Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: 2021 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı.

29.12.2020 tarih ve 31349 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 87 Seri No’lu “Harçlar Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Tebliğ ile; 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, konsolosluklarca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarları ve değerli kağıt bedellerinin hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayıları ilan edilmiştir.

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

29 Aralık 2020 SALIResmî GazeteSayı : 31349 (Mükerrer)

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 87)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu ve mükerrer 138 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsaller

MADDE 3 – (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 7,88 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için4,290
492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için2,080
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin “I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için0,630
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için0,570
492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için1,680
492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için1,000

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sirküler ( 2021 / 5 )