Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Ekranı İnternet Vergi Dairesinde Uygulamaya Açılmıştır.

Bilindiği üzere 13.07.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 529 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.08.2021 tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil) mükelleflere gerçek faydalanıcı bilgisini yapma zorunluluğu getirilmişti. Müşavirliğimiz tarafından yayımlanan 14.07.2021 tarihli ve 2021/126 sayılı sirkülerimizde gerekli açıklamalara yer verilmişti.

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorunda olmakla birlikte ilk bildirimin kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişiler tarafından, en geç 31.08.2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini form ile elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Kapsama giren mükellefler ve diğer kişiler tarafından bildirim; İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” doldurularak verilecektir.

İnternet Vergi Dairesi uygulamasında söz konusu bildirimlerin alınmaya başlandığı menüler kullanıma açılmıştır.

Bildirimin yapılacağı ekranlar sırasıyla aşağıdaki gibidir.

Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri

  • FATURA/ÇEK Bilgileri
  • Belge Basım Bilgileri
  • Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu
  • Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu

Gerçek Faydalanıcıya ilişkin bildirim formu tıklandığında aşağıdaki bilgiler ve form ortaya çıkmakta olup, formu bu açıklamalar doğrultusunda doldurularak sistem üzerinden gönderilecektir.

“GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formuna Ait Bilgiler

1. Bu form 529 no’lu VUK Genel Tebliğinin hükümleri çerçevesinde doldurulacaktır.

2. Bu form doldurulurken:

    >> Tüzel kişilerde:

          a) Tüzel kişiliğin hamiline yazılı senetler dâhil yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,

          b) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

          c) (a) ve (b) bentleri kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler;gerçek faydalanıcı olarak bildirilecek olup, bu kişiler hakkında formun A. bölümü doldurulacaktır.

    >> Tüzel kişiliği olmayan adi ortaklık veya iş ortaklığı gibi teşekküllerde:

         a) Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

         b) (a) bendi kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde tüzel kişiliği olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla, gerçek faydalanıcı olarak bildirilecek olup, bu kişiler formun A. bölümünü dolduracaktır.

    >> Trust ve benzeri teşekküllerde; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatına haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak bildirilecek olup, bu kişiler hakkında formun B. bölümü doldurulacaktır.

3. Gerçek faydalanıcı bilgisinde değişiklik olduğu takdirde 529 no’lu VUK Genel Tebliğinin 6. maddesinin 3. fıkrası ve 7. maddesinin 9. fıkrası uyarınca bildirim yapılması gerekmektedir.

4. Bilgisi verilen kişinin anılan şirketteki gerçek faydalanıcılığı hissedarı olduğu bir başka şirketten kaynaklanıyorsa bu şirket(ler)in de açıklama alanında belirtilerek hisse oranı örnekte anlatılan şekilde hesaplanmalıdır. A şirketinin %80 hissesine sahip olan bir B şirketinin %40 oranında hissedarı olan X kişisinin, A şirketine ilişkin bildirimde %80 x %40 = %32 oranında hisse sahibi olduğu bildirimi yapılmalıdır. Ayrıca hangi şirket(ler) aracılığıyla dolaylı ortak olduğu tablo üzerinde yer alan açıklama alanında belirtilmelidir.

Bir gerçek kişinin hissedarlığının hem doğrudan hem de bir başka tüzel kişi ortaklığı nedeniyle dolaylı olması durumunda, formun “Ortaklık Şekli” kısmını “doğrudan ve dolaylı” olarak bildirip “Şirketteki Hisse Oranı” kısmına doğrudan ve yukarıdaki şekilde hesaplanan dolaylı hisselerinin toplam değeri bildirilmelidir.

5. Trust ve trust benzeri yasal oluşumlarda gerçek faydalanıcının tüzel kişi olması durumunda açıklama alanında bahse konu tüzel kişiliğin gerçek faydalanıcı olma sebebi, hisse oranı belirtilmelidir. Örnek: Yurt dışında kurulu bir trustın mütevellisi C şirketi ise C şirketinin %25’den fazla hissesine sahip olan Y gerçek kişisi trustın gerçek faydalanıcısıdır.”

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Sirküler ( 2021 / 139 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir