Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Kira Ödemelerindeki İndirimli Tevkifat Uygulama Süresi İle GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Bazı İndirimli Tevkifat Oranlarının Süresini 30.09.2021 Tarihine Kadar Uzatan Karar Yayımlanmıştır.

30.07.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazetede 4311 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Anılan Karar ile; kira ödemelerindeki Gelir veya Kurumlar Vergisi tevkifat oranı indirimin süresi 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih) dahil uzatılmıştır.

Karar ile ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 maddesi kapsamında belirlenen bazı kazanç ve iratlara uygulanacak indirimli tevkifat oranlarının süresi 30.09.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

30 Temmuz 2021 CUMAResmî GazeteSayı : 31553

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4311

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ve aynı Kanunun Geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

29 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

29/7/2021 TARİHLİ VE 4311 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan “31/7/2021” ibareleri “30/9/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/7/2021” ibareleri “30/9/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan “31/7/2021” ibaresi “30/9/2021”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan “31/7/2021” ibaresi “30/9/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi, 1/8/2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi, 1/8/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 3 üncü ve 4 üncü maddeleri, 1/8/2021 tarihinden 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.

Sirküler ( 2021 / 136 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir