Bağımsız Denetim Hizmetleri

Günümüzde kurumsal şirketlerin küresel iş dünyası trendleri ve yeni Türk Ticaret Kanunun getirdiği süreklilik ve şeffaflık kavramları ile uyumlu olması gerekliliği, bağımsız denetimi iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Şirketlerin sürekliliği şeffaflık ile, şeffaflık ise ancak uluslararası standartlarda hizmet veren ve sektörel uzmanlığa sahip profesyoneller tarafından gerçekleştirilen finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sağlanabilir.

 • HAKYMM olarak sunduğumuz bazı denetim hizmetleri
 • Sermaye Piyasasında Denetim
 • Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetimi
 • Yurtdışı Kredi Raporlamaları
 • Halka Arz Denetimi
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun Raporlama

Vergi ve Tasdik Hizmetleri

HAKYMM olarak müşterilerimize, vergiyi işletmelerin yönetmesi gereken bir maliyet unsuru olarak ele almalarını sağlayarak, işletmelerin yapılarına ve ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle en uygun vergi planlaması hizmetleri sunuyoruz. Başta tekstil, inşaat, sağlık, finans, perakende ve hızlı tüketim ürünleri ve otomotiv sektörleri olmak üzere, çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış ekiplerimiz ile sunduğumuz detaylı hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Tam Tasdik
 • KDV İade Hizmetleri
 • Diğer Dolaylı Vergi Hizmetleri
 • Muhasebe ve Mali Danışmanlık Hizmetleri
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Ar-Ge Hizmetleri
 • Vergi Uyuşmazlıkları Çözümleri

KDV İade Hizmetleri

KDV İadesi, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, istisnaya tabi teslimleri bulunan mükelleflerin yüklendikleri KDV’lerin mükelleflere nakden veya mahsuben iadesi sürecidir. Geçmişte yaşanan suistimaller, Maliye Bakanlığı’nın ve vergi dairelerinin KDV iadesi sürecinde oldukça hassas davranmalarına ve karmaşık süreçler geliştirmelerine neden olmuştur. Bu süreçte vergi mükelleflerinin hak ettikleri KDV iadelerinin eksiksiz ve doğru hesaplanması, belgelenmesi ve hızlı bir şekilde geri alınması zorlu bir süreçtir. HAKYMM, uzun yıllardır hizmet verdiği müşterilerinde üstlendiği KDV iade süreçlerini başarıyla yürütmüş ve pek çok farklı sektörde ve iade hakkı doğuran işlemde uzmanlaşmıştır. Bu kapsamda iade edilecek KDV tutarlarının hesaplanmasında ve raporun yazılması aşamasında HAKYMM uzman ekibiyle rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor.


Tam Tasdik Hizmetleri

Türkiye’de vergi mevzuatının karmaşıklığı, mevzuatta sıklıkla yaşanan değişiklikler ve vergi idaresinin kanunları yorumlamadaki değişiklikleri; Türkiye’deki vergi mükelleflerini risk altında bırakabiliyor. Bunlara şirketlerin iç kontrol sistemlerinde karşılaştıkları aksaklıklar da eklendiğinde, Türkiye’deki vergi mükelleflerinin olası vergi incelemelerinde ve uyuşmazlıklarda vergi cezaları ile karşılaşmaları kaçınılmaz hale geliyor. HAKYMM olarak uzun yıllar içerisinde sahip olduğumuz bilgi ve birikim ile, müşterilerimize kurumlar vergisi matrahının doğru olarak hesaplanması ve beyan edilmesinde, vergi cezalarından kaçınılmasında, doğru ve düzenli işleyen bir muhasebe sistemi kurulmasında hizmet veriyoruz. Tam tasdik hizmetleri kapsamında rakiplerimizden başlıca farkımız, yalnızca kurumlar vergisinin doğru hesaplanması aşamasında değil, tüm vergisel konularda ihtiyaç duyulan bir danışman olarak müşterilerimizin yanında yer almamızdır.


Diğer Dolaylı Vergi Hizmetleri

Türkiye’de toplanan vergilerin yaklaşık %70’lik bölümünü oluşturan dolaylı vergilerde, öncelikle Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi olmak üzere, damga vergisi, gümrük vergileri, özel iletişim vergisi ve harçların da önemli bir payı bulunuyor. Türkiye’de 2002 yılında yürürlüğe giren 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 10 yıl gibi kısa bir sürede devletin en önemli gelir kalemlerinden biri haline gelmiştir. HAKYMM olarak müşterilerimize özellikle ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki ürünlerle ilgili özellikli durumlarda uzman ekibimizle ÖTV iadesi, teminat çözümü ve diğer süreçlerle ilgili hizmetler sunuyoruz. Damga Vergisi, BSMV, KKDF ve Özel İletişim Vergisi ve harçlarla ilgili tartışmalı konulardaki uzman kadromuzla müşterilerimize danışmanlık veriyoruz. Hızla küreselleşen iş dünyasında trendler, şirketlerimizi her geçen gün dünya piyasasıyla geçmişe oranla daha fazla entegre olmaya itiyor. Gelişen süreçlerde bilgiye duyulan ihtiyaç, şirketlerimizi yurt dışında kurulu şirket ve organizasyonlardan know-how, royalti veya diğer pek çok alanda hizmet almaya itiyor. Yurtdışından alınan bu hizmetler KDV ve gelir vergisi yönünden sorumluluklar doğurabiliyor. Bu tür hizmet alımlarının vergisel yönden değerlendirilmesi aşamasında UBD olarak müşterilerimize mevzuata uygunluk ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.


Muhasebe ve Mali Danışmanlık Hizmetleri

Vergi denilince genellikle vergisel yükümlülükler akla gelse de, Türk Vergi Mevzuatı’nın aynı zamanda pek çok yoruma açık noktası da bulunuyor. Kanunlar tüm işletmeler için geçerli olsa da, her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek ve özellikli çözüm gerektiren risk ve fırsatlar bulunuyor. Son yıllarda gayrimenkuller, gayrimaddi haklar, lisans ve royalti anlaşmaları, hisse devirleri, yap-işlet-devret, çifte vergiyi önleme gibi pek çok konuda ve yapılan sözleşmelerde, çok fazla bilinmeyen vergisel yükümlülükler ve avantajlar bulunuyor. HAKYMM olarak bu tür özellikli konularda sunduğumuz uzman görüşü desteği ile, müşterilerimizin faaliyetlerinde rekabetten farklılaşmalarına ve sağlıklı vergi planlaması yapmalarına destek oluyoruz.


Transfer Fiyatlandırması

Türkiye’nin küresel piyasalarla etkileşimi arttıkça yerli şirketlerin uluslararası şirketlerle ortaklık kurma eğilimleri de artıyor. Ayrıca Türkiye’de kurulu şirketler, gün geçtikçe farklı coğrafyalara açılarak, yeni pazarlarda faaliyetlerine devam ediyor. Çok uluslu şirketlerin vergi optimizasyonu için uyguladıkları transfer fiyatlandırması yöntemleri gün geçtikçe önem kazanırken, uluslararası vergi otoritelerinin ve Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın transfer fiyatlandırması yoluyla vergi matrahlarının aşındırılması konusunu yakın geleceğin en önemli vergi konusu olarak değerlendiriliyor. Transfer fiyatlandırması kuralları doğrultusunda olası cezalardan kaçınmak adına transfer fiyatlandırması politikasının doğru belirlenmesi ve grup içi işlemlerde uygulanacak prosedür ve belgelendirmeler büyük önem taşıyor.


Ar-Ge Hizmetleri

Teknolojideki değişime uyum sağlamak, teknolojiden faydalanarak verimliliği arttırmak ve yeni ürünler ve çözümler ortaya koymak adına şirketlerin Ar-Ge çalışmalarına yatırımları her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bu yatırımlarda şirket yönetimlerinin yanı sıra çeşitli kamu kurumları ve uluslararası fonların katkıları büyüktür. Son yıllarda çıkarılan kanunlarla başta TÜBİTAK olmak üzere, KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajanslarının sağladığı fonlar Ar-Ge çalışmalarına önemli katkı sağlıyor. Ayrıca Avrupa Birliği de çerçeve programları ile Ar-Ge çalışmalarına ciddi fonlar aktarıyor. HAKYMM olarak bahsedilen kurum ve kuruluşların hazırlanan Ar-Ge projelerine verecekleri hibeler aşamasında, gerek projelerin hazırlanmasında, gerek projenin yürütülmesi ve sonrasında hazırlanması gereken mali raporların oluşturulmasında danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.


Vergi Uyuşmazlıkları Çözümleri

Tüm önlemler alınsa bile vergi idaresinin değişen yaklaşımları şirketleri vergisel yükümlülükler altına sokabilir. Ancak doğru prosedürlerin izlenmesi ile pek çok vergi incelemesinde ve vergi mahkemelerinde mükellef lehine sonuçlar alınabilir. UBD tecrübeli kadrosuyla, yaşanan vergi ihtilaflarında danışmanlık verilmesi ve sürecin yönetimi konularında uzman kuruluşlardandır. HAKYMM olarak vergi uyuşmazlıkları çözümleri kapsamında, vergi incelemelerinin başlamasından itibaren ihtilafların idari aşamada çözümlenmesi, belge ve dokümantasyon hazırlanması, incelenmesi, vergi incelemelerinin tamamlanmasını takiben uzlaşma ve dava seçeneklerinin masaya yatırılması, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma kararlarının alınması veya dava aşamasında danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.


Suistimal İncelemeleri ve İç Denetim Hizmetleri

İşletmelerin son yıllarda karşılaştığı en büyük finansal riskleri arasında suiistimaller geliyor. İç kontrol mekanizmalarının zayıf olduğu şirketlerde giriş seviyesindeki çalışanlardan üst düzey yöneticilere kadar nitelikli ve organize suç işleyenlerin sayısı günden güne artıyor. İstatistikler, suç işleyenlerin mağdur olan şirkette genellikle 5 yıldan daha uzun süre çalıştıklarını, bilgiye kolay erişebildiklerini ve aynı suçun defalarca kez tekrar edildiğini ortaya koyuyor. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak faaliyetlerin ve kaynak yönetim sistemlerinin karmaşıklaşması yeni riskleri de beraberinde getiriyor. HAKYMM olarak, şirketlerinizin iç kontrol yapısını inceleyerek sistemlerin ve süreçlerin etkinlik ve yeterliliğinin tarafsız bir gözle değerlendirmesini yaparak, gerçekleşmiş veya şüphelenilen suiistimallerin sorgulanmasında, kanıtların toplanması ve raporlanmasında müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bunların yanı sıra, şirket faaliyetlerinin yasal zorunluluklara uygunluğunun, muhasebe ve hesaplarının işleyişinin, satın alma ve satış süreçlerinin sağlıklı olarak işleyişinin kontrolünü yapıyor ve bulgularımızı raporluyoruz.


Şirket Birleşme ve Satın Almaları

Birleşme ve satın alma işlemlerinin şirketlere kattığı değeri ölçmek uzmanlık gerektiren bir konudur. İstatistikler pek çok birleşme ve satın almanın doğru fiyat oluşsa bile başarılı olamadığını gösteriyor. Başarısız birleşme ve satın almaların elbette birden çok sebebi bulunuyor, ancak muhtemel sebepler içerisinde en geçerlisi şirket operasyonlarının doğru tespit edilememesidir. HAKYMM olarak, hem alıcı taraf, hem satıcı taraf açısından finansal incelemeler gerçekleştiriyor; gerçekleştirdiğimiz incelemelerde muhasebe sistemlerini tüm detaylarıyla analiz ediyor, ancak muhasebe sistemleriyle yetinmeyerek işin doğasını, faaliyetleri, fırsatları ve riskleri de tüm yönleriyle ortaya koyuyoruz.