Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Cins Tashihinde Tapu Harcı Ödenmesi İle İlgili Düzenlemelerin Yapıldığı Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.

29.07.2021 tarih ve 31552 sayılı Resmi Gazete’de 88 Seri No’lu “Harçlar Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğ ile; 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan ve 492 sayılı Harçlar Kanununda yapılan düzenlemelerin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

29 Temmuz 2021 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 31552

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 88)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve 132 nci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca cins tashihi harcının tahsiline ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulamasına yönelik düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

“MADDE 9 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “vergi dairesine” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 10 – 492 sayılı Kanunun 132 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu işlemleri:” başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a) bendine göre tahsil edilmesi gereken cins tashihi harcı, ilgili belediyesince yapı kullanma izni harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir. Bu suretle tahsil olunan harçlar; şekil, içerik ve muhteviyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile cins tashihi harcının tahsiline yetkili vergi dairesine, tahsil edildiği günün akşamına kadar bildirilip ödenir. Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine süresinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili belediyeden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Süresinde vergi dairesine beyan edilmeyen tutarlar hakkında 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. İşlemden doğan harçları tamamen almadan işlem yapan belediye personeli ve ilgili belediyeler harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludur.””

Cins tashihi harçlarının belediyelerce tahsil edilmesi ve bildirimi

MADDE 3 – (1) 7327 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik ve 132 nci maddesine eklenen hükümle, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 13/a fıkrasında yer alan cins tashihi harçlarının, belediyelerce yapı kullanma izninin (iskan belgesinin) verilmesinden önce vergi dairesine ödenmesi uygulamasına son verilmekte, söz konusu harçların belediyelerce yapı kullanma izin harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilmesi sağlanmaktadır.

(2) Belediyeler tarafından peşin olarak tahsil olunan cins tashihi harçları, bir örneği Tebliğin ekinde yer alan “Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim” ile belediyenin muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesine/malmüdürlüğüne, tahsil edildiği günün akşamına kadar bildirilip ödenir.

(3) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, cins tashihi harçlarını tahsil eden belediyelere, “Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim”i 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:340 ve 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:346)’nde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Bildirimin süresinde elektronik ortamda gönderilmemesi durumunda, 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

(4) “Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim”i, mevcut şifresi bulunan belediyelerin daha önce beyannamelerin elektronik ortamda gönderilebilmesi için kendilerine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile; mevcut şifresi bulunmayan belediyelerin ise muhtasar yönünden bağlı oldukları vergi dairesine/malmüdürlüğüne müracaat etmeleri durumunda kendilerine verilecek olan kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

(5) Harç bildiriminin süresi içinde verilmemesi durumunda, ilgili belediyeler hakkında 213 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Bildirim ile bildirilen harcın süresinde ödenmemesi halinde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre harcın ilgili belediyeden takip ve tahsili sağlanır.

(7) Cins tashihi harcının tamamını almadan işlem yapan belediye görevlileri ve harcın tahsiline yetkili belediyeler, harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludur.

(8) Tapu müdürlükleri tarafından 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/13-a fıkrası kapsamında yapılacak cins değişikliği işlemlerinde, söz konusu harcın belediyelerce verilen bildirime dahil edilip edilmediği kontrol edilir, işleme konu cins tashihi harcının bildirime dahil edilmediği veya eksik dahil edildiğinin tespiti durumunda, bu durum söz konusu harcın tahsili için belediyenin muhtasar yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine/malmüdürlüğüne bildirilir.

Yapı kullanma izninin valilikler ve diğer kurum/kuruluşlarca verilmesinde cins tashihi harcının tahsili

MADDE 4 – (1) Yapı kullanım izninin belediyeler dışında valilikler ve diğer kurum/kuruluşlarca verildiği durumlarda, cins tashihi harçlarının vergi dairelerince tahsiline 14/3/2009 tarihli ve 27169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)’nde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde devam edilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

              EK – 1
BELEDİLERCE TAHSİL EDİLEN CİNS TASHİHİ HARCINA İLİŞKİN BİLDİRİM
                
       
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YIL AY GÜN
                
                
TABLO – 1  BİLDİRİMİ YAPAN BELEDİYENİN       
                
Vergi Kimlik No 
                
Unvanı 
                
Adresi 
                
Telefon Numarası 
                
            ……. BELEDİYESİ 
            Adı Soyadı 
             İmza-Mühür 
               
TABLO – 2  HARÇ BİLDİRİMİ      Tarih 
                
Harç Tahsil Edilen MalikinTapu Taşınmaz Kimlik No(*)Taşınmazın Bulunduğuİşlem Tesisi Tam/ Kısmi  (***)Bağımsız Bölüm veya Sair   Tesis   Adedi      (****)Tahsilata Ait BelgeninTahsilat Tutarı
T.C./ Vergi Kmlik No.suAdı Soyadı/ Unvanıİl/İlçeAdaParselPaftaMahalleSokak/ CaddeBina NoBlok No (**)TarihiSeri No.su
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            Ödenecek Toplam Harç Tutarı 
(*) ·Tapu idaresi tarafından üretilen, yapının üzerine inşa edildiği taşınmazın kimlik numarasını ifade eder.
(**) Aynı parsel içerisinde birden fazla blok olması durumunda blok numaraları yazılır
( ***) Cins tashihi işlemi yapılacak binanın tamamı için işlem tesis edilmesi durumunda tam, söz konusu bina içerisinde yer alan bağımsız bölümlerin bir kısmı için işlem tesis edilmesi durumunda kısmi seçilecektir.
(****) Cins tashihi yapılacak binada yer alan bağımsız bölüm veya sair tesis adedi toplamı yazılacaktır.
Sirküler ( 2021 / 134 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir