Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2022 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Belirlenmesine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.

01.09.2021 tarih ve 31585 sayılı Resmi Gazete’de 79 Seri No.lu “Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğ ile; Emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir olup, tebliğ eki cetvele aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210901-17-1.pdf

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

1 Eylül 2021 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 31585

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 79)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sirküler ( 2021 / 145 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir