Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.

27.05.2021 tarih 31493 sayılı Resmi Gazete’de III-55.01.ç nolu Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği(III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Tebliğ ile; Portföy Yönetim Şirketlerinin başlangıç Sermaye tutarı 6.000.000,00 TL. çıkartılmış, portföy büyüklüğüne göre asgari özsermaye tutarları yeniden belirlenmiştir. Faaliyette bulunan şirketlerin ise belirlenen yeni sermaye ve öz sermaye tutarlarına çıkarmaları için 31.12.2021 tarihine kadar süre verilmiştir.

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

27 Mayıs 2021 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 31493

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-55.1.ç)

MADDE 1 – 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Başlangıç sermayesinin en az 6.000.000 TL olması,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetilen portföy büyüklüğü;

a) 200.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 6.000.000 TL,

b) 200.000.001 TL’den 1.000.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 8.000.000 TL,

c) 1.000.000.001 TL’den 7.500.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 10.000.000 TL,

ç) 7.500.000.000 TL’yi aşan Şirketin özsermayesinin asgari 20.000.000 TL,

olması zorunludur.

(2) Şirketin bu maddenin birinci fıkrası kapsamında sahip olması gereken asgari özsermaye tutarının hesaplamasına esas portföy büyüklüğü tutarının belirlenmesinde, son üç ayın sermaye yeterliliğine ilişkin tablolarında yer alan yönetilen portföy büyüklüğü tutarlarının aritmetik ortalaması dikkate alınır. Öte yandan, yönetilen portföy büyüklüğünün 15.000.000.000 TL’yi aşması halinde, 15.000.000.000 TL’yi aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermayeye sahip olunması gerekmektedir. Şirketin özsermaye tutarının 40.000.000 TL’yi aşması halinde ilave özsermaye şartı aranmaz.”

“(4) Şirket, bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra Kurulun aracı kurumlara ilişkin sermaye yeterliliği yükümlülüklerine de tabidir. Sermaye yeterliliği düzenlemeleri kapsamında Şirketin asgari özsermaye yükümlülüğü tutarı belirlenirken, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası çerçevesinde hesaplanacak yönetilen portföy büyüklüğü tutarına karşılık gelen özsermaye tutarı dikkate alınır. Şirketin asgari ödenmiş sermaye tutarı ise 6.000.000 TL’den az olamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruluş izni alan şirketler, en geç 31/12/2021 tarihi itibarıyla bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 28 inci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları hükümlerine uyum sağlamak zorundadırlar.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul tarafından karara bağlanmamış kuruluş başvurularında asgari başlangıç sermayesi olarak bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki tutar uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
2/7/201328695
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-22/6/201429038
2-31/12/2014                      29222 (4. Mükerrer)
3-17/1/201729951
Sirküler ( 2021 / 98 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir