Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29/03/2023 Tarihli ve 32147 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Yönetmelikle Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle Genel Hükümler, Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitiminin Esasları, Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitiminin YürütülmesveSürekli Mesleki Geliştirme Merkezinin Mali Kaynaklarında değişiklikler yapılarak 29/03/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1. Genel Hükümlerde Yapılan Değişiklikler

1.1. Bu Yönetmeliğin 1. Maddesiyle Yönetmeliğin 2. Maddesinde yapılan değişiklikle yönetmeliğin kapsamı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden; çalışanlar listesine kayıtlı olanlar, meslek mensubu yanında ya da mesleki şirketlerde çalışanlar ile işletmelerde hizmet akdi ile çalışan ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen işleri yapanların, meslek ruhsatlarını edindikleri günden başlayarak meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar tabi olacakları geliştirme eğitimine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

2) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden birinci fıkra kapsamında olmayanlar sürekli mesleki geliştirme eğitiminden muaftır. Ancak, bu durumda olanlar diledikleri takdirde eğitimlere katılabilirler.”

1.2. Bu yönetmeliğin 2. Maddesi ile yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. Maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre,

  1. Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Merkesi kısaltması olan SMGM, SÜRGEM olarak değiştirilmiştir.
  2. Temel Eğitim ve Staj Merkezi(TESMER) Şubesi ibaresi tanımlardan çıkarılmıştır.
  3. Ayrıca tanımlar kısmına aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

Doğrulanabilir eğitim: Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi tarafından planlanarak programlanmış uzaktan ve yüz yüze eğitimler ile Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde diğer mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitim programlarına katılımı,

Kredi: Eğitim faaliyetleri sonucunda elde edilecek ve eğitim yükümlülüğünün tamamlanmasında kullanılacak değerleme ölçütünü,”

2. Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitiminin Esaslarda Yapılan Değişiklikler

2.1. Bu yönetmeliğin 4. Maddesiyle, yönetmeliğin 7. Maddesinde yapılan değişiklikleSÜRGEM’in işlem ve hesapları Birlik Denetleme Kurulu tarafından denetlenecektir.

2.2. Bu yönetmeliğin 6. Maddesiyle, yönetmeliğin 9. Maddesinde yapılan değişiklikle Sürekli mesleki geliştirme eğitimlerine katılmayanlara uygulanacak yaptırımlardan Sermest Muhasebesi Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Kanunu Disiplin hükümleri uygulanmasına ilişkin hüküm kaldırılmıştır.

2.3. Bu yönetmeliğin 8. Maddesiyle, yönetmeliğin 11. Maddesinde yapılan değişiklikle, Sürekli mesleki geliştirme eğitim sürelerine ilişkin hükümler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Buna göre,

 1) Eğitim kapsamındaki meslek mensubunun yılda en az 30 kredilik ve her üç yılda en az 120 kredilik sürekli mesleki geliştirme eğitimi alması gereklidir.

2) Bu eğitimlerin yıllık en az 15 kredi ve her üç yılda en az 60 kredilik kısmının doğrulanabilir olması gerekir.

3) Üç yıllık dönemde “Mesleki Çalışma Standartları ve Etik İlkeler” konusundan en az 3 kredi, “Denetim; Denetim ve Güvence Standartları” konusundan ise en az 2 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

4) Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım, 13 üncü maddede belirtilen diğer faaliyetler ile ikmal edilir.

5) 120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki iki yıl da dahil edilerek yapılır.

6) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının uygulandığı dönemde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.”

2.4. Bu yönetmeliğin 9. Maddesiyle, yönetmeliğin 12. Maddesinde yapılan düzenlemeyle “Doğrulanabilir Eğitimleré e ilişkin hükümler belirlenmiştir.

“Doğrulanabilir eğitimler

1) Doğrulanabilir eğitimlerin SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış, 8 inci maddede belirlenen konularda düzenlenecek uzaktan eğitimlere (senkron ve asenkron) veya Odalarda yapılacak yüz yüze eğitimlere katılım yoluyla tamamlanması şarttır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan zorunlu eğitim kapsamında temel mesleki konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri de aynı sayıda doğrulanabilir eğitim kredisi olarak kabul edilir.

2) Yüz yüze ve uzaktan eğitimde her 50 dakikalık ders bir kredi olarak kabul edilir.

3) Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde her bir gün için en fazla 7 kredi elde edilebilir.

4) Üç yıllık dönemde 60 kredinin üzerinde doğrulanabilir sürekli mesleki geliştirme eğitimi kredisi alınması halinde, bu krediler izleyen üç yıla devredilmez.”

2.5. Bu yönetmeliğin 10. Maddesiyle, yönetmeliğin 13. Maddesinde yapılan düzenlemeyle Sürekli mesleki geliştirme eğitimi kapsamında değerlendirilecek diğer faaliyetler yeniden belirlenmiştir.

Buna Göre,

        1) Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım, aşağıda belirtilen diğer faaliyetler ile ikmal edilir:

a) 12 nci madde kapsamında kazanılan fazla kredilerin kazanıldıkları yıl ve izleyen iki yıllık dönemde diğer faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

b) 8 inci maddede belirtilen programlar çerçevesinde Birlik veya Odalar tarafından gerçekleştirilecek kurs, konferans, seminer, sempozyum, araştırma çalışmaları ve benzeri etkinliklere katılım 3 kredi; bunlara konuşmacı olarak katılma ya da bildiri sunma ile toplantı moderatörlüğü 5 kredi olarak değerlendirilir.

c) SÜRGEM’e akredite olmuş kurum ya da kuruluşlar tarafından 8 inci maddede belirtilen programlar çerçevesinde gerçekleştirilecek kurs, konferans, seminer, sempozyum, araştırma çalışmaları ve benzeri etkinliklere katılım 2 kredi; bunlara konuşmacı olarak katılma ya da bildiri sunma ile toplantı moderatörlüğü 3 kredi olarak değerlendirilir.

ç) SÜRGEM’e akredite olmuş meslek ile ilgili teknik komitelere ve komisyonlara katılım ve bunlarda görev alma 3 kredi olarak değerlendirilir.

d) Stajyer mentorluğu yapanlar mentorluk yaptıkları her ay için 1 kredi kazanırlar. Bu şekilde elde edilen krediler her yıl için 7 krediyi geçemez.

e) Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarında, 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen konularda başarılı olunan her sınav için bir kereye mahsus olmak üzere 10 kredi elde edilir.

f) İşbaşı eğitimleri kapsamında meslek mensupları, bir yıl süre ile hizmet verdikleri her bir müşteri için yıllık 1 kredi elde ederler. Bu şekilde elde edilen kredi üç yıllık dönemde 30 krediyi geçemez.

g) Eğitim konuları ile ilgili olmak kaydıyla bir mesleğin veya faaliyetin icra edilmesi için ilgili mevzuatta lisans, sertifika, yetki belgesi gibi belge alma zorunluluğu bulunan ve bir eğitim ve/veya sınav sonucunda verilen her bir belge için 5 kredi elde edilir.

ğ) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan zorunlu eğitim kapsamında destekleyici konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri aynı sayıda diğer faaliyetler kapsamında kazanılmış eğitim kredisi olarak kabul edilir.

2) Eğitim faaliyetlerinden bir takvim yılı içerisinde elde edilen krediler o takvim yılının kredi hesabında dikkate alınır.

3) Diğer eğitim faaliyetleri kapsamında elde edilen kredilerin SÜRGEM tarafından oluşturulacak elektronik sistem üzerinden beyan edilmesi yeterlidir. Ancak, SÜRGEM tarafından talep edilmesi halinde tevsik edici bilgi ve belgelerin sunulması gerekir.”

2.6. Bu yönetmeliğin 11. Maddesiyle. Yönetmeliğin 14. Maddesinde yapılan düzenlemeyle Sürekli mesleki geliştirme eğitim siciline ilişkin hükümler yeniden belirlenmiştir.

Buna göre;

 1) Odalarda eğitim etkinliklerine katılan meslek mensupları için elektronik ortamda eğitim sicil dosyası oluşturulur. Meslek mensubunun Odalar arası nakil yapması halinde eğitim sicil dosyası elektronik ortamda yeni Odaya aktarılır.

2) SÜRGEM bünyesinde de elektronik ortamda eğitim sicili oluşturulur. Bu sicil, meslek mensuplarının eğitim faaliyetlerine katılımını dijital ortamda izleyecek ve Odalardaki sistemle entegre çalışacak şekilde yapılandırılır.”

3. Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitiminin Yürütülmesinde Yapılan Değişiklikler

3.1. Bu yönetmeliğin 13. Maddesiyle, yönetmeliğin 16. Maddesinde yapılan düzenlemeyle Eğitimler, Yönetmelik kapsamında Odalar ya da SÜRGEM tarafından yürütülecek eğitim programları, SÜRGEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esas dahilinde yetkilendirilecek eğitmenler tarafından yürütülür.”

3.2. Bu yönetmeliğin 14. Maddesiyle, yönetmeliğin 17. Maddesinde yapılan düzenlemeyle, Doğrulanabilir eğitimlerin yüz yüze yapılması halinde bu eğitimler Oda Yönetim Kurullarının sorumluluğunda yürütülecektir.

3.3. Bu yönetmeliğin 16. Maddesiyle, yönetmeliğin 19. Maddesinde kapsamında eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin faaliyetler aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre,

Eğitim programlarının uygulanması aşamasında aşağıdaki işlemler yürütülür:

a) Eğitimin konusu, günü, kredisi ve eğitmeni uygun tarihlerde eğitime katılacak meslek mensubuna duyurulur.

b) Eğitim materyalleri, eğitime katılacak meslek mensuplarının tamamına ulaştırılır.

c) Programın değerlendirilmesi amacıyla katılımcılara anket formları dağıtılır ve anket formlarının değerlendirilmesi yapılır.”

4. Sürekli Mesleki Geliştirme Merkezinin Mali Kaynaklarında Yapılan Değişiklikler

4.1. Bu yönetmeliğin 20. Maddesiyle, yönetmeliğin 23. Maddesinde yapılan değişiklikle SÜRGEM giderleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

a) SÜRGEM’de ve Odalarda eğitim amacıyla yapılan yatırımlar ve demirbaş giderleri

b) Görsel ya da basılı eğitim materyali hazırlama ve buna ilişkin yatırım giderleri,

c) Personel giderleri,

ç) Yol ve seyahat giderleri,

d) Huzur hakları.

e) Eğitim ve eğitmen giderleri

5. Çeşitli ve Son Hükümlerde Yapılan Değişiklikler

5.1. Bu yönetmeliğin 21. Maddesiyle, yönetmeliğin 24. Maddesi kapsamında, Muafiyet ve sonradan kapsama dahil olmaya ilişkin hükümler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

     1) 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına girmeyen meslek mensupları SÜRGEM’e bildirmek suretiyle sürekli mesleki geliştirme eğitiminden muaf tutulurlar.

    2) Ruhsatlı olmasına rağmen çalışmıyor olma veya benzeri durumlarda zorunlu eğitim yükümlülüğü bulunmayan meslek mensuplarının, zorunlu eğitim kapsamındaki faaliyetlere başlamaları halinde eğitim yükümlülükleri, faaliyete başladıkları yıl başlar. Bu durumdaki meslek mensuplarından ilk yıl için en az 30 kredi alma şartı aranmaz. Bu kapsamdaki meslek gruplarının, işe başladıkları yıla ilişkin eğitim yükümlülüklerini takip eden iki yılda tamamlamaları şarttır.

Sirküler ( 2023 / 261 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir