Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: 2021 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Belirlenmiştir.

1. ASGARİ ÜCRET :

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 28.12.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Kararı uyarınca, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret aşağıdaki şekildedir. (30 Aralık 2020 Tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete):

Anılan kararda Milli seviyede tek asgari ücret tespitine karar verilmiş olup,

2021 Yılında Uygulanacak Tutar ( 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 Arası) :

GÜNLÜK     AYLIK    .
119,25 TL3.577,50 TL

Bahse Konu Komisyon Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

2. SİGORTA PRİM HESABINA ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRLARI :

Bilindiği üzere; 6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmişti. Bu doğrultuda değişen asgari ücret tutarına bağlı olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca prim kesintisi hesabına esas kazancın alt ve üst sınırlarının yeni tutarlarının da aşağıdaki şekilde dikkate alınması gerekmektedir.

2021 Yılında Uygulanacak Tutar ( 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 Arası) :

 Günlük TutarAylık Tutar
Alt sınır (Taban)119,25 TL3.577,50 TL.
Üst sınır (Tavan)894,38 TL26.831,40 TL.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. Maddesindeki diğer hükümlerin de uygulamada dikkate alınması gerekmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararının metnine aşağıda yer verilmiş bulunmaktadır.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

30 Aralık 2020 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 31350

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 28/12/2020

Karar No: 2020/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4/12/2020 tarihinde başladığı çalışmalarını 28/12/2020 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oy birliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında (119,25) yüz on dokuz lira yirmi beş kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

3) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartlan ve 2021 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında (119,25) yüz on dokuz lira yirmi beş kuruş olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

Sirküler ( 2021 / 1 )