Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) 25/10/2022 Tarihli Ve 31994 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı

Tebliğ ile, Kdv2 beyannamesin beyan süresinden sonra verilmesi durumunda Kdv1 beyannamesinden indirim uygulamasında, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulamasında, İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşleme İlişkin Mal ve Hizmet Alımları ile İlgili Kur Farklarına ilişkin düzenlemeler ve Teminat karşılığında kapılan iade işlemlerinde bazı değişiklikler yapıldı.

1. Kdv2 Beyannamesin Beyan Süresinden Sonra Verilmesi Durumunda Kdv1 Beyannamesinden İndirim Uygulamasında Yapılan Değişiklikler;

Katma Değer Vergisi Genel uygulama tebliğinin(I/C-2.1.1.2.) bölümünde yapılan değişiklik ile Kdv2 beyannamesin beyan süresinden sonra verilmesi durumunda kanuni süresinden sonra verilen Kdv2 beyannamesi üzerine tahakkuk eden verginin ilk ödendiği tarihe tekabil gelen aya ait Kdv1 beyannamesinden indirim konusu yapılabilecek.

Örneğin;“2 No.lu KDV Beyannamesi yanlışlıkla süresinden sonra 20 Ağustos tarihinde verilirse ve tevkif edilen 126 TL tutarındaki KDV 5 Eylül tarihinde ödenirse söz konusu KDV, en erken ödemenin yapıldığı Eylül dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Uygulama Tarihi; 25/10/2022

2. Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde Uygulanan Tevkifat Oranında Yapılan Değişiklik;

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.1.) bölümünde yapılan dğişiklik ile Demir-Çelik ürünlerinin tesliminde uygulanan 4/10 oranındaki tevkifat oranı  01/11/2022 tarihi itibari ile 5/10 oranında uygulanacak. 

Ayrıca demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin Payları Borsa İstanbul A.Ş.’nde işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.

3. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulamasında Yapılan Değişiklikler;

3.1. Tebliğin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması (III/B-3.) bölümünde yapılan değişiklik ile, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan gıda maddelerinin takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür. Uygulama Tarihi; 01/11/2022

3.2. Tebliğin Yıl İçinde Nakden İade İşlemleri Bölümünde((III/B-3.2.5.) yapılan ilave uygulamayla, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların teslimlerinden doğan yılı içinde nakden iade tutarı, Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde işlemlerin yapıldığı yılın Ocak-Haziran dönemi için altı aylık olarak ve Haziran dönemi sonu itibarıyla hesaplanır. Benzer şekilde, 10.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılır. Uygulama Tarihi; 01/11/2022

4. İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşleme İlişkin Mal Ve Hizmet Alımları İle İlgili Kur Farklarına İlişkin Düzenleme;

Tebliğin iade tutarının hesabı ve iadeye dayanak işlem ve belgeler kapsamında İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşlemle İlgili Yüklenilen Kur Farklarına ilişkin (IV/A-1.6.) bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi.

“1.6. İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşleme İlişkin Mal ve Hizmet Alımları ile İlgili Kur Farkları

Tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellef lehine veya aleyhine kur farkı ortaya çıkabilmektedir.

Mükellef aleyhine ortaya çıkan kur farkı üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilmesi mümkündür. Ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV hesabına dahil edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilir.

Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak lehine oluşan kur farkı nedeniyle KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir. Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerekmektedir. İadeye konu edilemeyen bu tutarın ise kur farkının ortaya çıktığı dönem indirim hesaplarına alınması mümkündür. Söz konusu kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması halinde ise iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.” Uygulama Tarihi; 25/10/2022

5. Teminat Karşılığında Kapılan İade İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler;

Tebliğin Teminat Karşılığı İade işlemleri((IV/A-5) bölümlerinde yapılan düzenlemeler ile Teminat karşılığında kapılan iade işlemlerinde 01/11/2022 tarihi itibari ile “sigorta şirketi kefalet senetleri” de teminat olarak kabul edilecektir. 

Sirküler ( 2022 / 217 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir