193 Sayılı GV Kanunun Geçici 67. maddesi, 2006/10731 sayılı bakanlar kurulu kararında geçici 2. ve 3. Maddelerinin uygulanma sürelerinde değişiklik yapılmasına ve geçici madde eklenmesine ilişkin 5752 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı.

1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2’nci ve geçici 3’üncü maddelerinde yer alan 30/6/2022” ibareleri “31/12/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

-Vadesiz ve özel cari hesaplara hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak tefkifat oranlarının uygulanma süresi 31.12.2022 tarihine,

-Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan oranların uygulanması 12.12.2022 tarihine uzatıldı.

2- Aynı Karara aşağıdaki geçici 5 madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %5 olarak uygulanır.

3- 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Karar, kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4- 30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında altın depo hesapları, altın cinsinden katılma fonu hesapları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sirküler ( 2022 / 171 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir