Size Her Zaman İçin
Daha Fazlasını Öneriyoruz


Hakkımızda

Kısaca Biz

Firmamız 1988 yılında A.Hadi Akmugan ve ortakları tarafından muhasebe ve denetim faaliyetine başlamıştır. 1989 yılında çıkan 3568 sayılı meslek yasası kapsamında SMMM ünvanı alarak faaliyetine devam etmiştir. 2015 yılında sonra ise Hak Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. bünyesinde Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yanı sıra bağımsız denetim faaliyetine de başlanmıştır. Bu meslekleri bağımsız ve tarafsız olarak yürütmek üzere gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ile işletmelerin sağlıklı ve güvenilir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemek ve değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililer ve resmi mercilerin yararına tarafsız bir şekilde sunmak amaç edinilmiştir. Şirketimiz konularında uzman olan öğretim görevlisi ve her kademede deneyimli personelleriyle tam tasdik, denetim , danışmanlık, kdv ve diğer kanunlarda yer alan vergi iadesi, vergi uyuşmazlıkları çözümü , istisna ve muafiyetlerin raporlanması, muhasebe sistemi ve teknik destek faaliyetlerine devam etmektedir.

Sık Sorulan sorular

1Yeminli Mali Müşavirler Tam Tasdik Yaptıkları şirketlere bağımsız denetim hizmeti verebilir mi?

Cevap

Tam Tasdik hizmetleri bir çeşit vergi denetimidir. 6102 sayılı TTK 400/3 uyarınca “Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz.” Bu nedenle, danışmanlık veya tan tasdik hizmetleri bağımsız denetim yapılmasına engel teşkil etmez.

2Bir YMM teslim ettiği KDV İade raporu ne aşamada olduğunu nasıl takip edecektir?

Cevap

KDV iade taleplerinin takibini ve daha süratli sonuçlandırılması amacıyla İVDB tarafından oluşturulan "KDV İadesi Takip Sistemi" kullanımına açılmıştır. KDV iadesi raporu düzenleyen YMM ler iade sürecinin hangi aşamada olduğunu www.ivdb.gov.tr/iadeweb/kdvsorgu.php adresinden sorgulayabilirler. Ancak bunun için raporun vergi dairesine teslimi sırasında veya daha sonra dosya zimmet numarası almaları gerekmektedir. Aksi durumda sisteme girmek olanaklı olmayacaktır.

3KDV İade raporunda İhracatçıya mal satan firmaların nelerine dikkat edilmesi gerekir?

Cevap

İhracatçıya mal satan firmaların gerçekten var olup olmadıklarının ve bu malları satıp satmadıklarının, üretim araçlarının fiilen var olup olmadığının ve yeterli kapasiteye sahip olup olmadıklarının daha açıklamalı bir şekilde yapılması gerekir.Mal alışı yapılan firmaya bizzat giderek tutanak tutulması gerekir.

461 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile Maliye Bakanlıgı 3065 Sayıly kanuna göre Türkiye’de İkamet etmeyenlere döviz karşılıgı Satışlarda KDV İhracat İstsna Belgesi almak için aranan şartlar nelerdir?

Cevap

Satıcıların istisna belgesine sahip olabilmeleri için aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekir.
a. Gerçek usulde Katma Değer Vergisi mükellefi olmak,
b. Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı konusunda rapor yazılmış olmamak. Bu şartları taşıyan mükelleflerin yapacakları başvuru vergi dairesince değerlendirilerek durumu uygun görülenlere İstisna Belgesi verilecektir.

5İhraç Kaydıyla Mal Teslim Edenler Bakımından nelere dikkat edilmesi gerekir?

Cevap

KDV Kanunu’nun 11. maddesinin 1-(c) bendi uyarınca yapılan teslimlerde fatura KDV’li olarak kesilmekle beraber faturanın altına; “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir” ibaresi yazılır.

6İhraç Kayıtlı Teslim’in Şartları Nelerdir?

Cevap

KDV Kanunu’nun 11/1-c bendinin uygulanabilmesi için malı ihraç kaydıyla teslim edenin İMALATÇI olması ve teslime konu malın kendi imalatı veya kendi imalatı sayılan bir ürün olması gerekir. 11/1-c kapsamında teslim olunan mal, teslimin vuku bulduğu ayı izleyen ayın başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmelidir. Malın ihracı işlemi ihracatçının inisiyatifinde olmasına rağmen, bu işlemde aksama meydana geldiği takdirde ihraç kaydıyla mal teslim eden taraf cezalı duruma düşmektedir.

ABDULHADİ AKMUGAN

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR


1986 yılında Eskişehir İ.İ.B Fak. İktisat bölümünden mezun oldu. 1987 yılında bir özel şirkette muhasebe departmanında işe başladı.1989 yılından itibaren SMMM Ve Bağımsız Denetçi olarak mesleki faaliyetine başladı. 2015 yılında kurulan Hak YMM LTD Şirketi ile Denk Bağımsız denetim A.Ş’nin kurucu Ortaklarından dır. Ayrıca 2007-2014 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesinde vergi ve muhasebe dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bir çok yerel ve ulusal gazetede makaleleri yayınlandı. Halen bir üniversitede Muhasebe Ve Denetim Doktorası dalında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.