213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya İlişkin Usul ve Esasların Belirlediği Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04/08/2022 Tarihli Ve 31913 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayınlandı.

1. Yönetmeliğin Kapsamında Yapılan Değişiklikler;

Yönetmeliğin 2. Maddesinde yapılan değişiklik ile yönetmelik yapsam genişletilerek aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi.

Bu Yönetmeliğin kapsamına; ikmalen, re ’sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyai cezaları (Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen ceza hariç) ile 5.000 Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları girer. Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre  tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ‘de ilan edilecektir.

2. Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisinde Yapılan Değişiklikler;

Yönetmeliğin 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile Uzlaşma Komisyonlarının yetkisi aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi.

Kanunun Ek 1 inci maddesi ile Kanunun kapsamına giren ve ikmalen, re ’sen veya idarece tarh ve tebliğ edilmiş olan vergi, resim ve harçlar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarından hangilerinde uzlaşma yoluna gidilebileceği ve uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim, harç ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza miktarlarının tayini hususunda Bakanlık (il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) yetkili kılınmıştır. Bakanlığa tanınan bu yetkiye dayanılarak uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim, harç, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarları genel tebliğler ile belirlenir.

3. Uzlaşma Komisyonlarının Kurulmasına İlişkin Hükümlerde Yapılan Değişiklikler;

Yönetmeliğin 6. Maddesinde yapılan değişiklik ile,

3.a. Uzlaşma Komisyonlarının Kurulmasına ilişkin hükümler aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi.

Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için üç kişilik vergi dairesi uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezî Uzlaşma Komisyonu kurulur. Gerek görüldüğü takdirde, söz konusu komisyonların beş kişiden teşekkül ettirilmesine, Merkezî Uzlaşma Komisyonu ve vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonunda Gelir İdaresi Başkanı, vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde vergi dairesi başkanı, vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde ise defterdar karar vermeye yetkilidir. Bu durumda diğer iki üye söz konusu komisyonlara üye olabilecekler arasından belirlenir.

3.b. Vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonunun oluşumuna ilişkin hükümler aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi.

Vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu: Vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları ile defterdarlık uzlaşma komisyonlarının uzlaşma yetkisini aşan, ancak Merkezî Uzlaşma Komisyonuna ilişkin yetki sınırının altında kalan uzlaşma taleplerinin incelenmesi için kurulan bu komisyon, Gelir İdaresi Başkanı tarafından belirlenen gelir idaresi başkan yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri veya gelir idaresi daire başkanları ile gelir idaresi grup başkanlarından birinin başkanlığında, gelir idaresi daire başkanı ve/veya grup başkanları ve/veya hukuk müşavirleri ve/veya müdürlerden oluşur.”

4. Uzlaşma Talep Dilekçesinin Verilmesine İlişkin Yapılan Değişiklikler;

Yönetmeliğin 7. Maddesinde yapılan değişiklik ile uzlaşma talep dilekçesi interaktif vergi dairesi üzerinden de gönderilebilecek.

5. Ödeme Şeklinde Yapılan Değişiklikler;

Yönetmeliğin 15. Maddesinde yapılan değişiklikle Uzlaşma vaki olmadığı takdirde ödeme şeklinde değişiklik yapılarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Kanunun 112 nci ve 368 inci maddesi ile 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü çerçevesinde,”

6. Uzlaşma Konusu Yapılabilecek Ve Yapılamayacak Cezalara İlişkin Değişiklikler;

Yönetmeliğin 16. Maddesinde yapılan değişiklik ile Uzlaşma Konusu Yapılabilecek ve Yapılamayacak Cezalar aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi.

Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen cezalar uzlaşma konusu yapılamaz. Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları uzlaşma konusu yapılabilir. Ayrıca 5.000 Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu yapılabilir.”

7. Yürürlük;

Bu Yönetmelik 04/08/2022 tarihinde yürürlüğe girer. 

Sirküler ( 2022 / 192 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir