Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7420 Sayılı Kanun   09/11/2022 Tarihli Ve 32008 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Kanun ile;

Apartmanların çatı ve cephelerinde kurulan elektrik üretim tesisleri için belirlen vergi teşviki sınırında değişiklikler, Çalışanlara yemek bedeli olarak yapılan günlük belirli bir tutarı aşmayan ödemelere ilişkin gelir vergisi istisnasında değişiklikler, bireysel katılım yatırımcısı indirimi uygulamasınında değişiklikler, Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden vazgeçilmesine ilişkin düzenlemeler, Sermaye azaltımının vergilendirilmesine ilişkin düzenelemeler, bakiyelerini Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştüren mükelleflerin elde etikleri faiz ve kâr payı gibi kazançlarına sağlanan kurumlar vergisi istisnasının uygulama süresinin uzatılmasına ilişkin düzenlemeler, Kredi sicilinin temizlenmesine ilişkin düzenlemeler, Çalışanlara sağlanan bazı ödemelerin Gelir vergisinden istisna edilmesi ve Sgk primlerine tabi tutulmamasına ilişkin düzenlemeler, Bazı Alacakların Tahsilinden Vazgeçilmesi İlişkin Düzenlemeler,  Önemli bir kısmı temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük tutarlı borçların icra takibinin sonlandırılmasının özendirilmesine ilişkin düzenlemeler, Küçük tutarlı alacaklarla ilgili yapılan icra takiplerinin sonlandırılmasına ilişkin düzenlemeler ve Covid19 salgının hastalığının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin ihlalinden doğan idari para cezalarından vazgeçilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

1. Apartmanların Çatı Ve Cephelerinde Kurulan Elektrik Üretim Tesisleri İçin Belirlen Vergi Teşviki Sınırında Yapılan Değişiklikler

Kanunun 1. Maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile, sahibi oldukları veya kiraladıkları meskenlerde çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elde edilen gelirlerin esnaf muaflığı sınırı 09/11/2022 tarihi itibari ile 25 kW’den 50kW’ye çıkarılmıştır.

2. Çalışanlara Yemek Bedeli Olarak Yapılan Günlük Belirli Bir Tutarı Aşmayan Ödemelere İlişkin Gelir Vergisi İstisnasında Yapılan Değişiklikler

Kanunun 2. Maddesi ile 193 sayılı Kanunun 23. Maddesinde yapılan değişiklikle,  işverenler tarafından çalışanlara işyerinde veya müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere uygulanan 51-TL lik istisna uygulamasında yapılan değişiklikle yemek bedelinin çalışanların banka hesabına yatırılması ve çalışanlarca bu tutarların yemek hizmeti veren işletmeler dışında da kullanılması durumunda, anılan istisnadan 01/12/2022 tarihinden itibaren faydalanılmasına imkân tanınmıştır.

Ayrıca Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleride Gelir ve Damga vergisinden istisna edilmiştir.

3. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Uygulamasınında Yapılan Değişiklikler

Kanunun 3. Maddesi ie, 193 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesi kapsamında yer alan, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamına giren bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirim imkanı sağlayan uygulamanın uygulanma süresi 31/12/2027 tarihine kadar uzatılarak yararlanılacak indirim tutarı olan 1.000.000-TL’den 2.500.000-TL’ye çıkarılmıştır. 01/01/2023 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacaktır.

4. Yeni Koronavirüs (Covid-19) Sebebiyle Ödenen Kısa Çalışma Ödeneği İle Nakdi Ücret Desteği Ödemelerinde Hatalı İşlemlerden Kaynaklanan Fazla Ve Yersiz Ödemelerden Vazgeçilmesine İlişkin Düzenlemeler

Kanunun 14. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici 32. madde eklenmiştir.

Eklenen Geçici madde ile, Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler ile nakdi ücret desteği işlemleri hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene uygulanan idari para cezalarından bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez. Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil işlemlerine devam edilmez, yargı mercilerine intikal etmiş olan dosyalarda Kurum ve Bakanlık aleyhine yargılama giderine hükmedilmez. Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri bu madde kapsamı dışındadır. Ceza soruşturması veya kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı verilenler hakkında bu madde uyarınca terkin hükümleri uygulanır.

5. Sermaye Azaltımının Vergilendirilmesine İlişkin Düzenelemeler;

Kanunun 22. Maddesi ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 32/B maddesi eklenerek sermaye şirketlerinin sermaye azaltımında vergilendirmenin nasıl yapılacağı açıklığa kavuşturulmuştur.

Düzenlemeye göre, (1) Kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin, sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl geçtikten sonra herhangi bir şekilde sermaye azaltımına konu edilmesi durumunda, nakdî veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit olunur. Söz konusu oranın tespitinde;

a) Sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya sermaye hesabından başka hesaplara aktarımı kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemlerinin,

b) Sadece kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemlerinin,

c) Başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni ve nakdî sermayenin

toplam sermaye içindeki payları dikkate alınır.

(2) Kurumların öz sermaye kalemlerini sermayeye ekledikleri tarihten itibaren beş tam yıllık süre tamamlanmadan sermaye azaltımı yapmaları durumunda, azaltımın sırasıyla birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sermaye unsurlarından yapıldığı kabul edilir.

(3) Sermaye azaltımında, öncelikli olarak sermayeye ilave edilen öz sermaye kalemlerinden, sermayeye eklenme tarihi beş tam yıllık süreyi geçmemiş olanların işletmeden çekildiği kabul edilir.

(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında sermaye azaltımı suretiyle tespit olunan sermaye unsurlarından; birinci fıkranın (a) bendi kapsamında olanlar kurumlar vergisine ve vergi kesintisine, (b) bendi kapsamında olanlar sadece vergi kesintisine tabi tutulur. Kurumlar vergisine ve vergi kesintisine tabi sermaye unsurlarında, kesinti matrahı hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan tutar olup, bu tutar üzerinden Kanunun 15 inci ve 30 uncu maddeleri ile 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi hükmü kapsamında kesinti yapılır.

(5) Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda, bu şekilde azaltıma konu edilen sermaye unsurları birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine göre tespit edilir ancak bu tutarlar üzerinden dördüncü fıkra kapsamında vergi kesintisi yapılmaz.

(6) Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

6. Bakiyelerini Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüştüren Mükelleflerin Elde Etikleri Faiz Ve Kâr Payı Gibi Kazançlarına Sağlanan Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin Düzenleme

Kanunun 23. Maddesi ile 5520 sayılu Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 14. Madde kapsamındaki, yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançlara uygulanan  istisna süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

7. Kredi Sicilinin Temizlenmesine İlişkin Düzenlemeler

Kanunun 27. Maddesi ile, 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna geçici madde 4 eklenmiştir.

Eklenen geçici madde ile,  (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.”

8. Çalışanlara Sağlanan Bazı Ödemelerin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesi Ve Sgk Primlerine Tabi Tutulmamasına İlişkin Düzenleme

Kanuna eklenen geçici 1. Madde ile, İşverenlerce çalışanların 1.000 Türk Lirasına kadar elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerin ödenmesi amacıyla sağlanan menfaatler 30/06/2023 tarihine kadar gelir vergisinden isitsna tutularak sigorta prim kesintisine de tabi tutulmayacak. 

9. Bazı Alacakların Tahsilinden Vazgeçilmesi İlişkin Düzenlemeler,

Kanun Geçici 2. 3. ve 4. Maddeler ile temel ihtiyaçlar küçük tutarlı icra takiplerinden vazgeçilmesini sağlanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

9.1. Önemli Bir Kısmı Temel İhtiyaçlara Tekabül Eden Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon Gibi Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Küçük Tutarlı Borçların İcra Takibinin Sonlandırılmasının Özendirilmesine İlişkin Düzenlemeler,

    (1) 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altına düşen alacaklardan, alacaklıların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar alacak haklarından feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla takip konusu alacak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesi kapsamında alacak kabul edilir.

(2)  Bu madde kapsamında icra takibinden vazgeçilen alacaklar için 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca icra takibinden vazgeçme nedeniyle alınması gereken harç ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen harç alınmaz. Evvelce alınan harçlar iade edilmez. Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere takibinden vazgeçilen icra dosyaları ile ilgili olarak taraflar karşılıklı olarak yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde bulunamaz.

(3) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesine göre Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin, bu madde hükmünden yararlanarak alacaklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde Hazine payı hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması koşuluyla, 15/8/2022 tarihi itibarıyla ilgili icra dosyasındaki takip tutarının yüzde 18’i, feragat tarihini takip eden aydan başlamak üzere ödemeleri gereken Hazine paylarından mahsup edilmek suretiyle iade edilir.

(4)  5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yetkilendirilen, Hazine payı ödemekle yükümlü olmayan ancak 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında evrensel hizmet katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunan işletmecilerin bu madde hükmünden yararlanarak alacaklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde evrensel hizmet katkı payı hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması koşuluyla, 15/8/2022 tarihi itibarıyla ilgili icra dosyasındaki takip tutarının yüzde l’i, feragat tarihini takip eden ilk dönemden başlamak üzere ödemeleri gereken evrensel hizmet katkı paylarından mahsup edilmek suretiyle iade edilir.

(5)  Bu madde hükmünden faydalanarak alacaklarından feragat edenler, feragat ettikleri alacaklar ile ilgili olarak, bu maddede öngörülen hükümler dışında ilgili idareden herhangi bir yasal yükümlülüğün iadesi, vekalet ücreti, yargılama gideri ve benzeri başkaca bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

(6)  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.

9.2. Küçük Tutarlı Alacaklarla İlgili Yapılan İcra Takiplerinin Sonlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler,

     (1) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, bankalardan 15/8/2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla devir ve temlik alınan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anapara takip bakiyesi 2.500 Türk lirası ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat etmeleri şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna aktarılan tutardan Fonun iştiraki olan varlık yönetim şirketi aracılığıyla ödenir. Bu kapsamda tasfiye edilecek tutar bir gerçek kişinin tüm varlık yönetim şirketlerine olan borç toplamı dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Bu madde kapsamında alacaklı kuruluşlar tarafından tahsil edilen tutarlar nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır, tasfiye edilen alacaklar için 5411 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan istisna düzenlemesi kapsamındaki 492 sayılı Kanuna göre alınması gereken icra tahsil harcı ve vazgeçmeye ilişkin harç ile 2548 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen harç alınmaz.

(3) Bu madde kapsamında tasfiye edilen alacaklar nedeniyle borçlu veya vekili tarafından, varlık yönetim şirketlerinden veya Hazine ve Maliye Bakanlığından, vekalet ücreti, yargılama gideri ve benzeri başkaca bir hak ve alacak talebinde bulunulamaz. Kapsama giren alacaklara karşılık maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra varlık yönetim şirketlerince yapılmış tahsilatlar bu şirketlerce borçlusuna iade edilir.

(4) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, madde kapsamında tasfiye edilecek anapara alacak tutarını bir katına kadar artırmaya Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.

9.3. Covid19 Salgının Hastalığının Yayılmasını Önlemek İçin Alınan Tedbirlerin İhlalinden Doğan İdari Para Cezalarından Vazgeçilmesine İlişkin Düzenlemeler,

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 11/3/2020 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilmez, tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.

10. Kanunda yapılan diğer düzenlemeler

Kanun ile ayrıca;

-Öğrenim kredisi alan öğrencilerin; borçlarını mezuniyetlerinden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede, aldıkları miktar tutarında ve aylık dönemler hâlinde ödemelerine imkân tanınması,

-Yaşlı ve engellilere aylıkları ile ilgili yapılan yersiz ödemelerden kaynaklı alacakların ve bunların ferîlerinin terkin edilmesi,

-Üniversitelerin tıp fakülteleri ile diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine bu dönemde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılması,

-Gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere fazla ve yersiz ödenen evde bakım ödemeleri ile bunlardan doğan faizlerin terkin olunması,

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bankalara faaliyet konuları bazında sınırlama veya kısıtlamalar getirmek suretiyle de faaliyet izni vermeye yetkili kılınması,

-Sosyal Güvenlik Kurumuna gayrimenkullerin elektronik ortamda satışı da dâhil olmak üzere her türlü satış ile diğer iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin düzenleme yapma yetkisi verilmesi,

-Evrensel posta hizmeti gelirlerinin yılda bir kez hesaplanarak ödenmesi,

-Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna konu alanlarda idari para cezası tutarlarının güncellenmesi,

-Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulunda değişiklik yapılması,

-Turizm payı alınan mükellefler ile bu mükelleflerden alınan pay oranlarının yeniden düzenlenmesine yönelik değişiklikler yapılmıştır.

Sirküler ( 2022 / 223 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir