7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği E-24010506-010.06.01-67899952(2023/14) sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayınlandı.

1) GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12/3/2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2022/Aralık ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 12/3/2023 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk  ettiği  halde  ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yapılandırılmaktadır.

2) YASAL DAYANAKLAR

7440 sayılı Kanunda yer alan Kurumumuz alacaklarına ilişkin hükümlere, ihtiyaç duyulduğunda kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla aşağıda yer verilmiştir.

“Kapsam ve tanımlar

MADDE 1- (1) Bu Kanun  hükümleri;

….

c) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayım tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

2) 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

3) 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

4) 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

5) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

….

hakkında uygulanır.

(2) Bu Kanunun uygulanmasında;

….

ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,75 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil),

d) Geç ödeme zammı: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken tutarlara, ödemede gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak zammını,

ifade eder.

(3) Bu Kanun, bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve yeni hükümler ihdasına ilişkin hükümleri kapsar.

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları

MADDE 7- (1) 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(2) 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tebliğ edildiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(3) 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar

geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(4) Bu madde kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilir.

(5) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.

(6) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımı tarihinden 31/7/2023 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

(7) 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31/8/2023 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları hâlinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31/8/2023 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmez.

Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları

MADDE 8- (1) 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvurulduğu hâlde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru süresinin sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(2) 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği hâlde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(3) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki alacaklar ile 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen alacaklardan bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk edenler de bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılandırılır.

(4) Bu madde ile 7 nci madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Ortak hükümler

MADDE 9- (1) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) 31/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık dönemler hâlinde azami kırk sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.

(2) Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve,

1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların (bu Kanunun 4 üncü maddesine göre hesaplanan gecikme faizi dâhil) %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

2) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (d) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılır.

b) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında on iki, on sekiz, yirmi dört, otuz altı veya kırk sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

c) Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) On iki eşit taksit için (1,09),

2) On sekiz eşit taksit için (1,135),

3) Yirmi dört eşit taksit için (1,18),

4) Otuz altı eşit taksit için (1,27),

5) Kırk sekiz eşit taksit için (1,36),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha

kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

ç) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince aylık dönemler hâlinde azami yüz yirmi eşit taksitte ödenebilir.

d) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar aylık dönemler hâlinde azami yüz yirmi eşit taksitte ödenebilir.

1) Bu bent ile (ç) bendi kapsamında taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

(aa) On iki eşit taksit için (1,09),

(bb) On sekiz eşit taksit için (1,135),

(cc) Yirmi dört eşit taksit için (1,18),

(çç) Otuz altı eşit taksit için (1,27),

(dd) Kırk sekiz eşit taksit için (1,36),

(ee) Altmış eşit taksit için (1,45),

(ff) Yetmiş iki eşit taksit için (1,54),

(gg) Yüz yirmi eşittaksit için (1,9),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

2) 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ve alacakları için kesinti yapılan idareler ile YİKOB’a, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler hâlinde kesinti suretiyle tahsil edilir. Ancak, bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hâl ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının %50’sini aşamaz.

5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Cumhurbaşkanınca durdurulması hâlinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur ve taksit ödemeleri yönünden bu Kanun hükümlerine göre ihlal nedeni sayılmaz. Bu taksitler, taksit ödeme süresinin sonundan itibaren ayrıca bir katsayı ve geç ödeme zammı uygulanmaksızın aylık dönemler itibarıyla paylardan kesinti suretiyle tahsil edilir. Taksit tutarlarının, bu bent kapsamındaki borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması hâlinde ise eksik tutarlar borçlularca taksit ödeme süresini takip eden ayın sonuna kadar geç ödeme zammı uygulanmaksızın ödenir.

(4) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Bu fıkra hükmüne göre taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi, katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.

(5) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen mükelleflerin, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın mükellefin mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılır; mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içinde ödenmesi istenir. Bu süre içinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi hâlinde eksik ödenen tutar için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

(6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında üç veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Şu kadar ki, 5 inci madde kapsamında taksitli ödeme seçeneği tercih edilmiş olması ve birinciyle ikinci taksitin ödeme sürelerinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden süresinde ödenmeyen veya eksik ödenenlerin son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Peşin veya taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarların ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla katsayı uygulanmaksızın Kanundan yararlanılır. İlk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmesi ve kalan taksitlerin tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz. Bu fıkra hükmü her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

(7) Bu Kanuna göre ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 20 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

(8) Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Kanun kapsamında yapılandırıldığı hâlde bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak takip işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yapılır ve bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlamış olan takip işlemleri geçerliliğini koruyarak kaldığı yerden devam eder.

(9) Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden önce;

a) 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

b) 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2 nci ve 7 nci maddelerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7256 ve 7326 sayılı kanunlar kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan kanunlara göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacakkabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.

(10) Bu Kanun hükümleri;

a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

b) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar,

hakkında uygulanmaz.

(11) Bu Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz.

(12) Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez. Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılan borçların, borç durumunu gösterir belgede yer almaması için bu borçların en az %10’unun ödenmiş olması şarttır.

(13) a) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez.

b) Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

c) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımı tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.

ç) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri alınmaz.

d) Bu Kanuna göre yapılandırılan alacaklardan, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra takibi yapılanlar ile ilgili takipler, bu Kanunda yer alan özel hükümler saklı kalmak şartıyla, yapılandırılan alacağın tamamının bu Kanun hükümlerine göre ödemesi tamamlanıncaya kadar durur. Bu alacakların tamamının ödenmesi hâlinde icra takipleri alacaklı idarelerin başvurusu üzerine sonlandırılır. Bu takiplerden kaynaklanan avukatlık ücreti, icra takip giderleri ile bu takipler nedeniyle açılmış davalara ilişkin yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmez, bu türden alacaklara karşılık yapılmış tahsilatlar iade edilmez. Bu hüküm kapsamında icra takibinden vazgeçilen alacaklar için 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca alınması gereken harç ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen harç alınmaz.

e) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulan borçlara ilişkin dava açılamaz ve hiçbir mercie başvurulamaz.

(14) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi kapsamında beyan edilen vergilere, ödeme yönünden şartların ihlali hâlinde, kesilmesi gereken vergi cezaları için 213 sayılı Kanunun 374 üncü maddesinde yer alan zamanaşımı süreleri ile bu Kanun kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.

(15) Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak iadesi yapılmaz. Ancak, bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup dava konusu edilen tarhiyatlar ile ilk derece yargı merciinde dava konusu edilen idari para cezası ve ecrimisillere karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödeme yapılmış olması hâlinde, ödenen bu tutarlar, ilk derece mahkemesinde esasa ilişkin olarak hiç karar verilmemiş veya verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden karar verilmek üzere mahkemesine iade edilmiş davalara konu alacaklar için bu Kanundan yararlanılmak üzere yapılan başvurular ile verilmiş terkin kararları üzerine iade edilebilir.

(16) Cumhurbaşkanı, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(17) 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitler; mücbir sebep hâlinin sona erdiği tarihi takip eden aydan başlamak üzere aylık dönemler hâlinde ödenir. Bu fıkra hükmü, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ticaret Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hâli kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hâllerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlere de uygulanır.

(18) Onyedinci fıkra hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer alan, taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmaz.

(19) 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde bu hâlin, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen başvuru süresince devam etmesi durumunda, bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) yapılacak başvurunun süresi mücbir sebep hâlinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (bu tarih dâhil) uzar, bu takdirde Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların ilk taksiti; başvuru süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde buKanun hükümlerinegöre ödenir. Şu kadar ki, bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında ödenmesi gereken tutarlar beyanname verme süresi içinde, taksitle yapılacak ödemelerde ise ilk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen aylarda ödenir.

(20) Bu Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili idareler yetkilidir. İl özel idareleri, belediyeler ile YİKOB’lara ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin uygulamasına dair usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Diğer hükümler

MADDE 10-

(3) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.

(4) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun, 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.

(5) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanların prim borçları sebebiyle aynı Kanunun 88 inci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca sattıkları tarımsal ürün bedellerinden, tarımsal kesinti sorumlularınca kesinti yapıldığı hâlde Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken prim tutarlarından 2022 yılı Aralık ayı ve önceki dönemlere ilişkin borçları ile bu borçlara gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsilinden vazgeçilir.

(6) 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup iş yerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2020 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 10.000 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

3) YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN KURUM ALACAKLAR I,TÜRÜ VE DÖNEMİ

7440 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;

2022 Aralık ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi olan 12/3/2023 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde butarih itibarıyla ödenmemiş olan; (Bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki alacaklar ile 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen alacaklardan bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk edenler de bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılandırılır.)

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, (Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan 5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işyerleri için 2022 yılı Kasım  ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi)

3.2- 7440 sayılı Kanuna göre, yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı  sigorta  primi dâhil) ile topluluk sigortası primi,

3.3- İlgili Kanunları gereğince Kurumumuzca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

3.4- 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvurulduğu hâlde,  ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

3.5- 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları, tarımsal kesinti uygulamalarında  5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre uygulanan  idari para cezaları ve 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezaları,

3.6- Bu Kanun kapsamına giren ve 12/3/2023 tarihinden önce asılları ödenen alacakların; bu tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,

3.7- 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

3.8- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

3.9- 2022/Aralık ödeme dönemi ve öncesine ilişkin olup tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 2925 sayılı Kanunun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir, aylık ve ödeneklere ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri,

3.10- BuKanunun yayım tarihi olan 12/3/2023 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan işverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ve kanuni faizleri,

3.11- Tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları,

3.12- Yapılandırmaya başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki  muhtar sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki diğer statülerindeki prim borçları

ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarına ilişkin hususlar 14 üncü bölümde açıklanmıştır.

4) BAŞVURU SÜRESİ, YERİ, ŞEKLİ VE TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ

7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için son başvuru tarihi (Cumhurbaşkanınca uzatılmadığı müddetçe 31/5/2023 tarihi esas alınacaktır.) mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta yoluyla, e-Devlet üzerinden veya son başvuru tarihi saat 23.59’a kadar e-Sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Diğer yandan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından yapılacak başvurular e-Sigorta kanalıyla yapılacaktır. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilecektir.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel  kişiliğini  haiz  kuruluşların 31/5/2023 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde, bu kuruluşların kapsama giren  borçları başvuru şartı aranmadan 120 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.

Öte yandan 7440 sayılı Kanun kapsamında il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel  kişiliğini haiz  kuruluşlarca 48 eşit taksite kadar taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir. İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel  kişiliğini  haiz  kuruluşlarca taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına on iki eşit taksit için %9, on sekiz eşit taksit için %13,5, yirmi dört eşit taksit için %18, otuz altı eşit taksit için %27 ve kırk sekiz eşit taksit için %36 taksitlendirme farkı ilave edilecektir.

Bu duruma göre Kanunda aksine bir düzenleme olmayan hallerde;

4.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği Ek:1/a’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Bildirge şifresi aktif olanlar

tarafından e-Sigorta kanalıyla ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için e-Devlet üzerinden veya örneği Ek:1/b’de yer  alan  başvuru formunun doldurulması suretiyle elden ya da posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,

a) Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için örneği Ek:1/c’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle, e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

b) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçları için örneği Ek:1/ç’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

c) İdari para cezası borçları için örneği Ek:1/dde yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu  sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

d) Ek karşılık prim borçları için örneği Ek:1/e’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

başvurulması gerekmektedir.

Ek karşılık prim borçları yönünden MOSİP Sistemi kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları Kurum internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) “E-SGK” menüsünün içerisinde yer alan “MOSİP” üzerinden “Kesenek Bilgi Sistemi” kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır. Başvuruların onaylanmasını müteakip ödeme planı görüntülenebilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinden, kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilenlerin emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçları, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine  ilişkin  kesenek-kurum  karşılığı  ile prim borçları, ek karşılık prim borçları yönünden Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına, idari para cezası borçları yönünden ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

4.4- 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri  kapsamındaki  sigortalılar,  yurt dışı topluluk sigortalıları (5510 SK 5. Md (g) bendi) ve  kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı  olarak  ödeyen  sigortalılar için e-Devlet üzerinden veya örneği Ek:1/fde yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 4 (a) isteğe bağlı sigortalılar (506 SK Mülga 85. Md),  4 (a)  topluluk sigortalıları  (avukat/noter-506/ mülga 86. Md.) ile 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalıları için örneği Ek:1/f’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.5- 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde  10  günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin prim alacakları için örneği Ek:1/gde yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işveren dosyasının  bulunduğu  sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.6- Tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tarımsal kesinti sorumlularına uygulanan idari para cezalarına örneği Ek:1/ğde yer alan başvuru formunun doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla tarımsal kesinti sorumlusunun bağlı bulunduğu  sosyal  güvenlik  il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.7- Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir, aylık ve ödeneklere ilişkin borçlar için, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

-(a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalıların ikametgâhının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

-(c) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem yapılmak üzere “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü  Kamu  Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına örneği Ek:1/hde yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla,

4.8- İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü rücu borçları için, rücu alacağımızın tahsilatını takip eden sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine örneği Ek:1/ıda yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaları halinde, e-Devlet sisteminde sigortalılar tarafından onaylanamayan talepler sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine programca intikal ettirilecek olup, bu taleplerin sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince ilgili programa girilip ödeme planlarının mevzuata göre sigortalılara tebliği gerekmektedir.

e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvurularının www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi/kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma  başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.

e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru  girişinin  yapılması  sırasında  işverence yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (a)  bendi  kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla yapılan başvuruların listesi, Kurumumuz işveren intra sisteminde mevcut “Tahsilat/Yapılandırmalar/7440” menüsü üzerinden alınacaktır.

7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin  dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde;

“11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2 ve 7 nci maddelerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanunlara göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.”

düzenlemesi yer almıştır.

İlgili hükme  istinaden 7256 sayılı Kanunun ve 7326 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin  ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden ve taksit ödeme yükümlülükleri bozulmayan alacaklar açısından, bütün borçlular (5510-60/g kapsamındaki hususlar ilgili bölümünde açıklanmıştır.) talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.

Bu doğrultuda ilgili düzenlemeden yaralanmak isteyenlerin bu genelge ekinde yer alan başvuru formlarındaki “Bozma koşulu oluşmamış ve taksit ödemeleri devam eden 7256 sayılı Kanunun kapsamındaki yapılandırma anlaşmamın bozularak yeni yapılandırma anlaşmasına dahil edilmesini istiyorum”

ve/veya

“Bozma koşulu oluşmamış ve taksit ödemeleri devam eden 7326 sayılı Kanunun kapsamındaki yapılandırma anlaşmamın bozularak yeni yapılandırma anlaşmasına dahil edilmesini istiyorum”

seçeneklerini  işaretlemeleri gerekmektedir.

4.9- Çeşitli başvuruların değerlendirilmesi

4.9.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvurusunu ispat ederek, ilk taksit ödeme süresinin son gününe kadar [Cumhurbaşkanınca süre uzatımına gidilmediği sürece bu tarih (30/6/2023  tarihi Resmi Tatile denk geldiğinden) 3/7/2023 olarak esas alınacaktır.] yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacaktır. Ancak 6/2/2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle mücbir sebep ilan edilen, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ile Sivas Gürün İlçesi’nde tescil edilmiş işyeri işverenlerince 1/6/2023-30/11/2023 tarihleri arasında söz konusu mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki işyerleri için yapılan yapılandırma başvuruları anılan iller dışındaki işyerleri için yapılandırma başvurusu olarak değerlendirilmeyecektir.

4.9.2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya (3) no’lu alt bentleri ile (4) no’lu alt bendinden kaynaklanan prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için süresi içerisinde  başvuruda bulunan sigortalılar, ilk taksit ödeme süresinin son gününe kadar yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, diğer borç türleri için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir.

4.9.3-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların dosyalarının bulunduğu ünitelerin dışında başvuruda bulunmaları halinde, başvuru yapılan ünitece yapılandırma ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadan başvuru formları sigortalının dosyasının bulunduğu üniteye gönderilecektir. Yapılandırma  işlemleri  dosyasının  bulunduğu ünitece yapılacak olup, ödeme planı 7201 sayılı Kanuna göre sigortalıya tebliğ edilecektir.

4.9.4- Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde;  taahhütlü,  iadeli  taahhütlü,  APS veya PTT Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih, buna karşılık, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum

evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

4.9.5-Borçların yeniden yapılandırılması için başvurulan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi, başvurunun ünitelerinde sonuçlandırılacak nitelikte olmaması halinde, başvuru formları/dilekçeler, herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin ilgili merkez birimine veya sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.

4.9.6-Bir borç türünden başvuru süresi içinde yapılan başvurular, bu yapılandırma kapsamına giren diğer borç türleri için de kabul edilecektir.

4.9.7-Kurumumuza borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu talepler de  geçerli kabul edilecektir.

4.9.8-Kurumumuza borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma başvuru süresi içindeki talepler kabul edilecektir.

4.9.9-Şirket tüzel kişiliğince, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunulmakla birlikte  ortağın da ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırma talebinde bulunması halinde bu talep de kabul edilecektir. (Şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek bitirmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir.)

4.9.10-Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan, kapsama giren  borçlarını  başvuru  süresi içinde yapılandırma talebinde bulunan borçlunun, ortağı veya kanuni temsilcisi olduğu şirketten kaynaklanan borcu için ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yapılandırma talebinde bulunması halinde, yapılandırma talebi kabul edilecektir.

4.9.11-4/a, b, c kapsamında sigortalı/işveren olanların, bir statüden kaynaklanan borçları için süresinde yapılan başvuru, ilk taksit ödeme süresi içinde yazılı olarak yapılması halinde diğer sigortalılıktan/işverenlikten kaynaklanan borçlar için geçerli kabul edilecektir.

4.9.12-Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödenen, gelir, aylık ve ödeneklere ilişkin 5510 sayılı Kanunun;

– 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar hakkında yapılan başvuruların yapılandırma işlemlerinin borcun bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünce yürütülmesi,

– 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem yapılmak üzere Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına yapılacak olan başvurular, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığınca  incelenerek işlem yapılmak üzere, borcu çıkartan sosyal güvenlik il müdürlüğüne, gelir ve aylık almayanlara ait başvurular ise borcun bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne gönderilerek işlemlerin ilgili birimlerce yürütülmesi, gerekmektedir.

5) YAPILANDIRMA USUL VE ESASLARI

7440 sayılı Kanun kapsamında Kuruma olan borçlar yapılandırılarak  peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Aşağıda  bu hususlar açıklanmıştır.

5.1- Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması

7440 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında; yapılandırma kapsamına giren borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımlandığı  tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği,

9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde; söz konusu alacakların tamamının, ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacağı ve Kanunun  yayımlandığı  tarihten,  ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faizin alınmayacağı; fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacağı,

7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ise, bu kanun kapsamına  giren  alacakların,  asıllarının Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen fer’ilerinin Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40′ ının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan %60’ının tahsilinden vazgeçileceği,

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, alacak asıllarına ilave edilecek tutar, alacağın ödeme  vadesinin sona ermesine ya da alacak aslının tahsil edilmiş olmasına rağmen fer’isinin tahsil edilmemiş olmasına göre farklı şekilde hesaplanacaktır.

a) Alacak asıllarının yeniden yapılandırılması

7440 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme  vadesinin  sona  erdiği  tarihten, Kanunun yayımlandığı 12/3/2023 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen  süre için Ek:2de  yer alan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

Dolayısıyla, kapsama giren alacaklar için;

– 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,

– 1/1/2005 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları,

– 1/1/2014 tarihinden 31/10/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,

– 1/11/2016 tarihinden itibaren (Kanunun yayımlandığı ayda dâhil olmak üzere) aylık %0,75 oranı,

basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı  yerine  tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

7440 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde; bu Kanunun yayımlandığı ay da dâhil olmak üzere 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,75 oranının esas alınması öngörüldüğünden, Kanunun yayımlandığı ay için de kıst ay dikkate alınacak ve  Mart ayı için %0,75 oranı 11 günlük olarak hesaplanacaktır.

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması sırasında, esas alınacak oran TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları artı (+) değerler toplanmak, eksi (-) değerler düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

Sonuç itibarıyla; gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanmasının ardından, bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılmış olan alacak tutarı hesaplanmış olacaktır.

b) Aslı ödenmiş fer’i alacaklar için hesaplama

7440 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Kapsama giren alacak asıllarının 7440 sayılı Kanunun yayımlandığı 12/3/2023 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen fer’ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, fer’i alacaklara Kanunun yürürlük tarihi olan 12/3/2023 tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda hesaplanan  tutarın  %40’ı yeniden yapılandırmaya esas alınacaktır.

5.2- İdari para cezası alacaklarının genel olarak hesaplanması

7440 sayılı Kanunun Kapsam ve Tanımlar başlıklı 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde; “31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,” yapılandırma kapsamında yer almış,

7 nci maddesinin  üçüncü fıkrasında; “31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.”

8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında ise sırasıyla;

“31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki  alacaklar ile  10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci    fıkralarında  belirtilen alacaklardan bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk edenler de bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılandırılır.

hükümleri yer almıştır.

a) Kanunun Yayım Tarihinden Önce (12/3/2023 Tarihinden Önce) Kesinleşmiş İdari Para Cezaları

7440 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından en geç 11/3/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) kesinleşmiş olan idari para cezaları (İPC) yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Dolayısıyla, idari para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için; işlenen fiilin  31/12/2022 tarihi  veya öncesine ait bir tarih olması ve idari para cezasının en geç bu Kanunun yayım tarihi olan 12/3/2023 tarihinden önce  kesinleşmiş olması gerekecektir.

Bu bakımdan, 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere  ilişkin olup 23/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları yapılandırma kapsamına dahil olacaktır

Söz konusu durumda idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 11/3/2023 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

b) İlk Taksit Ödeme Süresinden Önce (3/7/2023 tarihinden Önce) Kesinleşmiş İdari Para Cezaları

7440 Sayılı Kanun uyarınca 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup Kanunun 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş bulunan ve Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen idari para cezası asılları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Aynı şekilde 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar başvuran borçlulara ilk taksit ödeme süresinin sonuna  kadar tebliğ edilen idari para cezası asılları da yeniden yapılandırma kapsamına alınacaktır.

Dolayısıyla, idari para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için; işlenen fiilin  31/12/2022 tarihi  veya öncesine ait bir tarih olması ve idari para cezasının en geç ilk taksit son ödeme tarihinden  önce  tebliğ edilmiş olması gerekecektir.

Bu bakımdan, 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiilllere ilişkin olup 24/2/2023 (bu tarih dâhil) ila 11/6/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında tebliğ edilen idari para cezaları yapılandırma kapsamına dahil olacaktır.

İlk taksit son ödeme tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları, işverenlerce/ilgililerce bu cezalara itiraz edilmeyeceğine dair yazılı beyanda bulunmaları şartıyla kesinleşmiş gibi kabul edilerek yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Bu durumda, söz konusu idari para cezalarının yapılandırma programına dahil edilebilmesi için ilk taksit son ödeme tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezalarının tebellüğ tarihinin 11/6/2023 olarak, sisteme girilmesi gerekmektedir.

Söz konusu durumda idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 30/6/2023 tarihine kadar geçen süre için aylık %0,75 oranında hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

5.2.1-İdari para cezasının sisteme girilmesi

İdari para cezası;

-Belge, bildirge veya beyannamenin yasal süresi dışında Kuruma verilmiş olmasından kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil, belge, bildirge veya beyannamenin yasal olarak verilmesi gereken son gününde,

-İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil, defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin tebligatın alındığı tarihi takip eden on beşinci günde,

-Defter, kayıt ve belgelerin geçersiz olduğunun tespitinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil geçersiz defter, kayıt ve belgenin ilişkin olduğu ayın/dönemin son gününde, işlenmiş sayılmaktadır.

Dolayısıyla idari para cezalarının sisteme girilmesi sırasında, işveren intra sistemi “İDARİ PARA CEZASI” başlığı altında bulunan “İDARİ PARA CEZASI GİRİŞ” menüsünden, “İPC’nin Oluştuğu Tarih:…../…../…..” alanına, idari para cezasına konu fiilin işlendiği tarih yazılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezası borçlarına ait yeniden yapılandırma işlemleri sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri  tarafından  MOSİP  sisteminde hazırlanan yapılandırma programı vasıtasıyla yapılacak olup, idari para cezası  borcunun yapılandırma kapsamına girip girmeyeceği, “Kesenek 4c İntra” programındaki “İdari Para Cezası İşlemleri” uygulaması veri tabanında mevcut idari para cezası kaydına ait dönem ve işverene tebliğ ve tebellüğ tarihi, itiraz tarihi bilgilerine göre  belirleneceğinden,  MOSİP  sistemindeki  yapılandırma programında başvuruların onaylanarak ödeme planı oluşturulmasından önce, tebliğ edildiği halde tebellüğ tarihi girilmemiş olanların tebellüğ tarihlerinin sisteme girilmesi sonrasında ödeme planları oluşturulacaktır. (Tebliğ tarihi ile ilgili işlemlerde bu genelgenin “5.2- İdari para cezası alacaklarının genel olarak hesaplanması” başlıklı bölümünde belirtilen hususlara göre işlem yapılacaktır.)

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre her ne kadar takip eden  ilk iş gününe uzasa da, yükümlülüklerin resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde de yerine getirilmemesi halinde,  idari para cezasına konu fiil yasal verilmesi  gereken  sürenin son  gününde işlenmiş  sayıldığından, bu  nitelikteki  idari  para  cezalarının sisteme  girişi  sırasında, “İPC’ nin  Oluştuğu  Tarih:…../…../…..” alanına sürenin son gününün resmi tatile rastlayıp rastlamadığına bakılmaksızın, yasal sürenin son günü yazılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması sırasında, alacak aslından %50 oranında yapılacak olan terkin  tutarı, yukarıda  belirtilen açıklamalar doğrultusunda sosyal güvenlik il müdürlüklerindeki/sosyal güvenlik merkezlerindeki ilgili personel tarafından belirlenerek sisteme girilecektir.

Dolayısıyla, 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) ve öncesinde işlenen fiilllere  istinaden  uygulanan idari para cezası tutarı ünitedeki kullanıcılar tarafından, işveren intra sistemi “Tahsilat/Yapılandırmalar/7440” seçeneği altında bulunan “İPC Terkin” menüsü vasıtasıyla, İPC’nin terkin edilen %50 oranındaki tutarı kaydedilecektir.

5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumluları aleyhine  31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) ve öncesinde işlenen fiillere ve tespitlere istinaden uygulanan idari para cezaları için yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda MOSİP 7440 yapılandırma başvurusu işlemlerinden İPC tahakkuku oluşturulup ilgililere tebliğ edilecektir.

5.3) Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari  para  cezası,  damga  vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi

7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin  birinci  fıkrasının (b) bendinde; ilk taksit ödeme süresi içinde peşin veya taksitle ödeme yöntemleri belirtilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, yapılandırılan borçların peşin veya taksitler halinde ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceği,  taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep edilen taksit sayısı mutlaka yazılacaktır.

Diğer taraftan, yeniden yapılandırılan alacak tutarının tamamının 7440 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda;

-İdari para cezası dışındaki alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının,

-Aslı ödenmiş fer’i alacak niteliğindeki alacakların kalan %60’ının,

-İdari para cezası asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının

tahsilinden vazgeçilmektedir.

Her bir döneme ait borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı yerine, aynı dönemlere ait TEFE/ÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle bulunan ve borç

aslına uygulanarak tespit edilen TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarlarının alınması gerekmektedir.

Bu durumda borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki fark Kurumumuz tarafından borçlu lehine tahsilinden vazgeçilen tutarı,

Her bir borç için aynı döneme ait hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplam tutarı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki tutar, ay/dönem bazında tahsilinden vazgeçilen alacak tutarını; yine her iki kalemin toplamlarının mukayesesi ise  genel  dönem itibarıyla tahsilinden vazgeçilen toplam alacak tutarını, göstermektedir.

Bu bağlamda, borçlularca talep edilecek ödeme şekline bakılarak peşin veya taksitle ödenecek tutarın hesaplanması ve hesaplanan borçların ödeme süreleri aşağıda açıklanmıştır.

a) Peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi

a.1)  Genel olarak peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlularca;

Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, alacak aslı (idari para cezası alacakları  için alacak aslının %50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten Kanunun yayımlandığı 12/3/2023 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar

ödenmesi gerekmektedir.

Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tamamen ödenmesi halinde;

-Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz uygulanmayacak,

-Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacaktır.

Ancak peşin olarak hesaplanan borcun ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31/7/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanılacaktır. Söz konusu durumda katsayı uygulanmayacak  ve Yİ-ÜFE tutarından herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

Örnek:  (A) işvereninin 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış borcunun 7.000 TL [6.000 TL (borç aslı)+ 1.000 TL (Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutar)] olduğu ve peşin ödeme seçeneğini seçtiği varsayılmıştır.  Bu durumda;

1-Söz konusu işveren tarafından peşin olarak hesaplanan borcun, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar ödenmesi halinde 6.100 TL [6.000 TL (borç aslı) + 100 TL (Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan 1.000 TL’lik tutarın  % 90 indirilmiş hali)] tahsil edilecektir.

2-İlgili işveren tarafından borcun ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar ödenmemesi ancak 7.000 TL tutarındaki yapılandırılmış borcun geç ödeme zammı ile 31/7/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde katsayı uygulamaksızın yapılandırma hükümlerinden yararlanılacaktır. Ancak bu durumda 1.000 TL’lik Yİ-ÜFE tutarında ayrıca indirim yapılmayacaktır.

Diğer taraftan, 7440 sayılı Kanun uyarınca yapılan başvuru sırasında, 7440 sayılı Kanuna göre hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan  edilmesine  rağmen,  borcun tamamının yine ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde de, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek, aynı şekilde Kanunun yürürlük tarihinden  ödemenin  yapıldığı  tarihe kadar geçen süre için gecikme

cezası, gecikme zammı ve faiz alınmayacağı gibi peşin ödeme indiriminden de yararlanılacaktır.

a.2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının peşin ödenmesi

31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa aynı işyerinin yapılandırılmış diğer borçlarıyla birlikte en geç ilk taksit son ödeme  tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan peşin olarak hesaplanan borcun ilk taksit son ödeme  tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak  geç ödeme zammı ile birlikte 31/7/2023 tarihine kadar  ödenmesi halinde peşin ödeme yapılandırma hükümlerinden yararlandırılacaktır. Söz konusu durumda katsayı uygulanmayacak  ve Yİ-ÜFE tutarından herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

Dolayısıyla, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.

b)Taksitler halinde ödenecek  tutarın hesaplanması ve taksitlerin  ödenme süreleri

b.1)Genel olarak taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin  ödenme süresi

7440  sayılı Kanun kapsamına giren borçların, aylık süreler itibarıyla olmak üzere (Kanunun ilgili maddelerinde taksit sayıları özel olarak  belirtilenler hariç) on iki, on sekiz, yirmi dört, otuz altı veya kırk sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri on iki, on sekiz, yirmi dört, otuz altı veya kırk sekiz taksitten  biri yerine, tercihi mümkün olmayan bir taksit sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 48 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise 48 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılarak bulunan yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı, tercih edilen taksit sayısına bölünerek aylık dönemler itibarıyla ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

Ödeme planı taksit tutarları ise; Borç Aslı (Borç Aslı + Yİ-ÜFE) + Taksitlendirme Farkından oluşmakta olup  aylık dönemlerin  son  günleri taksitlerin son ödeme günleridir.

Taksitlerin ödeme süresi aylık dönemin son günü itibarıyla sona ermekle birlikte, 7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde vade tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde sona erecektir.

Ayrıca borç türü bazında, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerden yapılandırma kapsamına alınacak borç tutarı toplamı 100 TL ve  altında olanlar için  taksitle ödeme seçeneklerinden biri seçilemeyecek olup yalnızca peşin ödeme seçeneği tercih edilebilecektir.

b.2) Borcun belirtilen taksit süresinden önce ödenmesi

Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi, ardından kalan taksit tutarlarının, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan ilk taksit son ödeme tarihine kadar talep edilen taksit sayısından farklı taksit sayısının tercih edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, kapsama giren borçları için, peşin ödeme  yolunu  tercih  etmiş  olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir.

Diğer yandan borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeleri kaydıyla  kalan taksitlerinin  tamamını ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar [31/7/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar] ödemeleri halinde katsayı uygulanmayacak olup Yİ-ÜFE tutarı üzerinden herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

Örnek: (A) işvereninin 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış borcunun 45.720 TL olduğu  [25.000 (borç aslı) + 11.000 (Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutar) + 9.720 (taksit farkı)] ve 36 ay taksitle ödemeyi seçtiği varsayılmıştır.

Bu durumda, 1.270 TL’lik tutarındaki ilk taksitin 3/7/2023 (bu tarih dahil) (30/6/2023 tarihi resmi tatile denk geldiğinden) tarihine kadar ödenmesi koşuluyla, kalan 36.000-1.270 = 34.730  TL borç tutarının 31/7/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde  katsayı uygulanmayacaktır. Ancak bu durumda Yİ-ÜFE tutarında ayrıca indirim yapılmayacaktır.

Taksitle ödeme seçeneğini seçmesine rağmen ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenlerce talepte bulunulması halinde borcun tamamının geç ödeme zammıyla birlikte peşin olarak 31/7/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar  ödenmesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanılacaktır. Söz konusu durumda katsayı uygulanmayacak olup Yİ-ÜFE tutarı üzerinden herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

Örnek:  (A) işverenin 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış borcunun 45.720 TL olduğu [25.000 (borç aslı) + 11.000 (Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutar) + 9.720 (taksit farkı)] ve 36 ay taksitle ödemeyi seçtiği varsayılmıştır.

Bu durumda, 1.270 TL’lik tutarındaki ilk taksitin 3/7/2023 (bu tarih dahil) (30/6/2023 tarihi resmi tatile denk geldiğinden) tarihine kadar ödenmemesi ancak kalan taksitlerin tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar (2. taksit süresince) ödenmesi halinde;

– 36.000 TL’lik toplam borç tutarına bir aylık geç ödeme zammı uygulanacak,

–  9.720 TL taksitlendirme farkı alınmayacak,

– Yİ-ÜFE tutarında ayrıca indirim yapılmayacaktır.

b.3) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitle ödenmesi ve teminat mektupları

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitlendirme işlemi genel hükümlerde sayıldığı gibi olmakla birlikte ihale konusu işlerde idare makamlarına sunulmuş teminat mektupları yönünden aşağıda yer alan hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

İhale konusu işyerleri ile ilgili olarak, idare nezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması halinde bu teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olması veya süreli ise süresinin (en az peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre) son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

İdare nezdindeki banka teminat mektupları süreli olan ancak süresi başvuru tarihi ile ilk taksit/peşin son ödeme süresi  arasında sona  erecek olan işyeri işverenlerince, 7440 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutarın tamamının ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin olarak seçilmesi ve ödenmesi halinde teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına gerek bulunmamaktadır.

6) KURUMUMUZUN RÜCU ALACAKLARININ YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ

7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile işverenlerin ve üçüncü şahısların 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü, 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddeleri gereğince Kurumumuza ödemekle yükümlü oldukları her türlü borçlarının yapılandırma kapsamında olduğu düzenlendiğinden,  7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin  üçüncü fıkrasında hangi Kanun maddeleri kapsamındaki borçların yapılandırılabileceği sayma yolu ile tek tek belirtilmiş olduğundan ve fıkrada 506 sayılı Kanunun mülga 39 uncu maddesine yer verilmediğinden, bu borçlar yapılandırılmayacaktır.

Bilindiği üzere, “Rücu Alacaklarının Takip ve Tahsili” konulu, 31/5/2021 tarihli ve 2021/19 sayılı Genelgenin” G. Genelgelerde Yapılan Değişiklikler Uyarınca Hukuk Servisleri Tarafından Yapılacak İşlemler başlıklı maddesinde;

“1) Sigortalılara veya hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar ile yapılan her türlü masrafların rücuan tazminine ilişkin Kurumun denetim ve kontrol ile yetkili görevlilerince ya da Bakanlık iş müfettişlerince soruşturulan olaylar hakkında tanzim olunan raporlarda veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında belirlenen kusur oranları dikkate alınarak ilgili birimlerce MOSİP’e kişi borcu girişi yapılmak suretiyle idari takibe başlanması ve işveren/üçüncü kişilerden borç bildirim belgesi ile istenilmesi, ancak tahsilatın yapılamaması halinde belirlenen kusur oranları kapsamında Kurum alacağının yasal yollardan tahsili için hukuk servisine intikal ettirildiğinde;

Açılan rücu davalarında karara esas alınan kusur bilirkişi raporlarında tespit edilen kusur oranlarının Kurumun denetim ve kontrol ile yetkili görevlilerince ya da Bakanlık iş müfettişlerince soruşturulan olaylar hakkında tanzim olunan raporlarda veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında belirlenen kusur oranları ile,

a) Aynı olması durumunda, karara karşı istinaf/temyiz yoluna başvurulmaması,

b) Fazla olması durumunda, kusur bilirkişi raporundaki kusur oranları üzerinden davada bedel artırımı/ıslah talebinde bulunulması,

c) Az olması durumunda, istinaf/temyiz yoluna başvurulması gerekmektedir.

2) Hukuk servisine intikal ettirilmiş, henüz icra/dava konusu edilmemiş hazırlık aşamasındaki dosyalarda Kurumun denetim ve kontrol ile yetkili görevlilerince ya da Bakanlık iş müfettişlerince soruşturulan olaylar hakkında tanzim olunan raporlarda veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında belirlenen kusur oranları dikkate alınarak, müşterek ve müteselsil sorumluluk esasları doğrultusunda dava/icra yoluna başvurulması,

3) Hukuk servisine intikal eden ve icra/dava yoluna başvurulmuş henüz ödeme yapılmamış veya kısmi ödeme yapılmış/karara çıkmamış dosyalarda bu Genelge hükümleri gereğince işlem yapılması,

4) Hukuk servisine intikal eden ve icra/dava yoluna başvurulmuş istinaf/temyiz aşamasında olan dosyalarda mevcut uygulamaya devam edilmesi gerekmektedir…” şeklinde düzenleme yapıldığından;

5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve  28 inci, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddelerinden kaynaklanan alacaklarda, henüz Kurumumuz tarafından rücu davasına konu edilmemiş olan veya icra/dava yoluna başvurulmuş ve henüz ödeme yapılmamış veya kısmi ödeme yapılmış/karara çıkmamış durumlarda, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkili görevlilerince ya da Bakanlık iş müfettişlerince soruşturulan olaylar hakkında tanzim olunan raporlarda veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında belirlenen kusur oranları dikkate alınarak, 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talep eden ve kabule dair yazılı beyanı alınan borçluların borçları anılan Kanun uyarınca yapılandırılabilecektir.

İlgililerce, rücu davalarında Kurumun denetim ve kontrol ile yetkili görevlilerince ya da Bakanlık iş müfettişlerince soruşturulan olaylar hakkında tanzim olunan raporlarda veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında belirlenen kusur oranları üzerinden hesaplanan Kurum alacağının ödenmesinin kabul edildiği, bu alacaklara ilişkin olarak Kurumumuzun davacı olduğu durumlarda; mahkemeye ilgililerin 7440 sayılı Kanun uyarınca yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen alacak üzerinden ödeme taahhüdünde bulundukları ve yapılandırma talep ettikleri bildirilerek, ödemenin sonucunun bekletici mesele yapılmasına karar verilmesinin istenilmesi, ancak zamanaşımı yönünden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

7440 sayılı Kanun kapsamında olan, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılan rücuan alacak davalarının karara çıkıp kesinleşmesi halinde, kesinleşen kusur durumuna göre bakiye Kurum alacağının tahsili için açılan ve derdest olan davalarda, kesinleşen kusur durumuna göre Kurum alacağı belli ve sabit olduğundan, bu nitelikteki derdest davalarda davalıların, 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebinde bulunmaları durumunda, davaya konu Kurum alacağı yapılandırılabilecektir.

7440 sayılı Kanun kapsamındaki rücu alacakları için Kurum zararlarının tahsilini teminen mahkeme yoluna gidilmeksizin doğrudan icra yoluna başvurulmuş, dosya borcuna itiraz edilmeyerek tahakkuku tamamlanmış, henüz ödeme yapılmamış veya kısmi ödeme yapılmış durumlarda, ilgililerin yapılandırma talepleri üzerine, icra takibi yapılan rücu alacağının Kurumun denetim ve kontrol ile yetkili görevlilerince ya da Bakanlık iş müfettişlerince soruşturulan olaylar hakkında tanzim olunan raporlarda veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında belirlenen kusur oranları dikkate alınarak  hesaplanmış tutarın ödenmesinin kabul edilmesi halinde yapılandırma söz konusu olabilecektir.

Öte yandan, 7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi  uyarınca;

7256 sayılı Kanuna ve 7326 sayılı Kanunun 2 nci ve 7 nci maddelerine göre yapılandırılan ve 7440 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçluların talep etmeleri hâlinde 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7256 ve 7326  sayılı Kanunlar kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan kanunlara göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek 7440 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Mahkeme kararı ile kusur oranı belirlenmiş, ancak istinaf/temyiz aşamasında olduğu için henüz kararın kesinleşmemiş olduğu durumlarda yapılandırma talep edildiğinde; mahkeme kararının kesinleşmesiyle fark rücu alacağımızın oluşması halinde, bakiye tüm alacaklarımızın ayrıca ödeneceğine ilişkin taahhüt alınmak suretiyle, mahkeme kararı ile belirlenen kusur oranında yapılandırma talepleri kabul edilerek işlem tesis edilebilecektir.

Belirtilen hususların, rücu alacağımızı takip eden sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları (rücu alacakları) ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından, 7440 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 12/3/2023 kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda ve yukarıda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

7) BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ KURULUŞLARCA TALEP EDİLEBİLECEK TAKSİT SAYISI

7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendine istinaden, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları, kapsama giren borçlarının son başvuru tarihine kadar (bu tarih dâhil) bu Kanun kapsamında yapılandırılmasını talep edebileceklerdir.

Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları kapsama giren borçları için son başvuru tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılandırma başvurusunda bulunmamaları halinde bu kapsama giren borçları başvuru şartı aranmaksızın 120 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.

Bu durumda, anılan borçluların yapılandırdıkları Kurum alacaklarını peşin ödeme hakları saklı olmak kaydıyla, aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına ilişkin katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

Diğer taraftan, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların borçlarının, on iki ila yüz yirmi ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik  merkezince işyeri  tescil kütüklerinde  yer alan “Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının “BELEDİYE”, “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ”, “BELEDİYE BAĞLI-İLGİLİ KURULUŞ” olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

Belediyelere ait  şirketlerin borçları, özel sektör işverenleri gibi  en fazla 48 taksit olacak şekilde yapılandırılarak ödemeleri aylık dönemler halinde kendileri tarafından yapılacaktır.

7.1-Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların genel bütçe vergi gelirlerinden yapılacak kesintiler ile taksitlerin tahsil edilmesi ve diğer işlemler

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar  (belediye  şirketleri  hariç) ile ilgili yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

a)Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 5393 sayılı Belediye Kanunun geçici 5 inci maddesi ile  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi  Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan borçlar ile  6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki borçlar ile 6736, 7020, 7143 sayılı  Kanunlar kapsamında  yapılandırılan ve bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla bozma koşulu oluşmamış borçlar 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.

b)Belediyelerin yapılandırılan taksitleri ilgisine göre İller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğünden aktarılan genel bütçe paylarından ödenecek olup belde, ilçe, büyükşehir ilçe ve il

belediyelerinin  Kurumumuza olan borçları  online kamu tahsilatı (OKT) programı ile  İller Bankasına bildirildiğinden bu belediyelerin yapılandırılan borçlarına ait ödeme planları İller Bankasına gönderilmeyecektir. Ancak büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ait olup yapılandırılan borçların konsolide borç tablosu (Ek:3) üst yazı ekinde en geç 31/5/2023 tarihinden önce Muhasebat Genel Müdürlüğünde olacak şekilde iadeli taahhütlü gönderilecektir. Söz konusu konsolide edilmiş borç tablosunun bir sureti borçlu belediye başkanlığına iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

c)Yapılandırma kapsamına giren dönemlere ilişkin olarak Kanunun yürürlük tarihinden sonra genel bütçe paylarından gelen tutarlar ile icra takip dosyalarına mahsuben yapılan her türlü ödemeler (Kanunun yürürlük tarihi ile yapılandırma müracaat tarihi arasındakiler de dâhil olmak üzere) yapılandırma kapsamında mahsup edilecektir.

ç) Genel bütçe paylarından yapılacak kesinti tutarı belediyenin aylık taksit tutarından  düşük ise  aylık taksit tutarı ile genel bütçe payı arasındaki farkın borçlu belediye tarafından takip eden ayın sonuna kadar geç ödeme zammı uygulanmaksızın ödenmesi gerekmektedir. Bu taksit farkının bu süre içinde de ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde durum taksit yönünden ihlal sayılacaktır. Ancak, takip  eden  ayda genel bütçe payından gelen tutar öncelikle bir önceki ayın eksik taksit tutarına  mahsup edilecek ve bu tutarın, eksik tutarın tamamını karşılaması halinde bir önceki ayın taksiti süresinde tahsil edilmiş sayılacaktır.

d) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuruların alınarak ödeme planlarının oluşturulması ve ilgili belediyelere tebliğ işlemleri idari para cezası borçları yönünden sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerince, emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçları yönünden ise Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Ancak tüm borç türlerine ait yapılandırma taksit tutarlarının belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından kesilmek suretiyle ödenmesine esas olmak üzere ilgisine göre İller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğüne bildirilmesi ve bu kapsamda yapılan kesinti tutarlarının ödeme planlarına mahsuplaştırma işlemleri Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

e) 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Cumhurbaşkanınca durdurulması halinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulacak ve bu aylardaki taksit ödemeleri yönünden ihlal sayılmayacaktır. Buna göre, Cumhurbaşkanınca kesinti oranının 0 (sıfır) olarak uygulandığı aylardaki taksitler, kesintinin başladığı aydan itibaren herhangi bir ilave katsayı ve geç ödeme zammı alınmadan genel bütçe paylarındaki kesintilerden tahsil edilecek ve bu durumda kesinti yapılmayan ay sayısı kadar taksit süresine ilave edilecektir.

8)TÜRKİYE’DE SPORTİF ALANDA FAALİYETTE BULUNAN SPOR KULÜPLERİNCE TALEP EDİLEBİLECEK TAKSİT SAYISI

7256 ve 7326 sayılı Kanunlar dışında diğer yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılması devam edenler hariç olmak üzere Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri borçlarını yapılandırma kapsamında aylık dönemler halinde azami yüz yirmi eşit taksitte ödeyebilecek olup, bu durumda bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı on iki eşit taksit için (1,09), on sekiz eşit taksit için (1,135), yirmi dört eşit taksit için (1,18), otuz altı eşit taksit için (1,27), kırk sekiz eşit taksit için (1,36), altmış eşit taksit için (1,45), yetmiş iki eşit taksit için (1,54), yüz yirmi eşit taksit için (1,9), olarak uygulanacaktır.

Kapsama giren borçlarla ilgili olarak on iki ila yüz yirmi taksit arasında bir tercih yapılabilmesi için, talepte bulunan spor kulüplerinden, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına  tescil  edilmiş olduklarını, ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü veya federasyondan alacakları belge ile kanıtlamaları istenilecektir.

Dolayısıyla, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olduklarını belgeleyen spor kulüpleri, amatör veya profesyonel oldukları üzerinde durulmaksızın kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla yüz yirmi taksite kadar tercihte bulunabileceklerdir.

Bu durumda, anılan borçluların aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

Diğer taraftan, ilgili müdürlük veya federasyonca tescil edildiklerini belgeleyen spor kulüplerinin borçlarının, on iki ila yüz yirmi ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan “Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının “SPOR KLUBÜ” olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

9) 6183 SAYILI KANUNUN 48 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINMASI

7440 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanuna istinaden borçları tecil ve taksitlendirilmiş olan borçluların, bu borç için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde tecil ve taksitlendirme işleminin 7440 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bozma koşuluna girip girmediği gerek taksit ödeme yükümlülükleri gerekse cari ay primleri yönünden ilgili servislerce kontrol edilecek olup tecil ve taksitlendirme işleminin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

-Bozma koşuluna girmiş olduğunun anlaşılması halinde gerekli bozma işlemi yapılarak kalan borç yapılandırılacaktır.

-Bozma koşuluna girmemiş olduğunun anlaşılması halinde ise tecil ve taksitlendirmenin durdurma işlemi yapılarak kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.

10) İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK 5 İNCİ VE EK 6 NCI MADDELERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR  İLE 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIK STATÜSÜNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

10.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri

a) 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri

506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesi 1/10/2008  tarihinde  yürürlükten kaldırıldığından 1/5/2003 ile 30/9/2008 tarihleri arasında isteğe  bağlı  sigortalılığı devam edenlerden, sigortalılığı 1/5/2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak  çalışmaya başlama, istekle sona erdirme ya da cari ay primlerinin art arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30/9/2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları 7440 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

b) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri

5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi

ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyenlerin,

-2023 yılı Mart ayında başvurmaları halinde 2022 yılı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı,

-2023 yılı Nisan ayında başvurmaları halinde 2022 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı,

-2023 yılı Mayıs ayında başvurmaları halinde 2022 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı,

isteğe bağlı sigorta primlerini 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.

c) Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödeyen sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri

5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içerisinde 30  günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların kalan süreleri için aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri halinde, bu süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edildiğinden, bu durumdaki  sigortalıların ait  olduğu aydan  itibaren 12 aylık süre içinde ödenme imkânı ortadan kalkmış süreler hariç isteğe bağlı sigortalılık süreleri 7440 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Bu sigortalılardan isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin yapılandırma kapsamına giren primleri, yine genelgenin “10.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri” kısmının  “b) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden” başlıklı bölümünde belirtildiği şekilde yapılandırılabilecektir.

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar %3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme imkanı ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.

d) 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine tabi olan avukat ve noterler  yönünden yapılandırma işlemleri

506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre topluluk sigortası uygulaması 1/10/2008 tarihinde yürürlükten kalktığından bu tarihten önce sigortalı olan avukat ve noterlerin 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm, hastalık ve analık ile iş kazası ve meslek hastalığı topluluk sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan prim borçları için baro ya da noter odasından alacakları belgeler ile 1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olduklarını belgeleyenlerin yapılacak tescil işleminden sonra oluşan prim borçları 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 7440 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Bu sigortalıların, 1/10/2008 tarihinden sonraki prim borçlarının tamamı ise, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 7440 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

e) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri

2925 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin sigortalılıkları o yılın 1 Ocak gününden itibaren sona ermektedir. Diğer  taraftan, 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelge gereğince prim borcu olup 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilenlerin;

1/1/1984 tarihinden 30/9/2008 tarihine kadar prim borcu olması ve yıl içinde bazı aylara ait prim borcunun bulunması ile birlikte diğer yılların priminin ödenmiş olması halinde bu süreler yapılandırma kapsamına alınacaktır. Prim borcunun birbirini izleyen (art arda) yıllarda olması halinde ilk yılın prim borcu yapılandırmaya dâhil edilecektir.

1/10/2008 – 2022 yılı Aralık ayı arasında prim borcu olması ve;

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin, 2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin, 2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin, 2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL’nin, 2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL’nin, 2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin, 2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL’nin 2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL’nin,

altında olması halinde bu sürelere ait borçlar ile 2022 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları yapılandırmaya dâhil edilecektir.

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin üstünde olması ve 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2008 yılı prim borcu ile 2022 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları,

2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin üstünde olması ve 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2009 yılı prim borcu ile 2022 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları,

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin üstünde olması ve 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2010 yılı prim borcu ile 2022 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları,

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL’nin üstünde olması ve 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2011 yılı prim borcu ile 2022 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları,

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL’nin  üstünde  olması ve 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2012 yılı prim borcu ile 2022 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları,

2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82  TL’nin  üstünde  olması ve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2013 yılı prim borcu ile 2022 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları,

2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44  TL’nin  üstünde  olması ve 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2014 yılı prim borcu ile 2022 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları,

2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL’nin üstünde olması ve 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait primini ödemiş olması halinde 2015 yılı prim borcu ile 2022 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları,

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait primini ödemiş olması halinde 2022 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları,

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.

f) 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1/3/2011 tarihinden itibaren 2022 yılı Aralık ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 7440 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi gereğince 1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında 1/3/2011 tarihinden  itibaren 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi hükümleri uygulandığından, bu sigortalıların ek 5 inci madde kapsamına aktarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılandırma işlemleri yapılacaktır.

g) 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların sigortalıkları sağlanmış olup bu kapsamda çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1/3/2011 tarihinden itibaren 2022 Aralık ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 7440 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar %3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme kabiliyeti ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.

h) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar ile geçici 16 ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf kadın sigortalılara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri yönünden yapılandırma işlemleri

5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından isteğe  bağlı  sigortaya  prim ödeyenler ile 5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereği gelir vergisinden muaf kadın sigortalılar,

-2023 yılı Mart ayında başvurmaları halinde 2022 yılı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı,

-2023 yılı Nisan ayında başvurmaları halinde 2022 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı,

-2023 yılı Mayıs ayında başvurmaları halinde 2022 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı,

isteğe bağlı sigorta primlerini 7440  sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.

10.2- Yapılandırma kapsamında borcun hesaplanması ve borcun ödenme süresi

İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar için yapılandırma kapsamında borçların hesaplanmasına ilişkin hususlar bu Genelgenin “5.1-Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması” bölümünde, yeniden yapılandırılan alacakların peşin veya taksitler halinde ödenmesine ilişkin hususlar ise bu Genelgenin “5.3- Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve  borcun  ödenme  süresi” bölümünde belirtildiği şekilde hesaplanarak 7440 sayılı  Kanun  kapsamında belirtilen süre ve şekilde ödenecektir.

11) YAPILANDIRMA KAPSAMINA DAHİL EDİLMEYEN ALACAKLAR

7440 sayılı Kanunun  9 uncu  maddesinin onuncu fıkrası uyarınca;

a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici  3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar,

b) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

c) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun,

d) Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,

e) Kira alacakları,

bu Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen Kanun hükümleri uyarınca Kuruma olan, kapsama dâhil borçları yeniden yapılandırılan borçluların bahse konu yapılandırma hükümlerinden ayrılarak bu Kanun hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin talepleri kabul edilmeyecektir.

Ancak bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 7256 ve 7326 sayılı Kanuna göre yapılandırmaları devam edenlerin, kalan taksitlerini bu Kanunun 9 uncu  maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde belirtildiği üzere ödeme hakları saklı bulunmaktadır.

12) ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VEYA EKSİK YERİNE GETİRİLMESİ

12.1-İhlal şartları

12.1.1- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, 7440 sayılı Kanun uyarınca ödemeleri gereken tutarları, en geç ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödememeleri veya aynı  tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk  taksit  ödemesini de  yine en geç ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Ancak peşin olarak hesaplanan borcun ilk taksit son ödeme  tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde,  ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak  geç ödeme zammı ile birlikte ilk taksit son ödeme tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlandırılacaktır. Söz konusu durumda katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE tutarından herhangi bir indirim yapılmayacaktır

12.1.2-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunan borçluların;

-Birinci taksitini ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil), ikinci taksiti 31/7/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, tam olarak ödememesi,

– İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 3’den fazla taksitini ödememesi,

– İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla üç taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi,

halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Ancak, taksitle ödeme seçeneğini seçmesine rağmen ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenlerce talepte bulunulması halinde borcun tamamının geç ödeme zammıyla birlikte peşin olarak 31/7/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar  ödenmesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanılacaktır. Söz konusu durumda katsayı uygulanmayacak olup Yİ-ÜFE tutarı üzerinden herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

Ödenmeyen, eksik ödenen veya yasal süresi dışında ödenen her bir taksit için bir taksit ihlali gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların  aylık  taksit tutarlarını mutlaka süresi içinde ve eksiksiz olarak ödemeleri gerekmektedir.

Öte yandan yıl sonuna denk gelen taksit ödemelerinin son ödeme tarihlerinin resmi tatile denk gelmesi veya ilgili merciler tarafından ödeme sürelerinin uzatılması halinde taksitler ait olduğu yıl için ihlal nedeni olarak değerlendirilecektir.

12.1.3- Mahsup işlemi

Peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların 7440 sayılı Kanuna göre ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, anılan Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacaklardır.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde peşin ödeme tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde ilk taksit tutarına mahsup edilecektir.

Diğer taraftan, ödeme vadesi geçmiş taksit borcu bulunan borçlularca yapılan ödemeler;

– Ödemenin yapıldığı dönemde henüz ödeme vadesi sona ermemiş olan taksite,

– Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksitin bulunmaması halinde ödeme vadesi geçmiş en eski taksite,

mahsup edilecektir.

12.2- Ödeme yükümlülüklerinin yasal süresi dışında yerine getirilmesi

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş  olan  borçlularca,  bir takvim yılı içinde üçten fazla olmamak kaydıyla, aylık  dönemler  itibarıyla  ödenmesi  gereken taksit tutarlarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, söz konusu taksitler; Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden son taksit  süresini izleyen  ayın  sonu aşılmamak kaydıyla, ödeme vadesinin sona erdiği  tarihten  itibaren  6183 sayılı Kanunun 51  inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenecektir.

Geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak ve basit usulde hesap edilecektir.

12.3-Süresinde ödenmiş cari ay primlerinin aksatılmış yapılandırma taksitlerine mahsubu

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olan ve taksitli ödeme yolunu tercih etmiş olanlardan Kurum alacaklarının ilk iki taksitinin veya yıl içinde üçten fazla taksitin aksatılması halinde, yapılandırması bozulan işverenlerce talep edilmesi koşuluyla, aynı işverenin aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları cari ay ( 30/6/2023 tarihi resmi tatil olduğundan son ödeme tarihi 3/7/2023 olan 2023/Mayıs ayı priminden  başlamak ve her bir taksit dönemini oluşturan ay ayrı ayrı dikkate alınarak, bu cari aylara denk gelen taksite aktarılmak suretiyle) sigorta primlerinin aksatılan yapılandırma taksitlerine mahsup  edilmesi suretiyle yapılandırmalarının devamı sağlanacaktır.

Şöyle ki; aksatılan taksitin, birinci taksit (30/6/2023 tarihi resmi tatil olduğundan 3/7/2023) olduğu durumlarda aktarılması yapılabilecek cari ay primi sadece 2023 Mayıs ayı primi olabilecektir.

Diğer taraftan 2 nci taksitten başlamak üzere diğer taksitler için ise söz konusu taksitin son ödeme tarihinin bulunduğu ay ve bir öncesindeki ayın cari  ay  primleri  aktarılabilecektir.  Son ödeme tarihleri ay sonu olarak belirlenmekle birlikte bu tarihlerin resmi tatil olması sebebiyle takip eden ilk iş gününün sonraki aya geçmesi halinde, bu ayın cari ay primi aktarılmayacak olup sadece öncesindeki iki ayın cari ay primleri aktarılabilecektir.

12.4-Taksit tutarının %10’u aşılmamak şartıyla 20 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler

7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, taksit tutarının %10’unu aşmamak kaydıyla 20 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için, yeniden yapılandırma Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Diğer taraftan, taksit tutarının %10’unu aşmamak kaydıyla 20 Türk lirasına  (bu  tutar dâhil) kadar eksik ödenmiş tutarlar, yapılandırma süreci içerisinde  ödenmek  istendiği  takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen  gecikme zammı üzerinden  hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Bu tutarlar son taksiti takip eden ay sonuna kadar ödenmediği takdirde, borçlular yapılandırma hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacak ve kalan borç cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

13)YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ HALİNDE YAPILAN ÖDEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kapsama giren borçları 7440 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, anılan Kanunda öngörülen hükümlerden ödedikleri tutar kadar yararlanacaklardır.

14) 5510 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (g) BENDİ KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

14.1- Genel sağlık sigortalılarının gelir testi ve tescil işlemleri

7440 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında;“5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımı tarihinden 31/7/2023 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir. hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm gereği, ilk kez Kanunun yayım tarihi olan 12/3/2023 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında (60/1/g) genel sağlık sigortası tescili yapılmış olan kişilerin, kendilerine 2019/17 sayılı Genelge eki genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebligatının  (Ek-1)  tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, ilk defa 31/7/2023 (bu tarih dahil)  tarihine kadar gelir testine müracaat etmeleri durumunda gelir testi sonuçları ilk tescil tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Buna göre, 12/3/2023 tarihinden önce ilk defa 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olan kişilerin 12/3/2023 (bu tarih dahil) – 31/7/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında, ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) müracaat etmeleri ve gelirlerinin, aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarın brüt asgari ücretin üçte birinin altında olması halinde, 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki tescili, ilk tescil tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi (60/1/c-1) kapsamında güncellenecektir. Yapılan gelir testi sonucuna göre hesaplanan gelir tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olması halinde ise 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki sigortalılık statüsü devam edeceğinden, bu kapsamdaki genel sağlık sigortası primleri Genelge’nin“14.2- Genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması başlıklı kısmında belirtildiği şekilde tahsil edilecektir.

7440 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası, Kanunun yayım tarihi olan 12/3/2023 tarihi öncesi 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarını kapsamakta olup, ilk tescil tarihi 12/3/2023 ve sonrası olan genel sağlık sigortalıları hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmayacaktır.

Örnek-1: 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında 15/3/2015 tarihi itibariyle tescil edilen genel sağlık sigortalısı, 15/5/2015 tarihinde bir aylık süre içerisinde gelir testine müracaat etmesine dair (Ek-1) tebligatı tebliğ edildiği halde gelir testine hiç müracaat etmemiştir. Bu kişinin 12/3/2023 (bu tarih dahil) – 31/7/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında gelir testine müracaat etmesi sonucu kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğunun tespiti halinde, tescil kayıtları ilk tescil tarihi olan 15/3/2015 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 60/1/c-1 alt bendi kapsamında güncellenecektir.

Örnek-2: 13/6/2019 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen kişiye 13/4/2020 tarihinde, gelir testine müracaat etmesine dair (Ek-1) tebliğ edilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olması nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılığı sona erdirilen kişinin daha sonra işten çıkması nedeniyle tekrar 16/9/2022 tarihinde aynı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili açılmıştır. Herhangi bir gelir testi başvurusu olmayan genel sağlık sigortalısının 12/3/2023 (bu tarih dahil) – 31/7/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında gelir testine müracaat etmesi ve gelir testi sonucu kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğunun tespiti  halinde, tescil kaydı ilk tescil edildiği tarih olan 13/6/2019 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 60/1/c-1 alt bendi kapsamında güncellenecektir.

14.2- Genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması

7440 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında; “2022 yılı Aralık  ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31/8/2023 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar

anılan Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31/8/2023 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm ile 2022 yılı Aralık  ayı ve önceki aylara ilişkin 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının 31/8/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları; gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilen 2022 yılı Aralık  ayı ve önceki aylara ilişkin olan genel sağlık sigortası  prim borç asıllarını, başvuru şartı aranmaksızın 31/8/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar, Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla peşin veya taksitler halinde ödeyebileceklerdir. 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki 2022 yılı Aralık ayı ve öncesi borçların 31/8/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, 2017 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin kalan prim borçlarına 1/4/2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar, 2017 yılı Mart ayı ve sonrasına ilişkin kalan prim borçlarına ise son ödeme tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

Bununla birlikte, 7440 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında belirtilen süre içerisinde ilk defa gelir testine başvuran kişilerden gelir testi sonucu kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilen kişilerin, Kanunun yayım tarihi olan 12/3/2023 tarihinden önce ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları 7440 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin yedinci fıkrası gereği iade “7440 sayılı Kanuna Göre Tescil Güncelleme için Silme İşlemleri” menüsünden işlem yapmak suretiyle veya mahsup edilmeyecektir.

Örnek-3: 19/8/2018 tarihi itibariyle devam eden 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki tescili dolayısıyla oluşan genel sağlık sigortası prim borcunu ödemiş bulunan A kişisinin, gelir testine ilk defa 13/4/2023 tarihinde müracaat ettiği ve 24/4/2023 tarihinde gelir testi sonucunda aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi halinde, bu genel sağlık sigortalısının tescili “7440 sayılı Kanuna Göre Tescil Güncelleme için Silme İşlemleri” menüsünden silinerek 12/3/2023 tarihine kadar ödediği genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade veya mahsup edilmeyecek şekilde emanet hesaba alınacaktır.

7440 sayılı Kanunun 7 nci  maddesinin yedinci  fıkrası, 2022 yılı Aralık  ayı ve öncesi döneme ait 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki borçları kapsamakta olup bu borçlara, 31/8/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası veya gecikme zammı uygulanmayacaktır. 2023 yılı Ocak  ayı  ve  sonrası dönemlere tahakkuk eden borçların süresinde ödenmemesi halinde ise bu borçlar için tahsil tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

15)DİĞER USUL VE ESASLAR

15.1- Ödeme planlarının ilgililere tebliği

7440 sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan ödeme  planları, imza karşılığı elden veya başvuru formunda beyan edilen adrese gönderilmek suretiyle tebliğ edilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan borçlara ilişkin  başvuruların  e-Sigorta  kanalıyla yapılması halinde,

yapılandırma işlemi tamamlanmasını müteakip ödeme planları da e-Sigorta kanalıyla ilgililer tarafından görüntülenebilecek olup, bu şekilde bildirilecek olan ödeme planları ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar  ile 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri  kapsamındaki  sigortalılar,  yurt dışı topluluk sigortalıları (5510 SK 5. Md (g) bendi) ve  kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı  olarak  ödeyen  sigortalılar yapılandırma başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaları ve ödeme planlarını onaylamaları halinde, yapılandırma işlemi tamamlanmasını müteakip ödeme planları da e-Devlet sisteminden ilgililer tarafından görüntülenebilecek olup, bu şekilde bildirilecek olan ödeme planları ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

Diğer taraftan  SGK e-Tebligat sistemine dahil olanlar için, ödeme planları, EBYS üzerinden hazırlanan resmi yazıyla, elektronik ortamda da tebliğ edilebilecektir.

Ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.

15.2- Bozulması gereken yeniden yapılandırma/taksitlendirme anlaşmaları

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların 7440 sayılı Kanuna göre ödeyecekleri tutarların hesaplanması sırasında, gerek 6183 sayılı Kanunun ve gerekse de diğer yapılandırma kanunları gereğince borçları tecil ve taksitlendirilen veya yapılandırılan ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulması gereken bir ödeme planının bulunduğunun anlaşılması halinde, bu Kanuna göre ödenecek tutar, ödeme planının bozulmasının ardından hesaplanacaktır.

15.3 – Ödeme süresi mücbir sebep nedeniyle ertelenmiş olan borçlar

Bu Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı  fıkrasında;“Cumhurbaşkanı, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

On yedinci ve on sekizinci fıkralarında  ise; “213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitler; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden aydan başlamak üzere aylık dönemler halinde ödenir. Bu fıkra hükmü, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ticaret Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hâli kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hâllerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlere de uygulanır.

On yedinci fıkra hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer alan, taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmaz.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda mücbir sebep hali nedeniyle prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, mücbir sebep hali  süresi  içerisinde  ödenmesi gereken taksitler, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere on yedinci fıkrada belirlenen süre içinde ödenebilecek olup bu dönem için geç ödeme zammı alınmayacaktır, ancak  bu borçluların mücbir sebep dönemine denk gelmeyen taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan 7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on sekizinci fıkrası uyarınca;  Kuruma olan ve yapılandırma kapsamına giren borçlarının ödeme süreleri mücbir sebep nedeniyle uzatılan taksitlerin ilk iki taksit olması halinde on yedinci fıkraya istinaden, (altıncı fıkrada yer alan) ilk iki taksitin süresinde ödenme şartı aranmayacaktır.

15.4- Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sivas Gürün İlçesi Ve Şanlıurfa İllerindeki Borçlular İçin Başvuru Ve Taksit Ödeme Süreleri

7440  sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasında;

“213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde bu halin, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen başvuru süresince devam etmesi durumunda, bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) yapılacak başvurunun süresi mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (bu tarih dâhil) uzar, bu takdirde Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların ilk taksiti; başvuru süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde bu Kanun hükümlerine göre ödenir. Şu kadar ki, bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında ödenmesi gereken tutarlar beyanname verme süresi içinde, taksitle yapılacak ödemelerde ise ilk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen aylarda ödenir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda   6/2/2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ödeme vadesi geçmiş borçları bu Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olup, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sivas Gürün İlçesi ve Şanlıurfa illerindeki yerler için, başvurunun süresi mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi (31/7/2023) takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (bu tarih dâhil) (31/10/2023) uzayacak, ilk taksit ise başvuru süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar (bu tarih dâhil) (30/11/2023), diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde bu Kanun hükümlerine göre ödenecektir.

Buna göre, yukarıda sayılan yerler  için son başvuru tarihi 31/10/2023, ilk taksit son ödeme tarihi ise 30/11/2023 olacaktır. Diğer taksitler ise 30/11/2023 tarihini takip eden aylarda birer aylık şekilde devam edecektir.

15.4.1-Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sivas Gürün İlçesi ve Şanlıurfa İçin Kapsama Giren İdari Para Cezaları

a) Kanunun Yayım Tarihinden Önce (12/3/2023 Tarihinden Önce) Kesinleşmiş İdari Para Cezaları

7440 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından en geç 11/3/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) kesinleşmiş olan idari para cezaları (İPC) yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Dolayısıyla, idari para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için; işlenen fiilin  31/12/2022 tarihi  veya öncesine ait bir tarih olması ve idari para cezasının en geç bu Kanunun yayım tarihi olan 12/3/2023 tarihinden önce  kesinleşmiş olması gerekecektir.

Bu bakımdan, 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere  ilişkin olup 23/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları yapılandırma kapsamına dahil olacaktır

Söz konusu durumda idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden  11/3/2023 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

b) İlk Taksit Ödeme Süresinden Önce (30/11/2023  tarihinden önce) Kesinleşmiş İdari Para Cezaları

7440 sayılı Kanun uyarınca 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup Kanunun 9  uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş bulunan ve Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen idari para cezası asılları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Aynı şekilde 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar başvuran borçlulara ilk taksit ödeme süresinin sonuna  kadar tebliğ edilen idari para cezası asılları da yeniden yapılandırma kapsamına alınacaktır.

Dolayısıyla, idari para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için; işlenen fiilin  31/12/2022 tarihi  veya öncesine ait bir tarih olması ve idari para cezasının en geç ilk taksit son ödeme tarihinden  önce  tebliğ edilmiş  olması gerekecektir.

Bu bakımdan, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sivas Gürün ilçesi ve Şanlıurfa için kapsama giren idari para cezaları bakımından; 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiilllere ilişkin olup 24/2/2023 (bu tarih dâhil) ila 14/11/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında tebliğ edilen idari para cezaları yapılandırma kapsamına dahil olacaktır.

İlk taksit son ödeme tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları, işverenlerce/ilgililerce bu cezalara itiraz edilmeyeceğine dair yazılı beyanda bulunmaları şartıyla kesinleşmiş gibi kabul edilerek yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Bu durumda, söz konusu idari para cezalarının yapılandırma programına dahil edilebilmesi için ilk taksit son ödeme tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezalarının tebellüğ tarihinin 14/11/2023 olarak, sisteme girilmesi gerekmektedir.

Söz konusu durumda idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 30/11/2023 tarihine kadar geçen süre için aylık %0,75 oranında hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

15.5- Adi ortaklıklar ile apartman kapıcılığı işyerlerine ilişkin borçların yeniden yapılandırılması

6098 sayılı Borçlar Kanununun 625 inci maddesinde;

“Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir.

Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri katılmaksızın işlem yapabilir; ancak ortaklığı yönetmeye yetkili olan her ortak, tamamlanmasından önce işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını engelleyebilir.

Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı işlerinin yürütülmesi için, bütün ortakların oybirliği gereklidir. Ancak, gecikmesinde sakınca olan hâllerde, bu konuda yönetici ortaklardan her biri yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun  tamamından sorumlu olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın  Kuruma  olan  borçlarından  kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen hükmü  uyarınca,  adi  ortaklığı oluşturan ortakların kendi

hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı 7440 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacaktır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan kat malikleri kurulunun tüzel kişiliği haiz olduğunu gösteren herhangi bir hüküm anılan Kanunda yer  almadığından,  bahis konusu  kurulu,  onu teşkil eden maliklerin dışında, tüzel (hükmî) kişiliği haiz saymaya imkân bulunmamaktadır.

Bu nedenle, kat malikleri kurulunca borçlarını 7440 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, kat malikleri kuruluna ait borçların tamamı yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Bununla birlikte her bir kat malikinin kendi hissesine düşen borcunu yapılandırmak istemesi halinde bu talepler de manuel olarak hesaplanmak suretiyle kabul edilebilecektir.

15.6- İşyerinin devri veya intikali halinde devir eden ve devir alan işverenler ile işyeri kendisine intikal eden işverenlerin, üst düzey yöneticilerinin ve limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları borçlar

5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına istinaden, sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal eder ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse, eski işverenin Kuruma olan prim, gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Buna göre, işyerinin devri veya intikali durumunda, yeni işveren, eski işverenin borçlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu  tutulmakta; işyerini  devreden  işverenin ise, devir tarihine kadar olan borçlardan dolayı sorumluluğu devam etmektedir.

Dolayısıyla, işyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin, 7440 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitle ödeme başvurusunda bulunmaları halinde, devir veya intikal tarihinden sonraki borçlarla birlikte, devir veya intikal tarihinden önceki borçlar da kapsama dâhil edilecektir.

İşyerini devreden işverenlerin, 7440 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunmaları halinde ise yalnızca devir tarihinden önceki kapsama giren borçlar, peşin veya taksitler halinde ödenecektir.

Diğer taraftan,

– 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirminci fıkrasına göre, Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın anılan Kanunda  belirtilen  sürelerde  ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen,

– 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre ise, limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkânı bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya,

sorumlu tutulmuşlardır.

Bu nedenle, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için 7440 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde, yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar peşin veya taksitle ödenebilecektir.

Ancak, gerek işyerini devir eden işverenlerin, gerekse kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları dönemlere ilişkin borçları için 7440 sayılı Kanuna istinaden başvuruda

bulunmaları halinde, söz konusu işlemler manuel olarak yapılacaktır.

15.7- Alt işverenlerin borçları

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, alt işverenlerin Kurumumuza olan borçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulmuştur.

Dolayısıyla, alt işvereni bulunan işverenlerin, 7440 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Diğer taraftan, asıl işverenin başvurusundan önce alt işverenin kendi borcu için 7440 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunması halinde, başvuruda bulunan alt işverenin  kapsama giren borcu anılan Kanuna istinaden peşin veya taksitle ödenebilecek, ancak Kurumla ihtilaf yaratmayacağına ilişkin asıl işverenden alınmış bir örneği Ek:4/ada yer alan taahhütnamenin getirilmesi alt işverenden istenecektir.

Buna karşın, asıl işveren tarafından 7440 sayılı Kanuna istinaden yapılacak başvuru sırasında, varsa alt işverenin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edileceğinden, asıl işverenden, daha sonraki bir tarihte anılan Kanuna istinaden başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenlerden alınmış bir örneği Ek:4/bde yer alan taahhütnamenin getirilmesi istenilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, gerek asıl işverenlerin, gerekse alt işverenlerin 7440 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları ve asıl işverenlerin, alt işverenlerden; alt işverenlerin ise asıl işverenlerden taahhütname alamamaları halinde,

-Asıl işverenlerin borçları, alt işverenlerin borçları da dâhil edilerek elektronik ortamda,

-Alt işverenlerin borçları ise, yalnızca kendi borçlarını  kapsayacak  şekilde  manuel ortamda yapılandırılacaktır.

Ancak, bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenin kapsama giren borçlarını ödemesi halinde, alt işverenin borçları mükerrer tahsil edilmiş olacağından, mükerrer tahsil edilmiş olan tutarlar asıl işverenlerin varsa borçlarına mahsup edilecek, borcunun bulunmaması halinde ise faizsiz olarak iade edilecektir.

15.8- Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk  edilmiş  olan aylık prim ve hizmet belgelerinden/ muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk eden alacaklar

2022/Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza verilen ve doğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye sevk edilen  aylık  prim  ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin ilk taksit son ödeme tarihine kadar Kuruma verilmiş olması ve bahse konu işverenlerin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları halinde, söz konusu prim belgelerinin/beyannamelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan prim borçları yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Söz konusu prim belgelerinin/beyannamelerinin hizmet kısmı ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.

15.9- Yersiz yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin kayıtların düzeltilmesinden sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacaklar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanların yapılandırma işlemlerinden önce, 2022 Aralık ve önceki aylara ilişkin olmak üzere, prim teşviki, indirim ve desteklerden yersiz yararlanmaya ilişkin hatalı kayıtlar ünitelerimizce resen düzeltildikten sonra yapılandırma işlemleri yerine getirilecek, dolayısıyla yersiz

yararlanma kayıtlarına ilişkin tahakkuk işlemleri yapılmak suretiyle, ortaya  çıkacak fark primler de yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

15.10- Prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması

Bilindiği üzere, halen uygulamada olan prim teşviklerinden (4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ile  2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde yer alan teşvikler hariç) yararlanılabilmesi için yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçların 6183 sayılı Kanun veya çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması, ayrıca taksitlendirme ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, 7440 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma  kapsamına  girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçlarının da bulunmaması kaydıyla, prim teşviki, indirim ve desteklerden yararlanılması mümkün olacaktır.

Örnek: (F) Anonim Şirketinin 7440 sayılı Kanun kapsamında 15/5/2023 tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve yapılandırma kapsamına girmeyen 2023 Ocak ayına ilişkin prim borcunun bulunduğu varsayıldığında, anılan işverenin 2023 Nisan ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesini, 06111 kanun numarasını seçmek suretiyle göndermesi mümkün bulunmamaktadır.

Kurumumuza olan borçları 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış işverenlerin yapılandırma kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, yapılandırma işleminin bozulduğu durumlarda, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren, bahse konu borçlar ödenmediği sürece prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması mümkün olmadığı gibi, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren prim teşviki, destek ve indiriminden yararlanmak üzere kanun numarası ile verilen belgeler için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin ünitelerimizce resen düzeltilerek, yersiz karşılanan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların (isteğe bağlı sigortalılar ve muhtar sigortalılar hariç) Kuruma muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olması halinde bu borçların 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve yapılandırmanın bozma koşuluna girmemesi kaydıyla sigorta primi teşviklerinden yararlandırılması mümkün olacaktır.

Ayrıca 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin Kuruma prim ve idari para cezası borcu olması halinde bu borçların 7440 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve yapılandırmanın bozma koşuluna girmemesi kaydıyla, prim teşviki, indirim ve desteklerinden yararlandırılması mümkün olacaktır.

15.11- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerinden yararlanmaması gerektiği halde yararlanan işverenlerle ilgili yapılacak işlemler

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ uyarınca, işverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak, aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin son günü itibarıyla, Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı ile gerçek kişi olması halinde ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve buna ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları toplamı, aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan işverenler, aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini, 05084, 85084, 05615, 85615, 55225, 25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 36322, 46486, 56486 veya 66486 kanun numaralarını seçmek suretiyle düzenleyerek Kuruma göndermişler ise, bu işverenlerden, yapılacak bir ay süreli tebligat ile muaccel olan borçlarının tamamının, yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde ödenmesinin istenilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kanun numaraları seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Kuruma gönderilmesi gereken yasal sürenin son günü itibarıyla, yasal ödeme süresi geçmiş borçları toplamı aylık asgari ücretin brüt tutarı üzerinde olan borçlulara, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususunda yapılan tebligat üzerine bir aylık sürenin son gününün yapılandırma başvuru süresi içinde olması ve söz konusu borçların yapılandırma kapsamında tamamen ödenmesi kaydıyla bahse konu prim teşviki ve desteklerden de usulüne uygun yararlanmış olduğu kabul edilecektir.

Buna karşın, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususunda yapılan  tebligat üzerine bir aylık sürenin son gününe kadar yapılandırma başvuru süresi içinde başvuruda bulunulmaması ya da bir aylık süre içinde bu borçların ödenmemiş olması halinde bahse konu  sigorta prim teşvik ve desteklerden yersiz yararlandığı kabul edilerek yersiz yararlanmış olduğu teşvik ve destekler geri alınacaktır.

Diğer taraftan, kapsama giren borçların 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olması nedeniyle, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanan işverenlerin, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, bakiye alacakların 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir aylık süre içinde ödenmesi hususu ilgililere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.

Borçların bir aylık süre içinde ödenmesi halinde devlet yardımı, teşvik ve desteklerden usulüne uygun olarak yararlanıldığı kabul edilerek herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

15.12-Devlet  yardımı,  teşvik   ve   desteklerden  yararlanmak  amacıyla düzenlenecek yazılar

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına göre devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek için, işverenlerden yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmadığına (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da  yapılandırıldığına dair belgenin istenilmesi zorunludur.

Anılan Kanun hükmüne göre, devlet yardımı, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce, işverenin Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem gördüğü işyerlerinden, işverenin gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim borçları ile idari para cezası borçlarının olup olmadığı sorgulanmaktadır.

İşverenlerin, devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir.

Buna göre 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında;

-Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunmaması (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) ve 7440 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmış olan borçlarının tamamını ödemeleri,

-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ilk taksitin ödenmiş olması ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarı ve altında olması,

kaydıyla yapılandırma başvuru tarihinden itibaren yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası  borçlarının  bulunmadığı kabul edilecektir.

Örnek-1: 30/5/2023 tarihinde yapılandırma başvurusu olan ilgili, 25/6/2023 tarihinde sosyal güvenlik merkezine verdiği dilekçesinde 20/6/2023 tarihli borcu yoktur talebinde bulunmaktadır.

İlgilinin,

Peşin ödeme tercihinde bulunması halinde borcun tamamını peşin ödeme süresi olan 3/7/2023 tarihi ve öncesinde ödemesi,

Taksitle ödemeyi seçmesi halinde yine ilk taksiti, ödeme süresi olan 3/7/2023 tarihi ve öncesinde ödemesi ve yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi,

ayrıca yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret ve altında olması şartıyla ilgiliye başvuru tarihinden sonraki, ödeme tarihinden önceki bir tarih olan 20/6/2023 tarihli borcu yoktur belgesi düzenlenecektir.

15.13- İhalelere katılabilmek, hakediş ödemesi veya yapı  kullanma  izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek yazılar

a) İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinde ise ihaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibarıyla 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyeceği öngörülmüştür.

Buna göre ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazı talep eden işverenlerin Kanun kapsamındaki borçları ile 7440 sayılı Kanun kapsamına girmeyen ve ihale tarihi itibarıyla hesaplanan borçlarının toplamının Kamu İhale Tebliğinde belirtilen limitlerin üzerinde olması halinde:

-Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, 7440 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olan borçlarının (idari para cezası borçları  hariç)  tamamını  ödemeleri ve 7440 sayılı Kanun kapsamına girmeyen muaccel borçlarının anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,

-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlarından (idari para cezası

borçları hariç) ilk taksitin ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ihale tarihi itibarıyla ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitleri ile birlikte kapsama girmeyen muaccel hale gelmiş borçlarının toplamının anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında  olması ve 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi kaydıyla,

yapılandırma başvuru tarihinden itibaren kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair yazı/belge verilecektir.

Belgeler düzenlenirken yapılandırma başvuru tarihi ile ihale tarihi kontrol edilecek, ihale tarihi yapılandırma başvuru tarihinden büyük olan borcu yoktur başvurularında, borcun peşin tercihlerde tamamının, taksit tercihinde ilk taksitin ödenmesi ve yapılandırma hükümlerinin devam etmesi durumuna göre; ihale tarihi yapılandırma başvuru tarihinden küçük olan borcu yoktur başvurularında, borç tutarı yapılandırma hükümlerinden yararlandırılmamış haliyle dikkate alınarak anılan tebliğdeki limitlere göre değerlendirilecektir.

Örnek-1: 30/5/2023 tarihinde yapılandırma başvurusu olan ilgili, 25/6/2023 tarihinde sosyal güvenlik merkezine verdiği dilekçesinde 20/6/2023 tarihli ihaleye katılma amaçlı borcu yoktur belgesi talebinde bulunmaktadır. İlgilinin,

Peşin ödeme tercihinde bulunması halinde borcun tamamını 25/6/2023 tarihi ve öncesinde ödemesi,

Taksitle ödemeyi seçmesi halinde yine ilk taksiti, 25/6/2023 tarihi ve öncesinde ödemesi ve yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi,

ayrıca yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının ilgili tebliğde belirlenen limitlerin altında olması şartıyla ilgiliye başvuru tarihinden sonraki, ödeme tarihinden önceki bir tarih olan 20/6/2023 tarihli borcu yoktur belgesi düzenlenecektir.

Örnek-2: 30/5/2023 tarihinde yapılandırma başvurusu olan ilgili, 2/6/2023 tarihinde Sosyal Güvenlik Merkezine verdiği dilekçesinde 25/5/2023 tarihli ihaleye katılma amaçlı borcu yoktur belgesi, talebinde bulunmaktadır. İlgili yapılandırma hükümlerinin tamamını yerine getirmiş olsa bile başvuru tarihinden önceki bir tarih olan 25/5/2023 tarihli belge borç tutarının yapılandırma kanun hükümlerinden yararlandırılmamış haliyle  ilgili tebliğde belirtilen limitlere göre düzenlenebilecek yapılandırma hükümleri dikkate alınmayacaktır.

b)Hak ediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması kaydıyla ödendiğinden, idarelerce, işverenlerin muaccel borcunun olup olmadığının manuel veya elektronik ortamda sorgulandığı durumlarda yeniden yapılandırılan borçlardan dolayı:

-Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular için, yapılandırma kapsamına giren borçların tamamının ödenmesi ve kapsama girmeyen muaccel borçlarının da bulunmaması kaydıyla,

-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için ilk taksitin süresinde ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen muaccel borcunun bulunmaması kaydıyla,

hak ediş ödemesine esas borcu yoktur yazıları verilecektir.

c)Yapı kullanım izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara ilişkin düzenlenecek yazılar

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, işverenlerin kesin teminatları, ihale konusu işle ilgili olarak Kurumumuza borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilmekte, dördüncü fıkrasına göre  de, geçici  iskân veya  yapı  kullanım izin belgeleri, yapılan inşaat dolayısıyla Kurumumuza borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra verilmektedir.

7440 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek üzere başvuruda bulunmuş olan ihale konusu işyeri ve özel nitelikteki inşaat  işyeri  işverenlerinin,  kapsama giren borçları ile birlikte kapsama girmeyen diğer  borçlarının  tamamını  ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Dolayısıyla, taksitleri düzenli olarak ödense dahi, kapsama giren ve girmeyen borçların tamamı ödenmediği sürece söz konusu yazılar verilmeyecektir.

Geçici kabulü noksansız olarak yapılmış ihale konusu işler veya bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar için, gerek yapılandırma kapsamına giren gerekse girmeyen borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel finans kurumlarından alınmış teminat mektuplarının ya da Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

Süresiz ve kesin banka teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri ya da bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak vererek yapılandırma başvurusunda bulunan ve ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı talep eden işverenlerin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma  hakkını  kaybedilebileceği göz önüne alınarak, talep edilen taksit süresi de dikkate alınarak ilave teminat alınacaktır.

Bu şekilde yapılacak olan başvurular sırasında alınacak olan teminat tutarı ise; kapsama giren ve girmeyen borç asıllarına ilişiksizlik belgesinin verileceği tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanacak toplam borç üzerinden;

(İlave teminat oranı)=  (Taksit süresi) x (Taksitlendirme başvurusunda bulunulan tarihten önceki ay için gerçekleşmiş DİBS oranı)

(İlave teminat tutarı) = (Toplam borç tutarı) x (İlave teminat oranı) / (100)

(Alınacak toplam teminat) = (Toplam borç tutarı) + (İlave teminat tutarı)

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

15.14-Kapsama giren borçlar nedeniyle uygulanan hacizler ile alınan teminatlar

7440 sayılı Kanun uyarınca kapsama giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiş olan hak ve alacak hacizleri ile taşınır ve taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

a) Hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması

Kurumumuza olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira,  istihkak, vb.) 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre haciz uygulanmış olan borçluların söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacakla-rP;e şin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesinin,

-Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından kaldırılacaktır. Bu şekilde haciz kaldırmalarda ilk taksitin ödendiği tarihe kadar haczedilmiş paraların Kurum hesaplarına aktarılması sağlanacaktır.

Hak ve alacaklar üzerine uygulanmış olan hacizlerin kaldırılmasından önce üçüncü kişiler tarafından Kurum hesaplarına aktarılan paralar;

-Kanunun yürürlük tarihinden önce aktarılmış ise cari usul ve esaslara göre,

-Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında aktarılmış ise peşin veya taksitler halinde ödenecek utarlara,

mahsup edilecektir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce haczedilip bu tarihten sonra Kurum hesaplarına aktarılan tutarın yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde fazlaya ilışkin tutar, kapsama girmeyen diğer alacaklara mahsup edilecektir.

Ayrıca, Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında gerek borçlulardan gerekse üçüncü kişilerden icra takip dosyasına yapılan her türlü cebri tahsilat peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecektir.

Öte yandan uygulanan e-mevduat hacizlerine istinaden bloke edilen tutarın bulunması  halinde bloke edilen tutarın ya banka tarafından Kurumumuz hesaplarına aktarılması ya da borçlu tarafından ödenmesi halinde  bloke iptal işlemi yapılacaktır.

b) Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması ve satışların durdurulması

7440 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla, haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı olarak talep edilmesi kaydıyla daha önce uygulanmış hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.

Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;

-Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından,

-Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla,

kaldırılacaktır.

Bu durumdaki hacizlerin kaldırılabilmesi için Kurum haczinin devam edeceği taşınır ve taşınmaz malın satış kabiliyetinin bulunmasına ve Kurum alacağının tahsilini güçleştirecek ipotek, haciz vb. takyidat bulunmamasına dikkat edilecektir. Ünitelerimiz, Kurum haczinin devam edeceği taşınır / taşınmaz malları belirlemeye yetkilidir.

Daha önce borçlunun malları üzerine haciz uygulanmış ise hacizli mallar teminat yerine geçeceğinden borçlunun teminat değişikliğini talep etmesi halinde, değişiklik tarihine kadar aksatılan taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması şartıyla, haczin kaldırılması istenilen taşınır ve/veya taşınmazın niteliğinde ve değerinde veya paraya çevrilmesi daha kolay başka bir teminat ile değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Buna göre;

Haczedilen malların değeri borç tutarından fazla ise yeni verilecek teminatın değeri en az borç aslı ile yapılandırmanın bozulması halinde hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı kadar,

Haczedilen malın değeri borç tutarından düşük ise yeni verilecek teminatın değeri en az daha önce haczedilmiş olan malın değeri kadar, ancak teminat değişikliği yapıldığı tarihte yapılan ödemeler sonucu kalan borç miktarı (asıl, gecikme cezası, gecikme zammı toplamı) daha önce haczedilmiş malın değerinin altına düşmesi halinde ise verilecek teminatın değeri kalan borç toplamı (asıl, gecikme cezası, gecikme zammı toplamı) kadar, olması gerekmektedir.

Ayrıca, yapılandırılan alacaklara ilişkin taksit ödemelerinin devamı sırasında, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin ödemeler nispetinde kaldırılmasının talep edilmesi halinde, kalan borç miktarı tespit edilirken kalan alacak aslı ile 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının toplamı dikkate alınarak aksatılan taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

Borçlunun teminat değişikliği ile ödemeler nispetinde hacizlerin kaldırılmasına ilişkin talepler alacaklı ünitece değerlendirilecektir.

Yapılandırma talebinde bulunan borçluların bu borçları için takip, haciz ve satış işlemleri durdurulacaktır.

Yapılandırma talebine istinaden haciz ve satış işlemleri durdurulduğundan;

Yapılandırma öncesi trafik tescil kayıtları üzerine yakalama şerhi konulmuş olan ancak henüz trafikten men edilmemiş araçlar üzerindeki Kurum haczinin baki kalması kaydıyla, yakalama şerhlerinin kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulması,

-Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparkta çekilmiş araçlar üzerindeki yakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ve yediemin ücretinin ödenmiş olması,

gerekmektedir.

c) Hacze konu malların borçlu tarafından satışının talep edilmesi

7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunan borçlunun talebi halinde kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizlere konu malların cebri satışına yönelik Ek:5‘de bulunan muvafakatname alınarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre satılabilecektir. Bu talep Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksit tutarlarının ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.

d) 6183 sayılı Kanun gereğince takip edilen alacaklara ilişkin yapılan takip masrafları

Yapılandırma kapsamına giren dönemler için ilgililer aleyhine 6183 sayılı Kanun gereğince yapılmış olan takip masrafları peşin ödeme sırasında, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk ödeme sırasında tahsil edilecektir. Ödeme planı oluşturulduktan sonra masraf girişi/düzeltilmesi yapılamayacağından yapılandırma işlemleri yapılmadan önce tüm takip masraflarının sisteme girilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ait takip masrafları manuel olarak tahsil edilecektir.

15.15- Genel sağlık sigortalılarının ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanma şartları

5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamındaki zorunlu sigortalılar, 50 nci maddesi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar, Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalıların, 5510 sayılı Kanun kapsamındaki prim borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış  günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaktır.

Yapılandırmanın bozulması veya cari döneme ilişkin altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde sağlık yardımından yararlanması sona ermiş olacaktır.

2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar için 60 günden fazla prim borcu bulunmaması şartı cari dönem hariç prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması olarak uygulanır.

Yapılandırma talebinde bulunup sağlık hizmeti alanlar, ihlal nedeniyle yapılandırmalarının iptal edilmesi halinde, yapılandırılmanın bozulduğu tarihe kadar sağlık yardımlarından yararlanmaya müstahak olacaklardır.

5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında bulunan genel sağlık sigortalılarının 31/8/2023 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasında; 2022/Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin prim borçları ile Kanunun yayımı tarihi olan 12/3/2023 tarihinden önce muaccel hale gelen 2023/Ocak ayı prim borcu dikkate alınmayacak, şubat ve sonraki aylara ilişkin prim borçları ise 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borç hesabında dikkate alınacaktır.

Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

Örnek-1: 31/12/2022 tarihinden önceki döneme ilişkin 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında prim borcu olan sigortalı 15/3/2023 tarihinde sağlık hizmet sunucusuna başvurmuştur. Sigortalının bu tarihten önceki bir yıl içinde 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

Örnek-2: Örnek 1’deki sigortalının sağlık hizmet sunucusuna 1/5/2023 tarihinden sonra başvuruda bulunması halinde, 2023/Şubat ve Mart ayına ait genel sağlık sigortası prim borcunun bu tarih itibariyle muaccel hale gelmesi ve bu nedenle 60 günden fazlaya ilişkin prim borcu oluşması nedeniyle bu aylara ilişkin prim borcu ödenmediği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaktır.

Uygulamaya ilişkin programlarda gerekli düzenlemelerin yapılacağı tarihe kadar, talepte bulunan genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin,  Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri  amacıyla Ek:7’de yer alan “SAĞLIK BELGESİ” nin tasdik edilerek ilgililere verilmesi gerekmektedir.

15.16- Kapsama giren alacaklar dolayısıyla açılan davalardan feragat edilmesi

7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on üçüncü fıkrasına istinaden bu Kanunda öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere e-Devlet üzerinden, e-Sigorta kanalıyla veya diğer yollarla başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri veya kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Dolayısıyla, kapsama giren borçları ile ilgili dava açmış veya Kanun yoluna başvurmuş  olan borçluların yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, borçlarını peşin veya taksitler yoluyla ödeyebilmeleri için açılmış davalardan feragat ettiklerine dair, örneği Ek:6/a’da yer alan dilekçeyi bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine vermeleri gerekmektedir.

Söz konusu dilekçelerin, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verildiği tarih, yargı merciine verildiği tarih kabul edilecek olup, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince, bu dilekçeler örneği Ek:6/bde  yer  alan matbu  form ile yargı merciine geciktirilmeden mutlak surette intikal ettirilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca borçlularca yapılandırma başvurusundan önce yargı merciine davadan feragat dilekçesi verilmiş ise söz konusu dilekçenin mahkemeden onaylı bir örneğinin ilgili üniteye verilmesi halinde yapılandırma işlemleri yapılacaktır.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçlularca davadan  vazgeçilmemesi  halinde, dava konusu hangi alacak ile ilgili ise o alacak ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilmeyecektir. Bu durumda, yalnızca dava konusu olmayan diğer alacak türleri yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin veya mahkemeden alınacak davadan vazgeçildiğine ilişkin onaylı dilekçenin/yazının Kuruma verilmemesi halinde, davadan vazgeçilmediği kabul edilerek, dava konusu alacak türü yeniden yapılandırma kapsamına alınmayacak ve durum 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek bir yazı ile ilgililere bildirilecektir.

Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname verilmemiş olmasına rağmen, dava konusu alacak türünün de sehven yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilmiş olması  halinde  dava konusu alacak türüne ilişkin yeniden yapılandırma kapsamında ödenen paralar cari usul ve esaslara göre mahsup edilecektir.

Diğer taraftan, yeniden yapılandırma başvurusunun ardından davadan feragat  ettiklerine dair dilekçe ile müracaat eden borçlular hakkında Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında  tebliğ edilen yargı kararları uyarınca işlem yapılmayacağı gibi yargılama gideri ve vekâlet ücreti talebinde de bulunulamayacaktır.

Öte yandan, kapsama giren borçlarla ilgili olarak yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten önce açılmış herhangi bir dava bulunmamasına rağmen gerek yeniden yapılandırma sürecinin devam ettiği sürelerde gerekse yeniden yapılandırma sürecinin sona  ermesinin ardından kapsama giren borçlar dolayısıyla dava açılması halinde, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılması mümkün olamayacak, dava süreci ile ilgili işlemler  hukuk servislerince ivedilikle ilgili servislere bildirilecektir.

Bu bakımdan, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten sonra kapsama giren borçlar dolayısıyla dava açılması halinde, bu Kanun hükümlerine göre yapılan  ödemeler  cari  usullere göre mahsup edilerek borçların yeniden yapılandırılması iptal edilecektir.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçlular tarafından, Kurum aleyhine açılmış olan davalarla ilgili olarak Kurum tarafından temyize başvurulmuş olması halinde, yine davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin Kuruma verilmesi gerekmektedir. Aksi halde dava konusu alacak türü ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilmeyerek, varsa kapsama giren diğer alacak türleri peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Öte yandan 2022 Aralık ve önceki aylara ilişkin açılan hizmet tespit davalarına istinaden 12/3/2023 ve öncesinde ilk derece mahkemelerince verilen kararlar için işverenlerce temyiz yoluna başvurulmayacağına ve temyiz işleminden vazgeçildiğine dair dilekçe verilmiş olması halinde, ilk derece mahkemesi sonuçlananlara ait oluşacak borçlarında 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması mümkündür.

15.17- 2004 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılan icra takiplerinin durdurulması/sonlandırılması

7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 13 üncü fıkrasının (d) bendinin;

“Bu Kanuna göre yapılandırılan alacaklardan, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra takibi yapılanlar ile ilgili takipler, bu Kanunda yer alan özel hükümler saklı kalmak şartıyla, yapılandırılan alacağın tamamının bu Kanun hükümlerine göre ödemesi

tamamlanıncaya kadar durur. Bu alacakların tamamının ödenmesi hâlinde icra takipleri alacaklı idarelerin başvurusu üzerine sonlandırılır. Bu takiplerden kaynaklanan avukatlık ücreti, icra takip giderleri ile bu takipler nedeniyle açılmış davalara ilişkin yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmez, bu türden alacaklara karşılık yapılmış tahsilatlar iade edilmez. Bu hüküm kapsamında icra takibinden vazgeçilen alacaklar için 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca alınması gereken harç ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen harç alınmaz. hükmü uyarınca;

7440 sayılı Kanuna göre yapılandırılan alacaklardan (yersiz ödeme ve rücu alacakları), 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra takibi yapılanlar ile ilgili takipler, 7440 sayılı Kanunda yer alan özel hükümler saklı kalmak şartıyla, yapılandırılan alacağın tamamının 7440 sayılı Kanun hükümlerine göre ödemesi tamamlanıncaya kadar duracağından, İcra Müdürlüğüne yapılandırma talebine ilişkin olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

Yapılandırılan bu alacakların tamamının ödenmesi hâlinde, icra takipleri, alacağımızı takip eden sosyal güvenlik il müdürlüğünün/sosyal güvenlik merkezinin talebi/başvurusu üzerine sonlandırılacaktır.

Bu takiplerden kaynaklanan avukatlık ücreti, icra takip giderleri ile bu takipler nedeniyle açılmış davalara ilişkin yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir. Ayrıca bu türden alacaklara karşılık yapılmış tahsilatların iade edilmesi  mümkün bulunmamaktadır.

7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 13 üncü fıkrasının (d) bendi kapsamında icra takibinden vazgeçilen alacaklar için 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca alınması gereken harç ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen harç alınmayacaktır. Aksi durumda İcra Müdürlüğünün bu işlemine karşı şikayet yoluna gidilecektir.

15.18- Red ve iade edilmeyecek alacaklar

7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on beşinci fıkrası uyarınca, kapsama  giren  alacaklar için, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar ile 6183  sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tahsil edilmiş tecil faizlerinin  ilgililere iade  edilmesi  mümkün bulunmamaktadır.

15.19- Borçların kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi

7440 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/“Kart ile Prim ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-Devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir.

15.20- Başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin uzatılması

7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on altıncı fıkrası ile Cumhurbaşkanınca, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir aya kadar uzatılabilecektir.

15.21-7256 ve 7326 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırması devam edenler hakkında bu kanun kapsamında yapılacak işlemler

Bu Kanunun 9 uncu maddesinin 9 uncu  fıkrasının (b) bendinde;

“11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2 ve 7 nci maddelerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödemeleri devam eden alacaklar açısından,

borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanunlara göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda 7256 ve 7326 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, bütün borçlular (5510-60/g kapsamındaki hususlar ilgili bölümünde açıklanmıştır.) talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.

Bu takdirde, 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılacak, 7256 ve  7326 sayılı Kanunlara ilişkin  yapılandırma bozularak, 7256 ve 7326  sayılı Kanunlar kapsamında ödediği taksitler kadar yapılandırmadan yararlanacak ve kalan borcu 7440 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacaktır.

2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarından bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 7256 ve  7326 sayılı Kanunların hükümlerine göre yapılandırma taksit ödemeleri devam edenlerin, 7256 ve 7326 sayılı Kanunlara göre kalan yapılandırma taksitlerini bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu Genelgenin “10.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri” kısmının  “2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri” başlıklı bölümünde belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak ilgili talepleri değerlendirilecektir.

15.22-7440 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrası Uygulaması

7440 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında;

“5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup iş yerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2020 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 10.000 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.”

hükmü yer almıştır.

İşlemler bu hükme göre otomatik olarak yapılacaktır.

Aslı ödenmiş olan feri alacaklardan tutarı 10.000 TL’yi aşmayanların tespitinde yalnızca fer’i alacağın aslı dikkate alınacaktır.

16-SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNDE/SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİNDE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (a)  bendi  kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacaklar için 7440 sayılı Kanuna istinaden gerek e-Sigorta kanalıyla, gerekse elden veya posta yoluyla yapılan başvurular üzerine, başvuru formları prim tahakkuk ve tahsilat servislerine intikalettirilecektir.

Bu durumda ödeme planları oluşturmadan önce emanet kayıtlarının incelenerek Kanunun yayımı tarihinde önce ödenmiş tutarların cari usullere göre mahsup işlemlerinin yapılmasının ardından;

– İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin (mahiyet kodu 4 ile başlayan) işyerlerinin borçlarının icraya intikal ettirilip ettirilmediği üzerinde durulmaksızın yeniden yapılandırma işlemleri prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,

– Bahse konu sigortalılık statüsünden kaynaklanan diğer alacaklar  yönünden  ise; başvuruda bulunan borçlular aleyhine icra takibine geçilmiş olan borçlar tahsil edilmemiş veya kısmen tahsil edilmiş ise başvuru formları icra takip, haciz ve satış servislerine gönderilecek olup, yeniden yapılandırma işlemleri icra takip, haciz ve satış servislerince,icra havuzuna atılmış olmakla birlikte henüz işlemi yapılmamış Kurum alacaklarından, havuzda borcu olan işyerlerinin bir dönem dahi borcu için icra takibine geçilmiş ise icra havuzunda bekleyen borçların yapılandırma işlemleri icra takip, haciz ve satış servislerince,

– Ancak icra takip, haciz ve satış servisleri olmayan sosyal güvenlik merkezlerindeki işyerlerinin yapılandırma işlemleri o sosyal güvenlik merkezlerindeki prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,

– Başvuruda bulunan borçluların kapsama giren borçlarından icra takibine konu borcun bulunmaması halinde, yeniden yapılandırma işlemleri prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,

yapılacaktır.

Öte yandan, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların ödenmeyen prim borçlarının yeniden yapılandırma işlemleri (borcun icrada olup olmadığına bakılmaksızın) bu işlemleri yürüten servislerce yapılacaktır.

Prim tahakkuk ve tahsilat servisleri ile icra takip, haciz ve satış servislerinin iş yoğunlukları göz önüne alınarak, gerektiğinde yoğun olan servislerin yükünün azaltılması amacıyla başvuru işlemlerinin diğer servislere yönlendirilmesi için il müdürünce gerekli önlemler alınacak ve servisler arasında  gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

Borçlu aleyhine icra takibine geçilmiş olması nedeniyle  başvuru formunun icra servislerine gönderileceği durumlarda, işyeri dosyasındaki belgelerden takibe konu borç dolayısıyla açılmış bir davanın bulunduğunun anlaşılması halinde davadan feragat  edildiğine dair bir dilekçenin alınması amacıyla başvuru formunun yanı sıra açılmış davaya ilişkin belgelerin bir fotokopisi de icra servisine intikal ettirilecektir.

Diğer taraftan, 7440 sayılı Kanun kapsamına giren Kurumumuz alacaklarının yeniden yapılandırılması amacıyla yapılacak başvurular sırasında, ilgili servislerde görevli personelin etkin ve verimli bir şekilde çalışması amacıyla gerekli iş bölümü ve koordinasyon il müdürünce  yapılacak, sigortalılarımızın ve işverenlerimizin yeniden yapılandırma başvuruları sırasında ilgili birime yönlendirilmeleri amacıyla bilgilendirme masaları oluşturulacaktır.

Sirküler ( 2023 / 260 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir