Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: 2021 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belirlendi.

29.12.2020 tarih ve 31349 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 52 Seri No’lu “Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile; 2021 yılında uygulanacak vergi tarifesi ve istisna tutarları yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

Buna göre; 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi şöyledir:

MatrahVerginin Oranı (%)Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerdeİlk                    380.000 TL için110Sonra gelen      900.000 TL için315Sonra gelen   1.900.000 TL için520Sonra gelen   3.600.000 TL için725Matrahın       6.780.000 TL’yi aşan bölümü için1030 
  • Bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak vergi hesaplanmaktadır.

İstisnalar:

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yer alan istisna tutarları 1 Ocak 2021 den itibaren aşağıdaki şekilde değişmiştir:

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL.

(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL.)

  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL.,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL.

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

29 Aralık 2020 SALIResmî GazeteSayı : 31349 (Mükerrer)

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 52)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları ile 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu istisna tutarlarının tespiti

MADDE 3 – (1) 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

(2) Bakanlığımızca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(3) Buna göre, 1/1/2021 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL,

olarak dikkate alınacaktır.

Matrah dilim tutarlarının tespiti

MADDE 4 – (1) 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. …” hükmüne yer verilmiştir.

(2) Buna göre, 1/1/2021 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

MatrahVerginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk                           380.000 TL için110
Sonra gelen             900.000 TL için315
Sonra gelen          1.900.000 TL için520
Sonra gelen          3.600.000 TL için725
Matrahın              6.780.000 TL’yi aşan bölümü için1030

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sirküler ( 2021 / 8 )