Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: 2021 Yılında Çevre Kanunu Uyarınca Kesilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2021/2 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır.

13.01.2021 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazetede 2021 / 2 sayılı “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

Anılan tebliğ ile; 24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve 2021 yılında (01.01.2021 / 31.12.2021) 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarına ilişkin 201/1 sayılı tebliğ yürürlükten kaldırılarak yeni tebliğdeki tutarların uygulanması öngörülmüştür.

Bahse konu Tebliğ metnine ve ekine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

13 Ocak 2021 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 31363

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2021/2)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

2872 sayılı Çevre Kanununun20 nci maddesininKanundaki ceza miktarı1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak ceza 
(a) bendindeki ceza miktarları1.250 TL2.067 TL 
2.500 TL4.136 TL 
1.250 TL2.067 TL 
5.000 TL8.272 TL 
10.000 TL16.547 TL 
(b) bendindeki ceza miktarı24.000 TL96.541 TL 
48.000 TL193.135 TL 
(c) bendindeki ceza miktarları6.000 TL24.123 TL 
2.000 TL8.030 TL 
300 TL1.192 TL 
(d) bendindeki ceza miktarları(b) bendi için(b) bendi için 
48.000 TL193.135 TL 
96.000 TL386.286 TL 
(c) bendi için(c) bendi için 
12.000 TL48.275 TL 
4.000 TL16.082 TL 
600 TL2.399 TL 
(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak: 
10.000 TL16.547 TL. 
15.000 TL24.821 TL 
(e) bendindeki ceza miktarı10.000 TL40.223 TL 
(f) bendindeki ceza miktarı60.000 TL241.424 TL 
(g) bendindeki ceza miktarı6.000 TL24.123 TL 
(h) bendindeki ceza miktarları400 TL1.594 TL 
1.200 TL4.813 TL 
4.000 TL16.082 TL 
12.000 TL48.275 TL 
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarlarıGroston başına*:Groston başına*: 
400 TL661,94 TL 
100 TL165,49 TL 
10 TL16,54 TL. 
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarlarıGroston başına*:Groston başına*: 
30 TL120,60 TL 
6 TL24,06 TL 
100 KR382 KR 
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarlarıGroston başına*:Groston başına*: 
200 TL330,97 TL 
40 TL66,20 TL 
10 TL16,54 TL 
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarlarıGroston başına*:Groston başına*: 
100 TL165,49 TL 
20 TL33,10 TL 
10 TL16,54 TL 
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları24.000 TL96.561 TL 
600 TL2.399 TL 
(ı) bendininyedinci paragrafındaki ceza miktarları100.000 TL100.000 TL 
(i) bendindeki ceza miktarı1.000 TL4.007 TL 
(j) bendindeki ceza miktarları24.000 TL96.561 TL 
600 TL2.399 TL 
(k) bendindeki ceza miktarları20.000 TL80.465 TL 
100.000 TL402.385 TL 
(l) bendindeki ceza miktarlarıDekar başına*:Dekar başına*: 
20 TL100.000 TL:den80,39 TL100.000 TL.den 
300.000 Tl ‘ye kadarSanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde300.000 TLMetkreküp başına*:300.000 Tl ‘ye kadarSanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde300.000 TLMetkreküp başına*: 
450 TL450 TL 
(m) bendindeki ceza miktarları6.000 TL24.123 TL 
4.000 TL16.082 TL 
(n) bendindeki ceza miktarları48.000 TL193.135 TL 
1.200 TL4.813 TL 
(o) bendindeki ceza miktarı12.000 TL48.275 TL 
(p) bendindeki ceza miktarı24.000 TL96.561 TL 
(r) bendindeki ceza miktarları90.000 TL den90.000 TL den 
360.000 TL’ye kadar300.000 TL360.000 TL’ye kadar300.000 TL 
(s) bendindeki ceza miktarı1.000 TL1.000 TL 
(t) bendindeki ceza miktarı2.000.000 TL8.047.986 TL 
(u) bendindeki ceza miktarı2.000.000 TL8.047.986 TL 
(v) bendindeki ceza miktarı100.000 TL den402.385 TL’den 
1.000.000 TL’ye kadar4.023.983 TL’ye kadar 
(y) bendindeki ceza miktarı100.000 TL den402.385 TL’den 
1.000.000 TL’ye kadar4.023.983 TL’ye kadar 
(aa) bendindeki ceza miktarıTon başına*:Ton başına*: 
100 TL165,49 TL 
(bb) bendindin 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarıMetrekare başına*:Metrekare başına*: 
15.16 TLElektronik ortamda satış yapanlara3.000 TL den30.000 TL’ye kadar16,54 TLElektronik ortamda satış yapanlara3.000 TL den30.000 TL’ye kadar 
(bb) bendindin 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarı15.000 TL15.000 TL 
(bb) bendindin 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarı1.500 TL1.500 TL 
(cc) bendindeki ceza miktarı20.000 TL20.000 TL 
(çç) bendindeki ceza miktarı24.000 TL36.000 TL24.000 TL36.000 TL 
(dd) bendindeki ceza miktarı10.000 TL10.000 TL 
(ee) bendindeki ceza miktarı20.000 TLMetrekare başına*:15.16 TL.Metrekare başına*:100 TL20.000 TLMetrekare başına*:15.16 TL.Metrekare başına*:100 TL 
(ff) bendindeki ceza miktarı10.000 TL5.000 TL10.000 TL5.000 TL 
(gg) bendindeki ceza miktarı300.000 TL300.000 TL 
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarlarıBelediyelerde;Belediyelerde; 
· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: 
50.000 TL201.183 TL 
· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda: 
30.000 TL120.707 TL 
· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda: 
20.000 TL80.465 TL 
· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda: 
10.000 TL40.223 TL 
· Organize Sanayi Bölgelerinde:· Organize Sanayi Bölgelerinde: 
100.000 TL402.385 TL 
· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: 
60.000 TL241.424 TL 
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.
Sirküler ( 2021 / 22 )