Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: 2021 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 64 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle artırılmış ve 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları 29.12.2020 tarih ve 31349 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 65 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ve Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

2021 yılında uygulanacak damga vergisi tutarlarından bazıları şu şekildedir:

Bilançolar74,90 TL
Gelir Tabloları35,80 TL
İşletme Hesabı Özetleri35,80 TL
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri97,20 TL
Kurumlar Vergisi Beyannameleri129,80 TL
KDV Beyannameleri64,10 TL
Muhtasar Beyannameler64,10 TL
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannamesi Hariç)64,10 TL
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler129,80 TL
Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler47,60 TL
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri47,60 TL

Diğer taraftan, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır ise yeniden değerleme oranında arttırılarak 3.534.679,90 TL.’na yükselmiştir.

65 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

29 Aralık 2020 SALIResmî GazeteSayı : 31349 (Mükerrer)

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 65)

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 64 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar 
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 
Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)(Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri(Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler(Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)(Binde 1,89)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler(Binde 1,89)
7.(Ek:6728/28 md.- Yürürlük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanım izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanım izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)(Binde 9,48)
8. (Ek:6728/28 md.- Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri(Binde 0)
9. (Ek:6728/28 md.- Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler(Binde 9,48)
10. (Ek:6728/28 md.- Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: 
Taksitle satış sözleşmeleri(Binde 9,48)
Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri(Binde 0)
Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri(Binde 9,48)
ç)    Paket tur sözleşmeleri(Binde 9,48)
Abonelik sözleşmeleri(Binde 9,48)
Mesafeli Satış sözleşmeleri(Binde 9,48)
11. (Ek:6728/28 md.- Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler(Binde 9,48)
12. (Ek:6728/28 md.- Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: 
Toptan elektrik satış sözleşmeleri(Binde 9,48)
Perakende elektrik satış sözleşmeleri(Binde 9,48)
13. (Ek:6728/28 md.- Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarih ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: 
Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler(Binde 9,48)
Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler(Binde 9,48)
14. (Ek:6824/5 md.- Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri(Binde 0)
15. ((Ek:6824/5 md.- Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat sözleşmeleri(Binde 0)
16. ((Ek:6824/5 md.- Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri(Binde 0)
17. ((Ek:6824/5 md.- Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri(Binde 0)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 
1. Tahkimnameler (97,20 TL)
2. Sulhnameler(79,20 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)(546,40 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar 
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: 
 a) Belli parayı ihtiva edenler(Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler(97,20 TL)
2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 
1. Ticari ve mütedavil senetler: 
a) Emtia senetleri: 
    aa) Makbuz senedi (Resepise)(33,40 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant)(19,70 TL)
    ac) İyda senedi (3,10 TL)
    ad) Taşıma senedi (0,80 TL)
b) Konşimentolar(19,70 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler: 
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri(33,40 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: 
    ba) Bilançolar(74,90 TL)
    bb) Gelir tabloları  (35,80 TL)
    bc) İşletme hesabı özetleri (35,80 TL)
c) Barnameler   (3,10 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları     (14,60 TL)
e) Ordinolar  (0,80 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (14,60 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 
1. Makbuzlar: 
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak  ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye  olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler(Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar(Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için(0,80 TL) 
b) Vergi beyannameleri: 
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                    (97,20 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   (129,80 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              (64,10 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler                                                  (64,10 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)(64,10 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           (129,80 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          (47,60 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri47,60 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta  prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için              (76,00 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.(0,80 TL)
Sirküler ( 2021 / 6 )