Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Motorlu Taşıtlara İlişkin Vergi Tutarları Artırıldı.

29.12.2020 tarih ve 31349 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 53 Seri No’lu “Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği” yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğ ile; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 2021 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

Diğer yandan; 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır. 20 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde söz konusu uygulamadan yararlanmak için mükellefçe yapılması gereken işlemler açıklanmıştır.

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

29 Aralık 2020 SALIResmî GazeteSayı : 31349 (Mükerrer)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 53)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

(2) 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(3) Buna göre, 1/1/2021 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan  (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 – (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)Taşıt Değeri (TL)SatırNumarasıTaşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı56.500’ü aşmayanlar11.051733410309109
56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar21.155806450341120
99.000’i aşanlar31.261879492372130
1301 – 1600 cm³ e kadar56.500’ü aşmayanlar41.8301.372796563216
56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar52.0141.510876617236
99.000’i aşanlar62.1971.647954674258
1601 – 1800 cm³ e kadar141.600’ü aşmayanlar73.5562.7811.635998387
141.600’ü aşanlar83.8813.0321.7861.090422
1801 – 2000 cm³ e kadar141.600’ü aşmayanlar95.6034.3152.5361.510594
141.600’ü aşanlar106.1134.7092.7671.647648
2001 – 2500 cm³ e kadar176.800’ü aşmayanlar118.4056.1023.8122.277901
176.800’ü aşanlar129.1706.6564.1582.485983
2501 – 3000 cm³ e kadar353.900’ü aşmayanlar1311.71910.1966.3693.4261.256
353.900’ü aşanlar1412.78611.1226.9493.7381.371
3001 – 3500 cm³ e kadar353.900’ü aşmayanlar1517.84816.0609.6744.8291.769
353.900’ü aşanlar1619.47217.51910.5535.2671.932
3501 – 4000 cm³ e kadar566.400’ü aşmayanlar1728.06324.23314.2716.3692.536
566.400’ü aşanlar1830.61626.43515.5716.9492.767
4001 cm³ ve yukarısı672.600’ü aşmayanlar1945.93234.44320.3999.1683.556
672.600’ü aşanlar2050.10737.57522.25410.0013.881
 Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
2- Motosikletler
  100 – 250 cm3’e kadar1961471086726
  251 – 650 cm3’e kadar40530719610867
  651 – 1200  cm3’e kadar1.045621307196108
  1201 cm3 ve yukarısı2.5351.6751.045830405

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam AğırlıkTaşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş7 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
1) Minibüs1.256830405
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı1.6751.045621
1901 cm3 ve yukarısı2.5351.6751.045
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar3.1721.895830
26-35 kişiye kadar3.8043.1721.256
36-45 kişiye kadar4.2343.5911.675
46 kişi ve yukarısı 5.0794.2342.535
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar1.127748367
1.501-3.500 kg’a kadar2.2811.322748
3.501-5.000 kg’a kadar3.4272.8521.127
5.001-10.000 kg’a kadar3.8043.2311.515
10.001-20.000 kg’a kadar4.5723.8042.281
20.001 kg ve yukarısı5.7194.5722.657

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış AğırlığıTaşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş4 – 5 yaş6 – 10 yaş11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar21.23616.98012.73310.184
1.151 – 1.800 kg.’a kadar31.86025.48119.11015.287
1.801 – 3.000 kg.’a kadar42.48733.98725.48120.386
3.001 – 5.000 kg.’a kadar53.11342.48731.86025.481
5.001 – 10.000 kg.’a kadar63.74050.98938.23630.584
10.001 – 20.000 kg.’a kadar74.36659.48844.61035.678
20.001 kg. ve yukarısı84.98967.98450.98940.789
       

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş4-6 yaş7-11 yaş12-15 yaş16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı1.051733410309109
1301-1600 cm³ e kadar1.8301.372796563216
1601-1800 cm³ e kadar3.2342.5261.488906351
1801-2000 cm³ e kadar5.0953.9232.3061.372541
2001-2500 cm³ e kadar7.6405.5473.4662.070819
2501-3000 cm³ e kadar10.6559.2685.7903.1131.143
3001-3500 cm³ e kadar16.22614.6008.7944.3891.610
3501-4000 cm³ e kadar25.51322.03012.9745.7902.306
4001 cm³ ve yukarısı41.75631.31218.5448.3333.234

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sirküler ( 2021 / 9 )