Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20/08/2022 Tarihli ve 31929 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Yönetmelikle 20/08/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki değişiklikler yapıldı. 

1- Yönetmeliğin 2. Maddesinde yapılan değişik ile yönetmeliğin “kapsamı” aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

(1)Bu Yönetmeliğin kapsamına, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç)” girer.

“(2) Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete’de ilan edilecektir.”

2- Yönetmeliğin 4. Maddesinde yapılan değişiklik ile, “ceza” nın tanımı “Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde kesilenler dışında kalan vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasını” olarak yeniden belirlendi.

3- Yönetmeliğin 5. Maddesinde yapılan değişiklikle, Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde komisyonların oluşumunda, Gerek görüldüğü takdirde, uzlaşma komisyonunun beş üyeden teşekkül ettirilmesine karar vermeye Başkanlık yetkili kılınmıştır. Bu durumda diğer iki üye söz konusu komisyonlara üye olabilecekler arasından belirlenecek.

4- Yönetmeliğin 8. Maddesinde yapılan değişiklikle, Uzlaşma talebi başvuruları Bakanlık bilgi işlem sistemleri üzerinden elektronik ortamda yapılabilecektir. 

Sirküler ( 2022 / 197 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir