02.2023
2023/249Prefabrik Yapı İle Konteynerlerin Tesliminde Katma Değer Vergisi Oranında Değişiklik Yapıldı.14.02.2023
2023/248Mücbir Sebep Kapsamında SGK Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru09.02.2023
2023/247Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumuna İlişkin Gib Duyurusu09.02.2023
2023/246Proje Bazında Desteklenen Yatırımlarda Sigorta Primi Teşvikine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayınlandı02.02.2023
2023/245Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarı Belirlendi.30.01.2023
2023/244Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Para İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi.26.01.2023
2023/243Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler İçin Hazine ve Maliye Bakanlığına Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.18.01.2023
2023/242Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2023 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir16.01.2023
2023/241Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri İle Belirlenenden Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Değer Artış Fonu Hesabının Oluşturulmasına İlişkin Açıklamaların Yapıldığı Tebliğ Yayınlandı.14.01.2023
2023/240Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7431 Sayılı Kanun Yayınlandı13.01.2023
2023/239Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Belirlendi.06.01.2023
2023/238Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı Belirlendi.02.01.2023
2023/2372023 Vergilendirme Döneminden İtibaren Bilanço Usulü Esasına Göre Defter Tutan Mükellefiyet Statüsünden İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutacak Mükellefiyet Statüsüne Geçiş Yapacak Mükelleflere İlişkin Duyuru01.01.2023
2022/236Gelir Vergisi Genel Tebliği (322 Sıra No lu) 32059 Sayılı Mükerrer2 Resmî Gazetede Yayınlandı30.12.2022
2022/235Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği 32059 Sayılı Mükerrer2 Resmî Gazetede Yayınlandı30.12.2022
2022/234Değerli Kağıtların 2023 Yılı Bedelleri Belirlendi.30.12.2022
2022/2332023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 32059 sayılı Mükerrer2 Gazetede Yayınlandı30.12.2022
2022/23222/12/2022/2 Tarih ve Karar Sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 32058 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlandı29.12.2022
2022/231İşverenler Tarafından Çalışanlara Sağlanan Elektrik, Doğalgaz Ve Diğer Isınma Giderlerine İlişkin Prim ve Gelir Vergisi İstisnasının Usul Ve Esasları Belirlendi.23.12.2022
2022/230Konaklama Vergisi Usul ve Esasları Belirlendi.14.12.2022
2022/229Form BA/ Form BS Bildirimlerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı.03.12.2022
2022/228Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine dair usul ve esasları yeniden belirlenmiştir.30.11.2022
2022/227Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı.26.11.2022
2022/2262022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.24.11.2022
2022/225Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkındaki Sirkü Yayınlandı23.11.2022
2022/2244447 Sayılı Kanun’un Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği Hakkında Duyuru11.11.2022
2022/223Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı.09.11.2022
2022/222Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasının Tüm İllerde Kullanıma Açılmasına İlişkin Duyuru31.10.2022
2022/221Birden Fazla İşverenden Alınan Ücret Gelirlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı.31.10.2022
2022/2202022 Yılı Sonuna Kadar Kur Korumalı Mevduat Ve Katılma Hesaplarının Kurumlar Vergisi Kanunu 14. Maddesi Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar Yayınlandı.27.10.2022
2022/2192022/Eylül ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne İlişkin Kısmının Son Verilme Süresi Uzatıldı.26.10.2022
2022/218Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. 26.10.2022
2022/217Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. 25.10.2022
2022/216Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Yayınlandı.19.10.2022
2022/215Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü Yayınlandı.13.10.2022
2022/214Gider Vergileri 92 Seri Nolu Genel Tebliği Yayınlandı11.10.2022
2022/213Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler İçin Önemli Duyuru08.10.2022
2022/212Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasının Kapsamı Genişletildi.07.10.2022
2022/2112022 Yılı 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.30.09.2022
2022/2107338 Sayılı Kanun’la, Vergi Usul Kanununda Yer Alan Cezalarda İndirim, Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Hükümlerinde Yapılan Düzenlemeler Kapsamında, Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Güncellenmiştir.29.09.2022
2022/209Gerçek Faydalanıcı Bildirimine İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Veya Eksik Yerine Getirenlere Uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı.26.09.2022
2022/208Elektronik Defter Ve Belge Sistemlerinde Yapılacak Planlı Bakım Çalışması Hakkında Duyuru24.09.2022
2022/207Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Planlı Bakım Çalışması Hakkında Duyuru16.09.2022
2022/206Darphane Sertifikalarından Elde Edilecek Kazançlara Uygulanacak Tevkifat Oranı Belirlendi.15.09.2022
2022/205Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi ile Varlık Barışı’na İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü Yayınlandı14.09.2022
2022/204Asgari Ücret Desteği Usul ve Esasları Belirlendi.09.09.2022
2022/203Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı06.09.2022
2022/202Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Ankara İlinde Başlanılması Hakkında Duyuru 01.09.2022
2022/2012023 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi. 25.08.2022
2022/2005987 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılarak Oto Galeriler İçin Alınması Gereken Yetki Belgesi Süresi Uzatılmıştır.25.08.2022
2022/199E-ihracat Destekleri Hakkında Karar Yayınlandı.25.08.2022
2022/198Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin İşlemlerde Değişiklikler Yapıldı.23.08.2022
2022/197Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı.20.08.2022
2022/196İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretinde Pazarlama ve Satış Kısıtlaması Getirildi16.08.2022
2022/195Varlık Barışı Hakkında E-Beyanname Duyurusu12.08.2022
2022/194Yeni Varlık Barışına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi09.08.2022
2022/193Şirketlerin 2022 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır.05.08.2022
2022/192Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı04.08.2022
2022/191Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında E Beyanname Duyurusu04.08.2022
2022/190Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Reddi Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen Haksız Çıkma Zammının İptali Talebiyle Açılan Davada İtiraz Konusu Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Dair Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlandı02.08.2022
2022/189Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlara uygulanan Kurumlar Vergisi istisna uygulama süresi uzatıldı.27.07.2022
2022/1882022/Haziran Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu26.07.2022
2022/187Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 459’da Değişiklik Yapılmasına Dair 540 Sıra No’lu 31901 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.23.07.2022
2022/186Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşma Konusu Yapabilecekleri Vergilerle Bunlara İlişkin Vergi Ziyaı, Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Miktarları Belirlendi.23.07.2022
2022/1856183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Alacaklara Uygulanan Gecikme Zammı Oranında Değişiklik Yapıldı.21.07.2022
2022/184Tecil Faizi Oranında Değişiklik Yapıldı21.07.2022
2022/1832022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.19.07.2022
2022/182Günlük Yemek Ve Yol Ücretindeki Gelir Vergisi İstisna Tutarında Değişiklik Yapıldı.08.07.2022
2022/181Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarların Belirlenmesine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayınlandı.07.07.2022
2022/180Kıdem Tazminatının Yıllık Tavan Tutarı 9 Sıra No lu Genelgede Belirlendi05.07.2022
2022/179Bazı Vergi Uygulamalarında Değişikliklerin Yapıldığı Kanun Yayınlandı.05.07.2022
2022/178Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Yayınlandı01.07.2022
2022/177Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Hakkında Duyuru01.07.2022
2022/17601.07.2022 Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru01.07.2022
2022/175531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Belirlenen Teminat Verme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküleri/143 Yayınlandı30.06.2022
2022/174Bağımsız Denetime Tabi Olma Hakkında Duyuru29.06.2022
2022/1732021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik (Tam Tasdik) Raporlarının Verilme Süresine İlişkin Duyuru29.06.2022
2022/172Defter Beyan Duyurusu29.06.2022
2022/171193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarının Uygulanma Süresi Uzatıldı.28.06.2022
2022/170Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31880 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.28.06.2022
2022/1692022-Mayıs Ayı Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi̇ Hakkında Duyuru24.06.2022
2022/168İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve sözleşme düzenlenen satıcı mükellef bilgilerinin İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmesine ilişkin sirkü yayınlandı23.06.2022
2022/167Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapıldı16.06.2022
2022/166e-Fatura İstisna Kodlarında Güncelleme Yapıldı14.06.2022
2022/165BSMV Oranlarında Değişiklik Yapıldı11.06.2022
2022/164KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğ Kapsamında Defter Beyan Sisteminde Bazı Değişiklikler Yapıldı08.06.2022
2022/163Basit Usule Tabi Mükelleflere Yönelik Bilgilendirme Metni Yayımlanmıştır07.06.2022
2022/162Kdv1, Kdv2, Kdv2b Ve Kdv9015 Beyannamesinde Bazı Düzenlemeler Yapıldı01.06.2022
2022/161Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirkü Yayınlanmıştır31.05.2022
2022/160Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin Yeni Düzenleme Yayınlandı28.05.2022
2022/159Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Duyuru27.05.2022
2022/158Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu Ve Maktu Özel Tüketim Vergi Tutarları Yeniden Belirlendi27.05.2022
2022/1575613 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Sinema Sektörüne Verilen Eğlence Vergisi Desteğinin Süre Uzatımı Yapılmıştır27.05.2022
2022/156Ar-Ge Veya Tasarım Merkezi İle Bölge Dışında Geçirilen Sürelerde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı27.05.2022
2022/155Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Usul ve Esasları Belirlenmiştir26.05.2022
2022/15402/09/2021 Tarihli Ve 31586 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 531 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 Nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (B) Bendi İle Geçici 1 İnci Maddesinde Belirlenen Teminat Verme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru24.05.2022
2022/153Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı24.05.2022
2022/152İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi14.05.2022
2022/151İhracat Yapan Ve Sanayi Sicil Belgesine Haiz Kurumlara Yapılan Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi14.05.2022
2022/1502022 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı13.05.2022
2022/149Denetim Kuruluşlarının 2021 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Bildirilmesine İlişkin KGK Duyurusu10.05.2022
2022/148İşsizlik Sigortası Primi Hakkındaki SGK Genel Yazısı Yayınlandı05.05.2022
2021/147İki Yıldan Fazla Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Sağlanan Kazançlarda Vergi Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir.07.09.2021
2021/146Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Firmalara Yönelik Çeşitli Düzenlemelerin Yapıldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.02.09.2021
2021/145Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2022 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Belirlenmesine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.01.09.2021
2021/144Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır.27.08.2021
2021/143Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.23.08.2021
2021/142Sahte İşyeri Ve Sahte Sigortalılığın Usul Ve Esasları İle Uygulanacak Yaptırımlar Açıklanmıştır.18.08.2021
2021/141Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.16.08.2021
2021/140Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahları Yeniden Belirlenmiştir.13.08.2021
2021/139Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Ekranı İnternet Vergi Dairesinde Uygulamaya Açılmıştır.12.08.2021
2021/138Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yangından Etkilenen Bölgelerde Sigortalıların Ve İşverenlerin SGK’ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelenmiştir.11.08.2021
2021/137Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.06.08.2021
2021/902021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemine Ait, Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.03.05.2021
2021/89Ticaret Bakanlığınca Çek İbraz Yasağının Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.30.04.2021
2021/88İşçi Çıkartma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteğinin 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.30.04.2021
2021/87Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.30.04.2021
2021/86Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerindeki KDV Oranının 30.06.2021 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.30.04.2021
2021/85Müşteri Kimliği Doğrulamasına İlişkin Açıklamaların Yapıldığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.30.04.2021
2021/84Vergi Usul Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır.30.04.2021
2021/83Esnaf Muaflığına İlişkin Düzenlemelerin Yapıldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.30.04.2021
2021/82e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor.26.04.2021
2021/81Gelir İdaresi Başkanlığınca Covid-19 Salgını Kapsamında Vergi Dairelerine Başvuru ve Ödemelerle İlgili Hatırlama Metni Yayınlanmıştır.23.04.2021
2021/80Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.23.04.2021
2021/79Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır.23.04.2021
2021/78Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliğini de İçeren 7316 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır.22.04.2021
2021/77KDV İade Alma Hakkınızı Kaybetmeden Müracaat Etmeyi Unutmayınız.16.04.2021
2021/76Merkez Bankasınca, Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.16.04.2021
2021/75Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.09.04.2021
2021/74SGK Tarafından Yayımlanan Genelge İle İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapılmıştır.08.04.2021
2021/73Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır.06.04.2021
2021/722021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları.06.04.2021
2021/71Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.01.04.2021
2021/70Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlarda İndirimli Tevkaf Uygulama Süresi Uzatılmıştır.01.04.2021
2021/69Akaryakıt İstasyonlarında Kullanılan Eski Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC’lerin, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC’ye Dönüşümünün Usul ve Esaslarını Belirleyen VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.24.03.2021
2021/682021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır.19.03.2021
2021/67Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Bildirim Süreleri Uzatılmıştır.16.03.2021
2021/66Son Günü 11.03.2021 Tarihi Olan SGK Yükümlülükleri 5 İş Günü Uzatılmıştır.16.03.2021
2021/65Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlanmıştır.10.03.2021
2021/64524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır.10.03.2021
2021/63İşçi Çıkartma Yasağının 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.10.03.2021
2021/62Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda Değişiklikler Yapan 7292 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır.10.03.2021
2021/61T.C. Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Merkezine Yapılacak Bildirimler ile İlgili T.C. Merkez Bankası Talimatı ve Sıkça Sorulan Sorular Yayımlanmıştır.10.03.2021
2021/60İlave 6 Puanlık Teşvikten Yararlanma Süresi 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.25.02.2021
2021/58İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlanmıştır.24.02.2021
2021/57İlk Ülke Bazlı Raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır.23.02.2021
2021/56Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.22.02.2021
2021/55Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Bazı Değişiklikler Yapan Yönetmelik Yayımlanmıştır.22.02.2021
2021/54Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 32/34 ve 32 / 48 No.lu Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler Yayımlanmıştır.22.02.2021
2021/53Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.22.02.2021
2021/52Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen Mallarda Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.19.02.2021
2021/51Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.19.02.2021
2021/50Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.19.02.2021
2021/49Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Destek Programı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.17.02.2021
2021/48Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.16.02.2021
2021/476306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.15.02.2021
2021/46Meslek Mensuplarının Covid-19 ve Diğer Bulaşıcı Hastalıklar Nedeniyle Karantinaya Alınması Veya Yatarak Tedavi Görmesi Durumlarında SGK Bildirimlerinin Ertelenmesine İlişkin Genelge Yayımlanmıştır.15.02.2021
2021/45 E-Belge Düzenlemelerine İlişkin 509 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapan VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.09.02.2021
2021/44 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2020 Yılı Dönem Sonu Değerlemelerinde Uygulanacak Kurların Tespit Edildiği VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.09.02.2021
2021/43 Serbest Bölgelerde Üretilen Ürünlerin FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.08.02.2021
2021/42 Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar Yayımlanmıştır.08.02.2021
2021/41 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yükleme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.08.02.2021
2021/40 E-Defter Saklama Uygulamasına İlişkin İkincil Kopyaların Kontrol Edilebileceği Ekranın Kullanıma Açıldığına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.08.02.2021
2021/39 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.05.02.2021
2021/38 01.03.2021 Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemelere Uygulanmak Üzere Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Hakediş Bedellerinden Yapılacak Stopaj Oranını % 5’e Çıkarılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.05.02.2021
2021/37 COVİD-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkarlara Türkiye Halk Bankası Tarafından Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamında Kullandırılan Kredilerin Ertelenmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır.04.02.2021
2021/36 01.01.2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Ticari Kazancın Tespitinde Finansman Gider Kısıtlamasının Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.04.02.2021
2021/35 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanununda Önemli Değişiklikle Yapan 7263 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır.04.02.2021
2021/34 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapılar İle İlgili İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranını %1 Olarak Belirleyen Karar Yayımlanmıştır.01.02.2021
2021/336802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Yayımlanmıştır.01.02.2021
2021/32 Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Belgeli Konaklama Tesislerinde Yapılacak Konaklamalar İçin Bedellerin Döviz Cinsinden Yapılabileceğine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.01.02.2021
2021/31Yurtdışına ve KKTC’ye Yapılacak Yolculuklarda Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları Belirlenmiştir. 01.02.2021
2021/30 E-Defter Dosyaları İle Berat Dosyalarının İkincil Dosyalarının GİB Sistemine Yüklenmesine ve Saklanmasına İlişkin Sık Sorulan Sorular Yayımlandı.01.02.2021
2021/29 524 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir.28.01.2021
2021/28Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 2.670 TL'ye Çıkarılmıştır.28.01.2021
2021/27Koronavirüs (COVID-19) Salgını İle İlgili Olarak İçişleri Bakanlığınca Alınan Tedbirler Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/Durdurulmasına Karar Verilen İşyerlerinin Bulunduğu Sektörlerde Faaliyette Bulunan Mükelleflerin Mücbir Sebeplerden Yararlanmalarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.25.01.2021
2021/26Form Ba-Bs Bildirimleri İle İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.25.01.2021
2021/252021 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler değişmiştir.18.01.2021
2021/242021 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı Değişmiştir.18.01.2021
2021/23Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır.18.01.2021
2021/222021 Yılında Çevre Kanunu Uyarınca Kesilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2021/2 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır.13.01.2021