Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: 2021 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler değişmiştir.

Bilindiği üzere; 26.12.1992 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde maliyet hesaplarının uygulamada esneklik sağlamak üzere iki seçenek halinde 7/A ve 7/B olarak sunulduğu,

  • 7/A  seçeneğinde giderlerin defter-i kebirde fonksiyon esasına göre,
  • 7/B seçeneğinde ise çeşit esasına göre,

belirlendiği, bu suretle, işletmelere giderlerin bölümlenmesinde ve defter-i kebirde izlenmesinde kendi organizasyon yapılarına, büyüklüklerine ve ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmeleri için kolaylık sağlandığı, farklı maliyet hesaplama yöntemlerine uyulabilmesi açısından da geniş bir esneklik tanındığı belirtilmiştir.

Yine, 18.09.1994 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ile yapılan düzenlemeyle de 7/A seçeneğini uygulamak zorunda olan işletmelerin tespitinde kullanılan kriterleri netleştirilerek bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar lirayı veya net satışlar toplamı 50 milyar lirayı aşan üretim ve hizmet işletmeleri için 7/A seçeneği zorunlu hale getirilmiştir. Aynı Tebliğde ayrıca aktif ve net satışlar toplamları bu rakamların altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneğinin zorunlu olmadığı, bu işletmelerin 7/A ve 7/B seçeneğinden herhangi birini tercih edebilecekleri belirtilmiştir.

Daha sonra 19.12.2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 10 Sıra No.lu MSUGT’de; tebliğde yer alan parasal hadlerin, takip eden yıllarda Bakanlıklarınca ayrıca bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı; bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 lira ve daha düşük olan tutarların dikkate alınmayacağı, 50 liradan fazla olan tutarların ise 100 liraya yükseltileceği belirtilmiştir.

2020 yılında; 2019 Yılı Aktif Toplamı 4.228.500 TL veya Net Satışlar Toplamı 8.456.700 TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2020 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundaydılar. Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 28.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 521 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 yılı için %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 2020 Yılı Aktif Toplamı 4.613.700 TL. veya Net Satışlar Toplamı 9.227.100 TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2021 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

2020 Yılı Aktif Toplamı 4.613.700 TL ve Net Satışlar Toplamı 9.227.100 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2021 yılında 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebileceklerdir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Sirküler ( 2021 / 25 )