Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Koronovirüs Salgınıyla Mücadele Kapsamında Alınan Tedbirlerden Etkilenen ve Bakanlık Tarafından Tespit Edilen Sektörlerde Faaliyet Gösteren Esnaf ve Sanatkârlara Hibe Desteği Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

21.05.2021 tarih ve 31487 sayılı Resmi Gazetede 3998 nolu “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Anılan Karar ile; Koronovirüs salgınıyla mücadele kapsamında alman tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen ve ekonomik faaliyet konulan Bakanlık tarafından belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası Hibe Desteği yapılacaktır. Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecektir.

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

21 MAYIS 2021 CUMAResmî GazeteSayı : 31487

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3998

Ekli “Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

20 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Karar, koronovirüs salgınından işleri ve/veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık; Ticaret Bakanlığını,

b) Esnaf ve sanatkâr: Koronovirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârları,

c) Gerçek kişi tacir: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirleri,

ç) Hibe desteği: Bu Karar kapsamında yapılacak karşılıksız desteği,

ifade eder.

Hibe desteği

MADDE 3- (1) Hibe desteği, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bu Karar kapsamındaki hibe desteği, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı ve 453 üncü maddelerine göre Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilir.

(2) Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konulan Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirasıdır.

(3) Hibe desteğinden, 17/5/2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konulan üzerinden faydalanabilir.

(4) Bu Karar kapsamında desteklerden faydalanan esnaf ve sanatkârlar, 28/12/2020 tarihli ve 3340 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararın 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden istisnadır.

(5) Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. ‘

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakam yürütür.

Sirküler ( 2021 / 94 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir