Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 2.670 TL. ye Çıkarılmıştır.

25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazetede, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından çıkartılan 2021/1 sayılı Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Anılan tebliğ ile; Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst sınırı 29.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2.225,00 TL. den 2.760,00 TL. na çıkartılmıştır. 2010 /2 sayılı Tebliğ’den önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı için ödeme sınırı ise 1.345,00 TL. den 1.680,00 TL. na çıkarılmıştır.

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

25 Ocak 2021 PAZARTESİResmî GazeteSayı : 31375

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE

ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2021/1)

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası” ibareleri “ikibinaltıyüzyetmiş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “binüçyüzkırkbeş Türk Lirası” ibareleri “binaltıyüzseksen Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 29/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Sirküler ( 2021 / 28 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir