Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7421 Sayılı Kanun  26/11/2022 Tarihli Ve 32025 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Kanun ile;

Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma ve uygulamaya ilişkin hazine ve maliye bakanlığına yetki verilmesine ve teminat verme zorunluluğuna uymayan motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflere uygulanacak cezaya ilişkin düzenlemeler, kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların yakınlarına aylık bağlanmasına ilişkin düzenlemeler, İstanbul finans merkezi bölgesinde faaliyette bulunan kurumlara kazanç indirimine ilişkin düzenlemeler ile kayyım atanan şirketlerdeki  muvazalı devir işlemlerine ilişkin dava açma imkanı getirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

1. Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alma Ve Uygulamaya İlişkin Hazine Ve Maliye Bakanlığına Yetki Verilmesine İlişkin Düzenlemeler.

Kanunun 1. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına (10) numaralı bent eklenerek, Hazine ve Maliye Bakanlığına, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan türden teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmiştir.

2. Teminat Verme Zorunluluğuna Uymayan Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Eden Mükelleflere Uygulanacak Cezaya İlişkin Düzenlemeler;

Kanunun 2. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 355/4 maddesinde yapılan düzenlemeyle, Teminat verme zorunluluğu getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler için bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında (mükerrer 355 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katından az ve maddede yer alan üst sınırdan ise fazla olmamak üzere) özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Söz konusu mükelleflerin yeni işe başlamaları nedeniyle bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlarının bulunmaması durumunda ise bu mükellefler için mükerrer 355 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katı kadar özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

3. Kömür Ve Linyit Madenlerinin Yer Altı Işlerinde Meydana Gelen Iş Kazası Sonucunda Ölen Sigortalıların Yakınlarına Aylık Bağlanmasına Ilişkin Düzenlemeler;

Kanunun 19. Maddesi ile, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun Geçici 59. ve Geçici 66. maddeleri düzenlenen Kömür Ve Linyit Madenlerinin Yer Altı Işlerinde Meydana Gelen Iş Kazası Sonucunda Ölen Sigortalıların Yakınlarına Aylık Bağlanmasına Ilişkin maddeler yürürlükten kaldırılarak Bu Kanunun 18. Maddesi ile 5510 sayılı Kanununa “Ek Madde 23” eklenerek yeniden düzenlenmiştir.

Eklenen maddeye göre, 

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilir ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir.

Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan Kanun hükümleri esas alınır.

Birinci fıkra kapsamında ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında, 34 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaksızın gelir ve aylık bağlanır.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucu vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin bu madde kapsamında yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılır ve bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.

Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilir. İstihdam edilecek kişilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca atama teklifi yapılır ve işçi kadrosu bulunmaması halinde atama teklifi yapılması ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşta sürekli işçi kadrosu ihdas edilmiş ve bu kadroların boşalması halinde iptal edilmiş sayılır. Bu fıkraya göre istihdam hakkından yararlanacak kişilerin tespiti, bu kişilerde aranacak şartlar ve istihdama ilişkin diğer hususlar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir.”

4. İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde Faaliyette Bulunan Kurumlara Kazanç İndirimi İmkanı Getirildi.

Kanunun 20. Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 10. Maddesine eklenen bend ile yeni bir teşvik ihdas edilmiştir.

Buna göre, 22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın %50’si kurum kazancından indirilebilecek.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması şarttır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.”

5. Kayyım Atanan Şirketlerdeki  Muvazalı Devir Işlemlerine Ilişkin Dava Açma Imkanı Getirildi.

Kanunun 23. Maddesi ile 6/2/2018 tarihli ve 7086 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Muvazaalı devir işlemleri;

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketlerde, soruşturmanın başladığı tarihten 19/7/2018 tarihine kadar ortaklık pay ve haklarına ilişkin olarak şirket ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun değerlendirmesi sonucu muvazaalı kabul edilmesi halinde geçersiz sayılır ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun talebi üzerine ticaret sicilinden terkin edilir. Geçersiz sayılma işlemine karşı ilgililerce, tebliğden itibaren bir ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde dava açılabilir.

Sirküler ( 2022 / 227 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir